Týždenný prehľad (21.- 27. august 2023)

Dôvody nechajme bokom, je však faktom, že úradnícka vláda vládne najmä prostredníctvom podzákonných predpisov - tentokrát je to balíček vyhlášok z oblasti školstva.

ulpianusaugust4.jpgzdroj: red

22. august 2023        335/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

Podstata vyhlášky: Podrobnosti o povinnostiach orgánovej verejnej moci pri tvorbe  informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť, ktorý sú povinné zverejňovať a aktualizovať prostredníctvom ústredného portálu, pričom zodpovedajú za jeho správnosť a úplnosť; vyhláška upravuje aj funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov.
Účinnosť: 1. september 2023

23. august 2023        336/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky č. 49/2019 Z. z.

Podstata novelizácie: Zmeny v oblasti registratúry najmä v súvislosti s elektronizáciou (podateľňa, elektronický spis, elektronický systém vedenia registratúry), ale aj zmeny v obehu registratúrneho záznamu, tvorby spisu, odosielania zásielky a iné.
Účinnosť: 1. september 2023

24. august 2023        337/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmeny vo výške dotácie na obstaranie nájomného bytu a obstarávacích nákladoch na obstaranie nájomného bytu.
Účinnosť: 1. september 2023

25. august 2023        338/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Špeciálne školy – zmeny v organizácii a osobitostiach výchovy a vzdelávania, prijímacích konaniach a hodnotení žiakov.
Účinnosť: 1. september 2023

25. august 2023        339/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

Podstata vyhlášky: Podrobnosti o obsahu a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie škôl a školských zariadení, vrátane dokumentácie detí a žiakov v osobitných prípadoch.
Účinnosť: 1. september 2023

25. august 2023        340/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

Podstata novelizácie: Výchova a vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním – zmeny a úpravy v priebehu a organizácii vzdelávania (spôsob vzdelávania, preradenie a pod.)
Účinnosť: 1. september 2023

25. august 2023        341/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole

Podstata novelizácie: Materské školy – zmeny v organizačných, pedagogických a prevádzkových veciach.
Účinnosť: 1. september 2023/1. september 2029

25. august 2023        342/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie

Podstata novelizácie: Centrum poradenstva a prevencie – zmeny v pôsobnosti, postavení, organizácii a prevádzke.
Účinnosť: 1. september 2023

25. august 2023        343/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Podstata novelizácie:  Stredné školy – zmeny a úpravy v rámci študijných odborov.
Účinnosť: 1. september 2023/1. október 2023

25. august 2023        344/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole

Podstata novelizácie: Základné škola, zmeny týkajúce sa: predĺženie hornej hranice veľkej prestávky + postup pri jednodňovej absencii žiaka + delenie a zatrieďovanie žiakov + plnenie školskej dochádzky +  iné súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu + testovanie žiakov + hodnotenie žiakov.
Účinnosť: 1. september 2025

25. august 2023        345/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 82/2012 Z. z. o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov

Podstata novelizácie: Liečivá, ktoré môže držiteľ povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov dodávať zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti – zmena v 2 položkách uvedeného zoznamu liečiv.
Účinnosť: 1. september 2023

26. august 2023        346/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny

Podstata nariadenia: Určenie základných podmienok podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny.
Účinnosť: 26. august 2023

26. august 2023        347/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu – zaradenie Nemocnice BORY, a.s. a riešenie s tým spojeného prechodné obdobia.
Účinnosť:  31. august 2023/1. september 2023

26. august 2023        348/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Tarifa za straty pri distribúcii elektriny pre odberateľov elektriny, tarifa za systémové služby pre odberateľov elektriny a tarifa za prevádzkovanie systému pre odberateľov elektriny – postup pri dobropisoch pre koncových odberateľoch v presne definovaných prípadoch.
Účinnosť: 1. september 2023

26. august 2023        349/2023 Z. z.
Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia

Podstata oznámenia: Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške 248/2023.

26. august 2023        350/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. augusta 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií

Podstata oznámenia resp. opatrenia: Týmto opatrením sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania, ktoré aplikuje Štátna pokladnica pri vykonávaní všeobecného monitoringu realizovaných platobných operácií. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2023. Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 15/2023, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky. 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať