Týždenný prehľad (17.- 23. júl 2023)

A máme tu zárez č. 300 - pre porovnanie, minulý rok bol predpis pod týmto číslom publikovaný 27. augusta 2022.

ulpianusjul4.jpgzdroj: red

19. júl 2023        292/2023 Z. z.
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 2/2023-110 zo 14. júna 2023 vo veci vyslovenia súladu ustanovenia § 6 ods. 4 písm. b) v časti slov „písm. a), ak je disciplinárne obvineným prokurátor“, ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 ods. 1 zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok)

Podstata nálezu: Súlad zákona  o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky s Ústavou SR – zloženie disciplinárnych senátov rozhodujúcich o disciplinárnej zodpovednosti prokurátorov.

21. júl 2023        293/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie: Prierezová zmena zákona o liekoch  – podstatné zmeny napr. v internetovom výdaji liekov, v možnosti ministerstva povoliť terapeutické alebo diagnostické použitie humánneho lieku v rámci liečebného programu, či podmienkach uvedenia zdravotníckej pomôcky na trh.
Účinnosť: 1. august 2023/ 1. január 2024

21. júl 2023        294/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zavedenie monitorovacieho režimu + ozdravný režim a nútená správa – úprava podmienok, zavedenie inštitútu konsolidácie pohľadávok.
Účinnosť: 1. august 2023

21. júl 2023        295/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Úprava vymedzenia pojmu fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na opatrovanie + úpravy v posudzovaní a zisťovaní príjmu a majetku + drobné úpravy v niektorých príspevkoch + zmeny v pôsobnosti orgánov.
Účinnosť: 1. august 2023/ 1. júl 2024

21. júl 2023        296/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmeny v pôsobnosti orgánov na úseku cien a cenovej regulácie.
Účinnosť: 1. august 2023/1. január 2024

21. júl 2023        297/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Technická normalizácia – zmena vo vymedzení technickej normy a technickej normalizačnej informácie + zmeny v postavení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Rady pre technickú normalizáciu, technickej komisie a projektovej komisie  + zakotvenie slovenského normalizačného orgánu a poverenej právnickej osoby + zmeny v tvorbe slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie a nakladaní s nimi.
Účinnosť: 1. september 2023

21. júl 2023        298/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Suma príplatku k prídavku na dieťa a suma opakovaného príspevku náhradnému rodičovi – zvýšenie vyplácaných súm a úprava podmienok vyplatenia opakovaného príspevku. náhradnému rodičovi.
Účinnosť: 1. august 2023

21. júl 2023        299/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností

Podstata vyhlášky: Ochrana ovzdušia – vyhláška upravuje podrobnosti o odboroch a objektoch oprávnených technických činností, jednotlivé notifikačné požiadavky na špecifický odbor oprávnených technických činností so špecifikovanými požiadavkami, podrobnosti o posudzovaní plnenia notifikačných požiadaviek a o osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek a požiadavky na systém kvality, požiadavky na personálne a technické zabezpečenie oprávnených technických činností, požiadavky na metódy a metodiky oprávnených technických činností a podmienky ich platnosti, používania a zabezpečenia reprezentatívnosti výsledku, náležitosti správy a čiastkovej správy subdodávateľa o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti a požiadavky ich vyhotovovania, podrobnosti o rozsahu a forme informácií poskytovaných oprávnenými osobami do informačného systému, kvalifikačné predpoklady na vydanie osvedčenia zodpovednej osoby, náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby, podrobnosti o preukazovaní a posudzovaní splnenia kvalifikačných predpokladov, o skúške a o osvedčení a vymedzení rozsahu pôsobnosti zodpovednej osoby, o opakovanom preukazovaní odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby, podrobnosti o povolení na jednotlivú oprávnenú technickú činnosť a o preukazovaní a posudzovaní splnenia požiadaviek na jednorazové povolenie.
Účinnosť: 21. júl 2023

21. júl 2023        300/2023 Z. z.
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 139/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami

Podstata novelizácie: Údaje o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami a údaje o ich vykonávaní – zmeny v spôsobe ich predkladania Národnej banke Slovenska.
Účinnosť: 1. január 2024

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať