Týždenný prehľad (24.-30. júl 2023)

Z končiacej júlovej ponuky asi najviac zaujme zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev - takže zlúčenie, splynutie, odštiepenie, rozštiepenie...

ulpianusjul5.jpgzdroj: red

25. júl 2023        301/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie: Upresnenie pôsobnosti a definície pojmov + zmeny v správe informačných technológii vo verejnej správe + zavedenie elektronizácie agendy verejnej správy a zlepšovanie kvality používateľskej skúsenosti a dizajnového manuálu.
Účinnosť: 1. august 2023

25. júl 2023        302/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Podstata novelizácie: Register právnických osôb – zmeny v základných pojmoch, zapisovaných údajoch, poskytovaných údajoch, identifikačnom čísle organizácie (IČO) a správnych deliktoch.
Účinnosť: 1. október 2023/1. január 2024

25. júl 2023        303/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Východoslovenská vinohradnícka oblasť – rozšírenie Kráľovskochlmeckého rajónu o obec Kuzmice.
Účinnosť: 1. august 2023

25. júl 2023        304/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. 1/2023 z 22. júna 2023, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.

Podstata oznámenia: Opatrenie ustanovuje zoznam výrobkov obranného priemyslu v súlade so znením Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu v platnom znení.  Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2023. Materiál sa týka podnikateľov, obchodujúcich s výrobkami obranného priemyslu na základe platného povolenia. Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

26. júl 2023        305/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: zmeny v základných definíciách + audit + zmeny v procesných postupoch (žiadosti, námietky) + zmena vo vysporiadaní finančných vzťahoch.
Účinnosť: 1. august 2023

26. júl 2023        306/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  Zmena týkajúca sa hlásenia zmien v chove hovädzieho dobytka.
Účinnosť: 1. júl 2024

26. júl 2023        307/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  Zmena týkajúca sa hlásenia zmien v chove ošípaných.
Účinnosť: 1. júl 2024

26. júl 2023        308/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov
Podstata novelizácie:  Zmena týkajúca sa hlásenia zmien v chove oviec a kôz.
Účinnosť: 1. júl 2024

28. júl 2023        309/2023 Z. z.
Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podstata zákona: Nový zákon, ktorý prierezovo upravuje premeny, cezhraničné premeny a zmeny právnej formy obchodných spoločností a družstiev, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s premenou, cezhraničnou premenou a zmenami právnej formy obchodných spoločností a družstiev. 
Účinnosť: 1. august 2023/1.január 2024/1.marec 2024/1. január 2025

28. júl 2023        310/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmeny súvisiace s odmeňovaním zdravotníckych pracovníkov.
Účinnosť: 1. september 2023

28. júl 2023        311/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie: Zmeny v základných pojmoch, cieľoch regionálneho rozvoja, dokumentoch regionálneho rozvoja a pôsobnosti orgánov.
Účinnosť: 1. september 2023/1. apríl 2024

28. júl 2023        312/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmeny v požiadavkách na odbornú spôsobilosť na obsluhu a riadenie chodu lanovej dráhy.
Účinnosť: 1. august 2023

28. júl 2023        313/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Upresnenie týkajúce sa výšky úhrady výdavkov, výška zvýšených výdavkov na dieťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine, základné vybavenie a ďalšie vybavenie a podrobnosti o vedení evidencie výdavkov.
Účinnosť: 1. september 2023

29. júl 2023        314/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2022 Z. z. o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva

Podstata novelizácie: Úprava priemernej hustoty viniča vinohradu, ktorý sa vykonaním reštrukturalizácie vinohradu alebo konverzie vinohradu založí nanovo. 
Účinnosť: 29. júl 2023

 

Do pozornosti 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať