Týždenný prehľad (24. apríl - 1. máj 2023)

Po predĺženom víkende - predĺžený týždňový zoznam publikácií v Zbierke zákonov.

ulpianusApril5.jpgzdroj: red

25. apríl 2023        138/2023 Z. z.
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podstata rozhodnutia: Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe rozhodnutia na termín 9. september 2023.

26. apríl 2023        139/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  Upravujú sa podmienky tarify za straty pri distribúcii elektriny pre odberateľov elektriny, tarify za systémové služby pre odberateľov elektriny a tarify za prevádzkovanie systému pre odberateľov elektriny.
Účinnosť: 1. máj 2023

26. apríl 2023        140/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete

Podstata novelizácie: Sieť včasného varovania sa zaraďuje medzi stále zložky monitorovacej siete.
Účinnosť: 1. máj 2023

26. apríl 2023        141/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach

Podstata vyhlášky: Nová vyhláška, ktorou sa ustanovuje ochranné pásmo I. stupňa a II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach. Vyhláška obsahuje podrobný popis hraníc ochranných pásiem a činností, ktoré sú v nich zakázané.
Účinnosť: 1. máj 2023

26. apríl 2023        142/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach

Podstata novelizácie: Úprava hraníc ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach.
Účinnosť: 1. máj 2023

26. apríl 2023        143/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o obsahových náležitostiach vnútorného poriadku v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria

Podstata vyhlášky:  Vymedzujú sa obsahové náležitosti vnútorného poriadku zdravotníckeho zariadenia v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria  - osobitne sa vymedzujú podrobnosti o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení a určenie spôsobu zabezpečenia práv pacienta a režimových opatrení v zdravotníckom zariadení.
Účinnosť: 1. máj 2023

26. apríl 2023        144/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Mení sa príloha č. 3 vyhlášky obsahujúca žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
Účinnosť: 1. máj 2023

28. apríl 2023        145/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 469/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba v znení vyhlášky č. 237/2016 Z. z.

Podstata novelizácie: Spomedzi horských oblastí sa vypúšťajú: Bukovské vrchy, Javorníky a Kysucké Beskydy.
Účinnosť: 1. máj 2023

28. apríl 2023        146/2023 Z. z.
Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podstata zákona: Nová právna úprava na úseku ochrany ovzdušia upravujúca: monitorovanie a hodnotenie kvality ovzdušia a vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy + informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia, vplyvoch znečistenia ovzdušia na verejné zdravie a ekosystémy + prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia a nástroje na riadenie kvality ovzdušia + národné záväzky znižovania emisií určitých znečisťujúcich látok vnášaných do ovzdušia a požiadavky na vypracovanie národného programu znižovania emisií + prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia, monitorovanie a preukazovanie jej dodržiavania, nástroje na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a zisťovanie ich množstva + požiadavky na kvalitu palív a regulovaných výrobkov +  práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia + pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia + štátny dozor, správne delikty a priestupky v oblasti ochrany ovzdušia +  činnosti na podporu výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia vyžadujúce odbornú spôsobilosť v ochrane ovzdušia + informačné systémy o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia a ich emisiách.
Účinnosť: 1. júl 2023/1. október 2023/1. január 2024/1. január 2025/1. január 2027/1. január 2030

28. apríl 2023        147/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnení v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)

Podstata oznámenia:  Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) - zmeny a doplnenia nadobudli platnosť 1. januára 2023 v súlade s článkom 20 ods. 5 dohody a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku. Do textu zmien a doplnení možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

28. apríl 2023        148/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky na roky 1996 – 1998

Podstata oznámenia: S účinnosťou k 19. septembru 2022 bola ukončená platnosť Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky na roky 1996 – 1998 (oznámenie č. 240/1996 Z. z.).

28. apríl 2023        149/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Podstata oznámenia: Zmeny Európskeho patentového dohovoru v jednotlivých poplatkoch. Zmeny nadobudli platnosť 1. apríla 2023. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2023.  Zmeny sú dostupné v prílohe oznámenia v slovenskom aj anglickom jazyku

28. apríl 2023        150/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok v Ženeve dňa 20. júla 2022

Podstata oznámenia: Zmeny Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok -  zastupovanie a odpustenie zmeškania lehoty a obnova zápisu. Tieto zmeny nadobudli platnosť 1. novembra 2022. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. novembra 2022. Zmeny sú dostupné v prílohe oznámenia v slovenskom aj anglickom jazyku

28. apríl 2023        151/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok v Ženeve dňa 7. októbra 2021

Podstata oznámenia: Zmeny Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok  - náležitosti medzinárodnej prihlášky, medzinárodný zápis, predbežné odmietnutie, zverejňovanie vo vestníku.  Tieto zmeny nadobudli platnosť 1. februára 2023. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. februára 2023. Zmeny sú dostupné v prílohe oznámenia v slovenskom aj anglickom jazyku.

29. apríl 2023        152/2023 Z. z.
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 15/2018 z 1. marca 2023 vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu ustanovení § 12 ods. 4 a § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky

Podstata nálezu: Vyslovenie súladu § 12 ods. 4 a § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky.

29. apríl 2023        153/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Formálno-právne úpravy a spresnenia v prílohe vyhlášky o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Účinnosť: 1. máj 2023

29. apríl 2023        154/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvieraťa a na farmárskom bitúnku  

Podstata vyhlášky: Úprava podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom, o náležitostiach žiadosti o povolenie takého spôsobu zabíjania, o mieste určenom na zabitie zvieraťa a o činnostiach súvisiacich so zabíjaním zvieraťa + podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a domácich kopytníkov na farmárskom bitúnku.
Účinnosť: 15. máj 2023

29. apríl 2023        155/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Úprava podmienok pri Dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa + jednorazové poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2023 na čiastočnú úhradu zvýšených nákladov v dôsledku rastu miery inflácie a jej podmienky + jednorazové poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2023 na čiastočnú kompenzáciu výdavkov na platenie úhrady za obed a iné jedlo poskytované dieťaťu pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania alebo povinnej školskej dochádzky spojenej s poskytovaním sociálnej služby v zariadení a jej podmienky
Účinnosť: 1. máj 2023

29. apríl 2023        156/2023 Z. z. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

Podstata nariadenia: Od 24. mája 2023 do 8. júna 2023 sa obnovuje kontrola hraníc s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou, Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách. Vnútorné hranice Slovenskej republiky sa môžu počas trvania dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky prekračovať (s niekoľkými presne určenými výnimkami) iba na hraničných priechodoch uvedených v prílohe nariadenia 
Účinnosť: 29. apríl 2023

 

Do pozornosti


Spracoval: Šaňo Bröstl ml.

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať