Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

Pokiaľ odvolanie po uplynutí odvolacej lehoty neobsahuje riadne vymedzený odv...

22.11.2023
Článok: Niekoľko postrehov k blanketovému odvolaniu podla OSP

BÉREŠ, D.: Materiálny korektív vo svetle princípu ultima ratio a jeho posta...

14.11.2023
Článok: Kde sú hranice aplikácie princípu ultima ratio v trestnom práve?

Žalobca v čase, keď pôsobil ako vysokoškolský učiteľ kontaktoval žalov...

02.10.2023
Článok: K prípustnosti nezákonných dôkazov podľa CSP

Odklon od záverov, prijatých v totožnej veci, nie je síce javom bežným, al...

26.09.2023
Článok: Formálne podmienky prelomenia ustálenej judikatúry
Zobraziť viac