Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

Ďalšie podrobnosti o počítaní času podľa lex corona, ako aj o jeho zásah...

17.05.2020
Článok: Počítanie času v dobe koronavírusu

Pripájam v rámci diskusie judikát Ústavného súdu SR, ktorý sa vyjadril k ...

12.05.2020
Článok: Elektronické prihlasovanie pohľadávok v konkurze

I. Lehota na vyjadrenie sa spoločníka k predloženému návrhu uznesenia, prij...

07.05.2020
Článok: Nesúlad pozvánky a predmetu valného zhromaždenia z pohľadu (ne)platnosti uznesenia valného zhromaždenia

Takže opätovne potvrdené Najvyšším súdom SR, že ak jeden z manželov nad...

05.05.2020
Článok: Obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Opomenutie príkazu vyplývajúceho z § 390 CSP, aby odvolací súd sám vo vec...

26.04.2020
Článok: Ústavnoprávne aspekty zásady „jedenkrát a dosť“ v civilnom procese

Pri splnení predpokladov na použitie § 390 CSP je tu daná zákonná povinnos...

26.04.2020
Článok: Ústavnoprávne aspekty zásady „jedenkrát a dosť“ v civilnom procese
Zobraziť viac