Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

K vy­čís­le­nie trov ko­na­nia v správ­nom súd­nic­tve pri spo­je­...

12.08.2020
Článok: Účelnosť trov odvolacieho konania a ich náhrada

Z týchto súdnych rozhodnutí sa môže javiť, že doplniť odvolacie dôvody ...

12.08.2020
Článok: Niekoľko postrehov k blanketovému odvolaniu podla OSP

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol v...

12.08.2020
Článok: Ústavnoprávne aspekty zásady „jedenkrát a dosť“ v civilnom procese

K opačnému názoru pozrite článok KRAJČI, M.: Obchodný podiel a bezpodielo...

10.08.2020
Článok: Obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Potom aj interpretácia a aplikácia ustanovenia § 20 ods. 1 Občianskeho záko...

10.08.2020
Článok: Je generálna plná moc absolútne neplatná?

V prípade, že daňová kontrola je nezákonná, nezákonné sú aj dôkazy obs...

21.07.2020
Článok: K zákonnosti daňovej kontroly z hľadiska dĺžky jej trvania
Zobraziť viac