Týždenný prehľad (11.- 16. apríl 2023)

Trochu lokálpatriotsky: Košice nám postúpili do finále play-off a zároveň sú v Zbierke zákonov. No môže to byť náhoda?

ulpianusApril3.jpgzdroj: red

12. apríl 2023        115/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zjednodušenie procesu vytvárania a zmeny mestských častí – podľa dôvodovej správy je cieľom zmeny presunutie samotného rozhodovania o samosprávnom usporiadaní v meste Košice (čo sa týka mestských častí) z celoštátnej úrovne (Národná rada Slovenskej republiky ako hlavný a jediný orgán oprávnený schvaľovať zákony) na hlavného nositeľa samosprávy v meste Košice (resp. na jeho orgány, t. j. primárne na mestské zastupiteľstvo). 
Účinnosť: 1. máj 2023

12. apríl 2023        116/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Spresnenie podmienok odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce  a odbornej spôsobilosti na výkon nadstavbových činností + úprava pôsobnosti  Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce + zmeny a úpravy v akreditácii vzdelávacieho procesu
Účinnosť: 1. január 2024

12. apríl 2023        117/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zavedenie nového trestného činu Usmrtenie spoločenského zvieraťa (psa, mačky a fretky) bez primeraného dôvodu
Účinnosť: 1. máj 2023

14. apríl 2023        118/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa uzatvorených medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu SR a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA, medzi Odborovým zväzom potravinárov SR a Slovenským združením výrobcov piva a sladu, medzi Ministerstvom vnútra SR a Odborovým zväzom polície v SR, medzi Ministerstvom vnútra SR a Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR

Obsah oznámenia: Oznámenie o uzavretí kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA a ďalej  medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky a Slovenským združením výrobcov piva a sladu. Oznamuje sa tiež uzavretie dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, ďalej medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry a ďalej medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

14. apríl 2023        119/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie:  Prierezová novela (od upresnenia pojmov, cez zmeny v podmienkach na vykonávanie činnosti vedúcej k ožarovaniu, po úpravy v správnej zodpovednosti) – podľa dôvodovej správy obsahuje novela návrh nových transpozičných ustanovení do vnútroštátneho práva pre konkrétne ustanovenia, ktoré Európska komisia nedokázala identifikovať ako úplne transponované
Účinnosť: 15. apríl 2023/1. január 2027

14. apríl 2023        120/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

Podstata nariadenia: Upravujú sa pravidlá pri poskytovaní priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky týkajúce sa a) žiadosti o podporu, spôsobu a lehoty na jej predloženie, jej zmeny, doplnenia alebo späťvzatia, b) zníženia podpory, c) prevodu podniku.
Účinnosť: 15. apríl 2023

14. apríl 2023        121/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

Podstata novelizácie: aktualizácia niektorých podmienok týkajúcich sa poskytovania (poľnohospodárskych) priamych platieb
Účinnosť: 15. apríl 2023

15. apríl 2023        122/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Upresňuje a mení sa inštitút európskej iniciatívy občanov
Účinnosť: 1. máj 2023

15. apríl 2023        123/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Upresnenie jednej z podmienok pre investičnú pomoc (definícia) + spresnenie  v podmienkach vynakladania nákladov prijímateľa + doplnenie nového obmedzenia pre prijímateľa + predĺženie lehôt pre konania o investičnej pomoci resp. zjemnenie niektorých povinností v súvislosti s energetickou krízou a jej negatívnymi vplyvmi 
Účinnosť: 1. máj 2023

15. apríl 2023        124/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov

Podstata novelizácie: Zmeny v subjekte príspevku + zmeny v základe pre výpočet príspevku a v sadzbe príspevku
Účinnosť: 1. máj 2023

15. apríl 2023        125/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Pramenná oblasť Rimavy

Podstata nariadenia:  Vyhlasuje sa chránený areál Pramenná oblasť Rimavy v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Tisovec  o výmere 2 058,67 ha. Nariadenie podrobne stanovuje jeho hranice a predmet ochrany.
Účinnosť: 1. máj 2023

15. apríl 2023        126/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Tisovský kras

Podstata nariadenia:  Vyhlasuje sa chránený areál Tisovský kras v okrese Rimavská Sobota v katastrálnych územiach Klenovec a Tisovec  o výmere 1 558,16 ha. Nariadenie podrobne stanovuje jeho hranice a predmet ochrany.
Účinnosť: 1. máj 2023

15. apríl 2023        127/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Homoľa

Podstata nariadenia:  Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Homoľa v okrese Brezno v katastrálnom území Telgárt o výmere 22,1888 ha. Nariadenie podrobne stanovuje jej hranice a predmet ochrany.
Účinnosť: 1. máj 2023
 

Rande s umelou inteligenciou

Umelá inteligencia zrejme bude výborným asistentom pri korekciách textu. V náhodne vybranej pasáži z rozhodnutia ústavného súdu sme vypustili všetky čiarky a požiadali umelú inteligenciu, aby ich správne doplnila.

Odpoveď Chat GPT: V predmetnom prípade však zákonom stanovené podmienky splnené neboli, keďže exekučné konanie bolo zo zákona odložené a teda zastavenie starej exekúcie zo zákona nenastalo. Predmetné upovedomenie o zastavení starej exekúcie je tak nulitným právnym aktom, ktorý nie je spôsobilý vyvolať zákonom predpokladané účinky. Ak teda krajský súd rozhodol tak, že zrušil uznesenie okresného súdu o zastavení konania a vec mu nevrátil na ďalšie konanie, konal v zásadnom rozpore s ustanoveniami zákona č. 233/2019 Z. z. a Exekučného poriadku, čím odoprel sťažovateľke súdnu ochranu jej riadne judikovaného práva vo vykonávacom konaní a porušil jej právo na spravodlivé súdne konanie (čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovor).

Výsledok: s výnimkou čiarky pred „a teda“ v prvej vete boli čiarky doplnené na rovnaké miesta ako v originálnom texte.

Ani takéto jazykové okienko nie je problém:

Otázka: Píše sa správne Mesto Košice alebo mesto Košice?

Odpoveď: Správne sa píše "mesto Košice" s malým písmenom "m". V slovenskom jazyku sa mesta a obce píšu s malým písmenom, ak sa nachádzajú v bežnom texte a nie sú súčasťou oficiálneho názvu. V prípade názvu, ktorý sa skladá z viacerých slov, sa prvá písmená každého slova píšu s veľkým písmenom, napríklad "Mesto Nové Zámky". Avšak v prípade názvov s jedným slovom, ako je "Košice", sa píše iba s veľkým písmenom na začiatku slova, keď sa používa v názve mesta alebo inštitúcie, napríklad "Košický samosprávny kraj" alebo "Mesto Košice". V iných prípadoch, keď sa používa v bežnom texte, sa píše s malým písmenom, napríklad "dnes idem do Košíc".
 

Do pozornosti

  • sú dostupné nové elektronické a podporné služby obchodného registra, viac sa dočítate na slovensko.sk TU.

Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať