Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Namiesto pondelkovej porady (20. september 2021)

Zákony sú v zásade emocionálne neutrálne a prakticky v každej oblasti práva má právna norma charakter suchého a úradného textu (pravda, čítanie osobitnej časti Trestného zákona je vzrušujúcejšie ako čítanie zákona o verejnom obstarávaní).

20.09.2021
Namiesto pondelkovej porady (13. september 2021)

„A nude infant swimming in blue-tinted water toward a dollar bill which is attached to a fishhook on a string.“ Ak si pod týmto wikipediovským opisom neviete vybaviť nič konkrétnejšie, nevadí. Skúste vizuálne:

13.09.2021
Namiesto pondelkovej porady (6. september 2021)

Juristickou udalosťou minulého týždňa mal byť Deň Ústavy SR ako najprávnickejší zo všetkých štátnych sviatkov/dní pracovného pokoja, alebo zverejnenie prvých častí pripravovaného Občianskeho zákonníka.

06.09.2021
Zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ustálená súdna prax

Civilný sporový poriadok na viacerých miestach používa slovné spojenie rozhodovacia prax, ktorá v rôznych podobách nadobúda normatívny význam. Ide o kategórie ustálená rozhodovacia prax, rozdielna rozhodovacia prax a absentujúca rozhodovacia prax k určitej právnej otázke. Pre praktické uvedenie týchto kategórií do života je nevyhnutné vytvorenie materiálno-technických predpokladov. Jedným z týchto predpokladov je zabezpečenie publikácie súdnych rozhodnutí (predovšetkým všetkých rozhodnutí Najvyššieho súdu SR!) a ich verejná dostupnosť ako aj zabezpečenie dostatočne efektívneho vyhľadávania.

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Tomáš Čentík
27.01.2021
ROZHOVOR s M. Štrkolcom: „Dohody štátu s kajúcnikmi by mali byť formalizované a mali by byť určené ich minimálne obsahové náležitosti“

Ak by sa viedla štatistika najfrekventovanejšie používaných právnických pojmov popredné miesta by dnes zastával kajúcnik či spolupracujúci obvinený. O súčasnej právnej úprave, aplikačnej praxi, o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Adamčo, či o právnej úprave dohôd s kajúcnikmi sme sa rozprávali s Martinom Štrkolcom z Právnickej fakulty UPJŠ.

Kategória: Trestné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
17.12.2020
Plynutie lehoty na podanie meritórnej žaloby pri nariadení neodkladného opatrenia

Ak súd vo výroku uznesenia o nariadení neodkladného opatrenia vydaného pred začatím meritórneho sporu uloží povinnosť podať žalobu, musí zároveň pre túto povinnosť určiť lehotu a s ňou deň, od ktorého sa táto lehota má počítať.

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
04.12.2020
Pripravované obmedzenia pri prevodoch poľnohospodárskych pozemkov

Pripomeňme základné a už tak trochu historické fakty. V máji 2014 bol prijatý zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. novembra 2018 publikovaným v Zbierke zákonov pod 33/2019 Z. z. bola jeho podstatná časť zrušená. 

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
10.11.2020
Aktuálna novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Začiatkom októbra bol v Národnej rade Slovenskej republiky predložený poslanecký návrh novely  zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov“).

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
29.10.2020
Počítanie času v dobe koronavírusu

Je všeobecne známe, že 25. marca 2020 bol Národnou radou SR schválený zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Publikovaný bol v Zbierke zákonov pod číslom 62/2020 Z. z. dňa 27. marca 2020,  ktorý je zároveň dňom jeho účinnosti.

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
06.05.2020
AKTUALIZÁCIA - Prehľad opatrení pre zamestnávateľov a SZČO v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou

Dňa 29. marca 2020 bol na našom portáli  zverejnený stručný prehlaď týkajúci sa práv a povinností zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej len „SZČO“) v sociálnej a daňovej oblasti v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou, a to podľa právneho stavu platnému k 29. marcu 2020. Článok je možné nájsť TU

Kategória: Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Autor: Ján Lengvarský
13.04.2020
VZOR: Výpoveď pre nadbytočnosť z organizačných dôvodov

Jedným z možných spôsobov skončenia pracovného pomeru je výpoveď. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Z dôvodu posilnenej ochrany zamestnanca je zamestnávateľ limitovaný výpovednými dôvodmi taxatívne ustanovenými v Zákonníku prácu. To znamená, že zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v zákone na rozdiel od zamestnanca, ktorý môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Jeden z často sa vyskytujúcich dôvodov pre výpoveď danú zamestnávateľom je nadbytočnosť zamestnanca z organizačných dôvodov (§ 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce).

Kategória: Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Autor: Tomáš Čentík
05.04.2020
Zamestnanci a koronavírus

V praxi bežná vec, zamestnanec v snahe neprísť o časť príjmu alebo z iných dôvodov sa rozhodne napriek chorobe nastúpiť do práce (niekedy aj pod tlakom zamestnávateľa pre nedostatok pracovných síl). Tým neohrozuje len svojich kolegov, ale v konečnom dôsledku riskuje aj svoje zdravie a fungovanie celej firmy. O to vážnejšia situácia nastáva, keď čelíme novému vírusu ako je napríklad v súčasnosti sa šíriaci koronavírus SARS-CoV-2. Môže zamestnávateľ zakázať vstup zamestnancovi evidentne javiacemu známky ochorenia, resp. podozrivému na COVID-19 na pracovisko? Aké sú v takom prípade peňažné nároky zamestnanca? Aký pracovnoprávny režim možno použiť na tieto situácie?

Kategória: Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Autor: Tomáš Čentík
02.04.2020
K ústavnosti výmeny členov Súdnej rady SR

Minulotýždňový postup vlády, ktorá sa rozhodla neodvolať členov Súdnej rady SR (nominantov bývalej vlády), ale im „len“ ústami ministerky spravodlivosti tlmočiť stratu dôvery a následné rozhodnutie piatich členov Súdnej rady SR - nominantov národnej rady a vlády, vzdať sa svojich funkcií, považujem z ústavnoprávneho hľadiska za veľmi pozitívny signál.

Kategória: Ústavné právo
Autor: Juraj Martaus
01.04.2020
Namiesto pondelkovej porady (prehľad 2 – 8. marca 2020)

Súdom určené lehoty stresujú prokrastinikov aj prekrastinikov.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
09.03.2020
Namiesto pondelkovej porady (prehľad 3.- 9.február 2020)

Aj dnes ostávame pri tenise (minulý týždeň sme písali o tom, prečo ho máme radšej ako golf).

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
10.02.2020
Namiesto pondelkovej porady (prehľad 27. január -2. február 2020)

Prečo majú právnici radi tenis?

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
02.02.2020
Namiesto pondelkovej porady (prehľad 20-26. január 2020)

Vyššia liga, sofistikovanejšie metódy.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
27.01.2020
Namiesto pondelkovej porady (prehľad 13. – 19. januára 2020)

Začiatkom roka došlo k vyplateniu rekordnej sumy kompenzácie za – v našom právnickom jazyku –nemajetkovú ujmu spôsobenú úmrtím blízkej osoby resp. za ujmu spôsobenú vadným výrobkom.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
20.01.2020
Namiesto pondelkovej porady (prehľad 6 – 12. januára 2020)

V decembri minulého roka obletela svet informácia (české média informovali napríklad TU) o vyčíňaní viac ako 200 - člennej skupiny právnikov v pakistanskom Lahore.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
13.01.2020

Prázdniny, každý ich miluje. Najviac tie, ktoré sú neplánované. Uhoľné či chrípkové.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
16.12.2019