Týždenný prehľad (10.- 16. júl 2023)

Ležíte na lehátku pri mori či bazéne s drinkom v ruke a chcete si zaspomínať na prácu? Máme tu 20 minulotýždnových nových položiek v Zbierke zákonov...

ulpianusjul3.jpgzdroj: red

11. júl 2023        272/2023 Z. z.
Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Podstata novelizácie: Prierezová zmena predpisov v oblasti ochrany životného prostredia (napr. vodný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny, geologický zákon a podobne)  v súvislosti s novou stavebnou legislatívou (napr. zmeny v povoleniach, podávaní stanovísk a podobne).
Účinnosť: 15. júl 2023/1. apríl 2024

13. júl 2023        273/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmena pri započítaní doby poistenia pri materskom + zmeny pri dennom vymeriavacom základe na určenie sumy úrazových dávok + drobné úpravy pri ochrane údajov, s ktorými disponuje Sociálna poisťovňa + drobné úpravy vo vymáhacom konaní + zmeny v povinnostiach tretích osôb + drobné úpravy v kontrolnej činnosti a sankciách.
Účinnosť: 1. august 2023/1. september 2023/1.január 2024

13. júl 2023        274/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Podstata novelizácie: Osobitné prechodné pravidlo o platení poistného vo vybraných oblastiach.
Účinnosť: 1. august 2023

13. júl 2023        275/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie: Zmeny v príspevku na bývanie + zmeny vo zvyšovaní sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku + zmeny vo vecnej pôsobnosti Ústredia Sociálnej poisťovne.
Účinnosť: 15. júl 2023/1. august 2023/1. september 2023/1. január 2024

13. júl 2023        276/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Úprava pravidiel pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy.
Účinnosť: 1. september 2023

13. júl 2023        277/2023 Z. z.
Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podstata zákona: Zákon upravuje účel, podmienky a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a kontrolu využívania poskytnutých dotácií + zmena súvisiacich predpisov.
Účinnosť: 1. august 2023/ 1. júl 2024

13. júl 2023        278/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  zmeny súvisiace s vypustením  dane, ktorá predstavuje sumu príjmu priraditeľnú  daňovníkovi z neobmedzenou daňou povinnosťou z kladného výsledku hospodárenia vykázaného v zahraničí kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou + úprava elektronických služieb obce v súvislosti s miestnymi daňami a poplatkami
Účinnosť: 1. august 2023/1. november 2023

13. júl 2023        279/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmeny v cenovej evidencii.
Účinnosť: 1. august 2023

13. júl 2023        280/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmeny v dotácii  na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa.
Účinnosť: 1. september 2023

13. júl 2023        281/2023 Z. z.
Zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podstata zákona: Zákon s cieľom, aby všetky výrobky sprístupnené na trhu1) boli bezpečné, upravuje všeobecnú bezpečnosť výrobkov, povinnosti hospodárskych subjektov a pôsobnosť orgánov verejnej správy;  vzťahuje sa na všetky výrobky, ak požiadavky na bezpečnosť výrobku alebo obmedzenie rizík neustanovuje osobitný predpis.
Účinnosť: 1. august 2023

13. júl 2023        282/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím

Podstata nariadenia: Nariadenie vlády ustanovuje technické požiadavky na prístupnosť určeného výrobku pre osoby so zdravotným postihnutím a práva a povinnosti výrobcu splnomocneného zástupcu výrobcu dovozcu a distribútora výrobku.
Účinnosť: 28. jún 2025

13. júl 2023        283/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, kritériá funkčnosti a kritériá na posúdenie neprimeranej záťaže

Podstata nariadenia: Nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím, kritériá funkčnosti podľa § 5 ods. 1 zákona, kritériá na posúdenie neprimeranej záťaže podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.
Účinnosť: 28. jún 2025

14. júl 2023        284/2023 Z. z.
Zákon o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Podstata zákona: osobitné postup pri uzatváraní nájomných zmlúv Ministerstvom životného prostredia SR (vysokohorské chaty).
Účinnosť: 1. august 2023

14. júl 2023        285/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie: Zmeny v štruktúre záchrannej zdravotnej služby a podmienkach ich prevádzkovania + zmeny v povoľovacích konaniach, dozore a sankciách +  zavedenie povinného defibrilátora v obci + úprava novorodeneckého skríningu.
Účinnosť: 1. august 2023/1. september 2023/1. januára 2024/1. september 2025
 
14. júl 2023        286/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie (regulované povolania) + zmeny pri ukladaní kompenzačných opatrení + preskúmania odbornej kvalifikácie na účely poskytovania služieb + zmeny pri regulovaných povolaniach v otázke požiadaviek na žiadateľa (štátny jazyk + predkladanie dokladov).
Účinnosť: 1. august 2023

14. júl 2023        287/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie: Definovanie telefonickej prípojky + zmeny v oznamovacích povinnostiach + zmena v zriaďovaní sietí + zmeny v správe frekvencií a čisel + viaceré úpravy v regulácií súťaže resp. podmienkach poskytovania služieb + zmeny v ochrane súkromia a osobných údajov + zmeny v dohľade.
Účinnosť: 1. september 2023

14. júl 2023        288/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb –  zmeny týkajúce sa funkcie predsedu a podpredsedu úradu + Dopravný úrad – zmeny týkajúce sa funkcie podpredsedu úradu.
Účinnosť: 1. september 2023

14. júl 2023        289/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podstata vyhlášky: Ochrana kolektívnych záujmov spotrebiteľov - vyhláška upravuje vzor žalobného zámeru, prihlášky k žalobnému zámeru odvolania súhlasu s účasťou na žalobnom zámere, výšku úhrady za podanie prihlášky a výšku úhrady za odvolanie súhlasu.
Účinnosť: 25. júl 2023

14. júl 2023        290/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Správny a kancelársky poriadok pre súdy – drobné zmeny v súdnych registroch a zapisovaní do nich.
Účinnosť: 25. júl 2023

15. júl 2023        291/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  Zmena sadzby úhrady za vydobyté nerasty podľa druhu nerastu (v 2 položkách)
Účinnosť: 1. január 2024
 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať