Týždenný prehľad (22. - 28.máj 2023)

Blíži sa 1. jún 2023, termín zmien v súdnom systéme - tak sme zvedaví ako to dopadne, prvé polemiky nájdete v rámci tipov na čítanie.

ulpianusMaj23.jpgzdroj: red

24. máj 2023        172/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Dotácia na podporu rekondičných aktivít – navyšuje sa horná hranica dotácie ako aj objem rozpočtových prostriedkov.
Účinnosť: 1. júl 2023
 
24. máj 2023        173/2023 Z. z. 
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Podstata vyhlášky: Pedagogickí a odborní zamestnanci –  nová úprava kvalifikačných predpokladov, ich preukazovanie a posudzovanie.
Účinnosť: 1. september 2023

24. máj 2023        174/2023 Z. z. 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Podstata novelizácie: Zmeny v postupe pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne  a pri poskytovaní cezhraničnej starostlivosti + formálna úprava v zozname klinických pracovísk.

24. máj 2023        175/2023 Z. z. 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení vyhlášky č. 113/2019 Z. z.

Podstata novelizácie: Evidencia nájomného podľa zákona č. 504/2003 Z.z. – menia a upresňujú sa pravidlá tejto evidencie a to predovšetkým v súvislosti so zmenou na elektronickú formu evidencie.
Účinnosť: 1. júl 2023

24. máj 2023        176/2023 Z. z. 
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. mája 2023 č. S17024-2023-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2023

Podstata opatrenia: Cieľom opatrenia je ustanoviť výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2023 z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2023 za jeden bod je 26,08 eura.
Účinnosť: 31. máj 2023

24. máj 2023        177/2023 Z. z. 
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 17. mája 2023 č. S16830-2023-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Podstata oznámenia: Zmeny sa vykonávajú v Prílohe č. 4 časti A položke 3. Záchranná zdravotná služba. Účelom opatrenia je zabezpečiť primerané krytie zvýšených ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s uvedenými zmenami tak, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni.
Účinnosť: 1. jún 2023

26. máj 2023        178/2023 Z. z. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Predĺženie doby poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca do 31. decembra 2023.
Účinnosť: 26. máj 2023

26. máj 2023        179/2023 Z. z
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Podstata nariadenia: Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine – nanovo sa upravuje jeho výška a podmienky poskytnutia. 
Účinnosť: 1. jún 2023

27. máj 2023        180/2023 Z. z. 
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 15/2020 z 15. marca 2023 vo veci vyslovenia nesúladu § 13 ods. 5 písm. c), § 13c ods. 4 písm. d), § 19a ods. 10 v časti „obsahujúce súhlas alebo nesúhlas s udelením azylu alebo s poskytnutím doplnkovej ochrany“ zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata nálezu: Ustanovenia § 13 ods. 5 písm. c), § 13c ods. 4 písm. d), § 19a ods. 10 v časti „obsahujúce súhlas alebo nesúhlas s udelením azylu alebo s poskytnutím doplnkovej ochrany“ zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 46 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. V zvyšnej časti návrhu nebolo vyhovené.
 

Do pozornosti

Dva postrehy ku novej súdnej/procesnej legislatíve účinnej od 1. júna 2023:

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať