Týždenný prehľad (9.- 14. máj 2023)

Tri predpisy k novej štátnozamestnaneckej pozícii v súdnictve - analytik je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý vypracováva právne analýzy, rešerše a podklady k rozhodovaným veciam a k právnym problémom, ktoré vznikli v rámci rozhodovacej činnosti súdov, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie na podnet sudcu, prípadne asistenta sudcu.

ulpmaj2.jpgzdroj: red

11. máj 2023        159/2023 Z. z. 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  Definícia inštitútu „začiatok prípravy investície“ pri stavbe diaľnice + určenie dĺžky platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby. 
Účinnosť: 1. jún 2023

11. máj 2023        160/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  Zmeny v postupe pri zápise do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov +  zmeny v podmienkach odborných skúšok + zakotvenie odborného minima pre vybrané znalecké odbory + zmeny v identifikačných znakoch, vedení denníka a obsahu a forme jednotlivých úkonoch + zmeny v odboroch a odvetviach
Účinnosť:  1. jún 2023/1. júl 2023

11. máj 2023        161/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zakotvenie pravidiel obsadzovania štátnozamestnaneckého miesta analytika.
Účinnosť: 15. máj 2023 

11. máj 2023        162/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmeny súvisiace so zavedením pozície analytika.
Účinnosť:  15. máj 2023

11. máj 2023        163/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Definuje sa pozícia analytika ako zamestnanca súdu, ktorý plní úlohy pri výkone súdnictva + preverenie pridelenia veci zákonnému sudcovi sa vykonáva v informačnom centre súdu + zmeny v zapisovaní do súdnych registrov.
Účinnosť: 15. máj 2023/1. jún 2023

11. máj 2023        164/2023 Z. z. 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie pozostávajúcich z Jedenásteho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Tretieho dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru, Dohody o poštových platobných službách a Rokovacieho poriadku kongresov

Podstata oznámenia: 26. augusta 2021 boli v Abidžane prijaté Akty Svetovej poštovej únie pozostávajúce z Jedenásteho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Tretieho dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru, Dohody o poštových platobných službách a Rokovacieho poriadku kongresov. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Jedenástym dodatkovým protokolom k Ústave Svetovej poštovej únie uznesením č. 1855 z 29. novembra 2022 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala Jedenásty dodatkový protokol k Ústave Svetovej poštovej únie 10. februára 2023. Znenie schválených dokumentov je prílohou k oznámeniu.

13. máj 2023        165/2023 Z. z. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch

Podstata nariadenia: Nariadenie vlády upravuje pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore ovocia a zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa alebo ostatných výrobkov, ktoré sú zemiakmi ako aj niektoré podmienky pre uznávanie právnických osôb ako organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo skupín výrobcov.
Účinnosť: 13. máj 2023/1. august 2023

13. máj 2023        166/2023 Z. z. 
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – medveď hnedý

Podstata oznámenia:  NBS oznamuje, že vydáva do obehu zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – medveď hnedý, ktoré budú mať á štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike. Vzhľad mince je opísaný aj vyobrazený v oznámení.  Začiatok vydávania euromince: jún 2023


Do pozornosti


Spracoval: Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať