Výber z diskusie

"Stav, keď v prípade zakladateľskou listinou zakotveného spoločného konani...

16.04.2021
Článok: Je generálna plná moc absolútne neplatná?

rozsudok v prípade Vavřička a ďalší proti Českej republike ESĽP vo sv...

16.04.2021
Článok: Povinné očkovanie a právo na výber vakcíny

Sudcovská koncentrácia konania sa pritom vzťahuje aj na konania, ktoré zača...

06.04.2021
Článok: Ako správne vykladať § 470 ods. 2 in fine CSP?

Osobou oprávnenou na náhradu trov konania môže byť len strana sporu. Ust. ...

23.03.2021
Článok: Účelnosť trov odvolacieho konania a ich náhrada

V prípade úspechu žalobcu v konaní pred správnym súdom nemožno v zmysle ...

23.03.2021
Článok: Účelnosť trov odvolacieho konania a ich náhrada
Zobraziť viac