Týždenný prehľad (3.- 10. apríl 2023)

Napriek veľkonočným sviatkom je rozsah Zbierky zákonov skôr diétny...

ulpianusApril.jpgzdroj: red

4. apríl 2023        110/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie: Úprava postavenia a právomoci verejného ochrancu práv v súvislosti s národným preventívnym mechanizmom, v rámci ktorého má postavenie koordinačného orgánu – napr. oprávnenie na návštevy miest, kde sa nachádzajú alebo sa môžu nachádzať osoby obmedzené na slobode orgánmi verejnej moci (väznice, azylové zariadenia a pod.).V súvislosti národným preventívnym mechanizmom sa upravuje informačná resp. evidenčná povinnosť verejného ochrancu práv, či kompetenčné spory, ako aj povinnosť súčinnosti (v rámci novelizácie zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti). K obdobnému rozšíreniu právomoci resp. postavenia došlo aj pri komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
Účinnosť: 1. máj 2023

4. apríl 2023        111/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Úprava postupu pri prehliadke advokátskej kancelárie – podrobne sme informovali TU.
Účinnosť: 1. máj 2023

6. apríl 2023        112/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmeny a upresnenia v podmienkach odbornej spôsobilosti  na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra, na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní sestra a na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka
Účinnosť: 10. apríl 2023

6. apríl 2023        113/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín

Podstata nariadenia:  Nariadenie ustanovuje, že je v záujme Slovenskej republiky udeliť v roku 2023 národné vízum podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov (ďalej len „národné vízum“) štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí sú občanmi Bieloruskej republiky, Srbskej republiky, Severomacedónskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménskej republiky, Moldavskej republiky, Ukrajiny, Kirgizskej republiky, Kazachstanu, Azerbajdžanu, Turkmenistanu, Tadžikistanu alebo Uzbekistanu uvedeným v zozname podľa § 2 ods. 2 a ktorí budú zamestnaní v zamestnaní vodič autobusu, spolu v počte najviac 150 národných víz, vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná doprava) a vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava) spolu v počte najviac 5 000 národných víz. Nariadenie podrobne ustanovuje všetky podmienky súvisiace s udelením národného víza.
Účinnosť: 6. apríl 2023

6. apríl 2023        114/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Osobitný režim v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnaností: zrušenie neplynutia lehôt počas krízovej situácie (vypustenie § 17 zákona) + pri určených príspevkoch ohraničenie lehoty na jeho dodatočné uplatnenie do 31. mája 2023 (predtým do 30 kalendárnych dní od skončenia krízovej situácie)
Účinnosť: 1. máj 2023

 

Rande s umelou inteligenciou

Chat GPT vie napísať aj celú zmluvu, malé testovanie nám ukázalo, že ešte vhodnejšie je zadať mu napísanie konkrétneho ustanovenia. Tak sme skúšali zmluvnú pokutu a úroky z omeškania – prvý dojem je výborný, keď sa pozriete bližšie a trošku pohráte so zadaním dá sa aspoň vytušiť aké schémy chatbot používa, a kde sú jeho limity – ale nezabudnime, že AI sa veľmi rýchlo rozvíja a učí.

Otázka: Napíš dohodu o zmluvnej pokute v prospech kupujúceho pri kúpnej zmluve za porušenie povinnosti dodať vec v určenej lehote

Odpoveď: Dohoda o zmluvnej pokute v prospech kupujúceho pri kúpnej zmluve za porušenie povinnosti dodať vec v určenej lehote môže vyzerať napríklad nasledovne:

 1. V prípade, že predávajúci poruší svoju povinnosť dodať vec v určenej lehote, zaväzuje sa uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej hodnoty predmetu kúpy uvedenej v kúpnej zmluve.
 2. Kupujúci má právo uplatniť nárok na zmluvnú pokutu prostredníctvom písomnej výzvy adresovanej predávajúcemu.
 3. Zmluvná pokuta bude splatná do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy o jej uplatnení.
 4. Uplatnenie zmluvnej pokuty nezakladá právo kupujúceho na ďalšie náhrady škody, ani nevylučuje právo kupujúceho na uplatnenie nároku na náhradu škody v plnej výške.
 5. Predávajúci môže nárok na zmluvnú pokutu v prípade dodania veci po uplynutí dohodnutej lehoty a súhlasu kupujúceho s meškaním lehote, výslovne a písomne zriekať.
 6. V prípade, že sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy a predávajúci zaplatí zmluvnú pokutu včas, zaniká právo kupujúceho na odškodnenie za nespĺňanie povinnosti dodania veci v určenej lehote.

Týmto sa dohodli a uzatvárajú túto dohodu o zmluvnej pokute v prospech kupujúceho.

Otázka: Napíš ustanovenie o úrokoch z omeškania v prospech veriteľa zo zmluvy o pôžičke

Odpoveď: Ustanovenie o úrokoch z omeškania v prospech veriteľa zo zmluvy o pôžičke môže vyzerať napríklad nasledovne:

 1. V prípade, že dlžník nezaplatí splatnú čiastku pôžičky v dohodnutom termíne, zaväzuje sa uhradiť veriteľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z nezaplatenej čiastky pôžičky za každý jeden deň omeškania.
 2. Úroky z omeškania sa budú počítať od dňa, keď bola splatná čiastka pôžičky nezaplatená, až do dňa skutočného plnenia.
 3. Veriteľ má právo uplatniť nárok na úroky z omeškania prostredníctvom písomnej výzvy adresovanej dlžníkovi.
 4. Úroky z omeškania budú splatné spolu s nezaplatenou čiastkou pôžičky a ďalšími poplatkami v dohodnutom termíne alebo v termíne stanovenom veriteľom.
 5. Dlžník sa zaväzuje uhradiť úroky z omeškania okamžite po ich uplatnení veriteľom.
 6. Uplatnenie úrokov z omeškania nevylučuje právo veriteľa na náhradu škody vzniknutej v dôsledku omeškania s plnením.
 7.  V prípade, že dlžník meškanie s plnením pôžičky neodstráni ani po písomnej výzve, má veriteľ právo na okamžité ukončenie zmluvy a na vrátenie pôžičky vrátane úrokov z omeškania.

Týmto sa dohodli a uzatvárajú túto dohodu o úrokoch z omeškania v prospech veriteľa zo zmluvy o pôžičke.
 

Do pozornosti

 • bola zverejnená predbežná informácia k pripravovanej novele Zákonníka práce – podrobnosti TU.

Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať