Týždenný prehľad (3.- 9. júl 2023)

Dnes si na svoje prídu tí, ktorí podrobne sledujú rozhodovaciu činnosť ÚS SR v plenárnych veciach.

ulpianusjul2.jpgzdroj: red

5. júl 2023        263/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Úprava podmienok posudzovania rozsahu osobnej asistencie.
Účinnosť: 1. september 2023

5. júl 2023        264/2023 Z. z.
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení

Podstata novelizácie: Vykonávací predpis k zákonu o kybernetickej bezpečnosti – úpravy jednotlivých bezpečnostných opatrení podľa § 20 ods. 3 zákona.
Účinnosť: 1. september 2023 

5. júl 2023        265/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  Nový zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz používania ťažkých kovov podľa § 61 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch.
Účinnosť: 5. júl 2023

5. júl 2023        266/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa uzatvorených medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky

Podstata oznámenia:  Oznamuje sa uzavretie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa zo 4. apríla 2023 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2023 z 19. mája 2023 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

7. júl 2023        267/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmeny v podmienkach poskytovania prostriedkov fondu a jeho hospodárení ako aj v postupoch pri žiadaní o podporu.
Účinnosť: 7. júl 2023

7. júl 2023        268/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Spresnenie pri zapisovaných údajov ( údaje o druhu a čísle dokladu totožnosti sa do obchodného registra nezapisujú, ak ide o občana Slovenskej republiky) + nová úprava o registrácií registrátorom – notárom.
Účinnosť: 7. júl 2023/1. november 2023 

8. júl 2023        269/2023 Z. z.
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 6/2023-63 z 24. mája 2023 vo veci súladu ustanovenia čl. 8 v časti slovného spojenia „spôsobom ustanoveným“ a ustanovení § 61 ods. 5, 6 a 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 453/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s Ústavou Slovenskej republiky

Podstata nálezu: Nález k posúdeniu súladu zákona o štátnej službe s Ústavou SR. 

8. júl 2023        270/2023 Z. z.
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 1/2022-270 z 21. júna 2023 vo veci vyslovenia súladu ustanovení § 363 až § 367 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Podstata nálezu: Nález k posúdenie súladu §363 a nasl. Trestného poriadku s Ústavou SR.

8. júl 2023        271/2023 Z. z.
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 22/2019 zo 14. júna 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 6 ods. 5 písm. a) časť vety za bodkočiarkou zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov s čl. 26 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky

Podstata nálezu: Nález k posúdeniu súladu zákona o politických stranách a politických hnutiach a zákona o podmienkach výkonu volebného práva s Ústavou SR. 

 

Prečítali sme


Spracoval: Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať