Podmienky používania portálu

(1) Úvodné ustanovenia

1. Portál ulpianus.sk poskytuje užívateľom právne informácie formou interaktívnych právnických komentárov k vybraným právnym predpisom všetkých právnych odvetví; súčasťou portálu je tiež publikovanie rôznych článkov informácií z oblasti práva. Elektronickému seriálu ULPIANUS bolo pridelené ISSN 2644-528X.

2. Prevádzkovateľom portálu je občianske združenie Právo pre každého, so sídlom Rázusova 1, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 35 522 534, zápis: register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-11480 (ďalej len „prevádzkovateľ portálu“); redaktormi elektronického periodika sú: Mgr. Tomáš Čentík a JUDr. Alexander Bröstl.

3. Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košická kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

(2) Základné podmienky používania portálu

1. Užívateľ môže využívať služby portálu ako registrovaný alebo neregistrovaný užívateľ (na prístup k vybraným službám sa vyžaduje povinná registrácia); v prípade registrácie musí užívateľ vyplniť v rozsahu požadovaných údajov a potvrdiť registrový formulár.

2. Užívateľ portálu vyjadruje registráciou svoj súhlas so spracovaním, správou a uchovaním svojich osobných údajov; prevádzkovateľ portálu sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi za podmienok vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov a to výlučne na účely prevádzky portálu ulpianus.sk. Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie priestoru pre zverejňovanie príspevkov autorov a vedenie diskusie s ostatnými užívateľmi k jednoltivým príspevkm publikovaným na portáli. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas užívateľa portálu vyjadrený aktívnym (tzv. Opt-In) spôsobom sprevádzaným registráciou na portáli. Osobnú daje sú uchovávané po dobu trvania registrácie užívateľa na portáli.

3. Užívateľ využívaním portálu berie na vedomie, že prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za nesprávnu interpretáciu a správnosť praktického využitia jednotlivých právnych informácií publikovaných na portáli a za následky s tým spojené (nároky na náhradu škody, neúspech v konaniach pred orgánmi verejnej moci a podobne). Prevádzkovateľ portálu napriek snahe o dosiahnutie čo najvyššej kvality uverejňovaných právnych informácií nezaručuje ich bezchybnú aplikovateľnosť a akceptovateľnosť v praxi; na portály sú prezentované názory konkrétnych autorov, ktoré môžu byť protichodné s väčšinovou, príp. menšinovou právnou praxou. Publikované informácie nenahrádzajú poskytovanie individuálnych právnych služieb.

4. Užívateľ používaním služieb na tomto portáli berie na vedomie, že obsah portálu vrátane príspevkov do diskusie podlieha autorskoprávnej ochrane. Licencia na použitie autorských diel udelená užívateľovi prevádzkovateľom portálu je nevýhradná a oprávňuje užívateľa používať tieto diela na nekomerčné účely a to po dobu výkonu majetkových práv prevádzkovateľom portálu. Akékoľvek iné použitie obsahu portálu resp. autorských diel, vrátane ich poskytnutia ďalším osobám, podlieha súhlasu zo strany prevádzkovateľa portálu, príp. tretích osôb – užívateľ berie na vedomie, že porušenie autorskoprávnej ochrany môže mať za následok občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť.

5.  Sprístupnenie platenej služby na portáli sa považuje za poskytnutie služby, ktorá sa začala plniť so súhlasom užívateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Od zmluvy o poskytnutí platenej služby preto nie je možné odstúpiť bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 pracovných dní odo dňa jej uzavretia.

(3) Technické požiadavky používania portálu

1. Užívateľ berie na vedomie, že portál je optimalizovaný pre nasledovné internetové prehliadače: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox.; za akékoľvek nesprávne fungovanie portálu resp. nedostatky  v prípade použitia iných prehliadačov prevádzkovateľ portálu nezodpovedá.

2. Predpokladom komunikácie medzi prevádzkovateľom portálu a užívateľom  je zadanie existujúcej a funkčnej e-mailovej adresy; zodpovednosť prevádzkovateľa je vylúčená v prípadoch, kedy užívateľ uviedol neexistujúcu e-mailovú adresu, alebo ním zadaná e-mailová adresa je nefunkčná.

(4) Cena za poskytnuté služby

1. Cena za jednotlivé služby je uvedená priamo na portáli pri jednotlivých druhoch poskytovaných služieb; rovnako je na portáli uvedený spôsob platby za poskytnuté služby.

2. Užívateľovi bude za poskytnuté služby zaslaná elektronická faktúra; zaslanie faktúry v písomnej forme poštou môže prevádzkovateľ portálu spoplatniť osobitným poplatkom podľa platného cenníka. 

3. Predpokladom poskytnutia konkrétnej služby resp. predplateného prístupu je prijatie platby zo strany užívateľa prevádzkovateľom portálu; to sa nevzťahuje na služby, ktoré sú poskytované bezplatne – to však nevylučuje, že pre takéto bezplatné služby sa môže požadovať registrácia.

(5) Pravidlá publikovania príspevkov a diskusie

1. Cieľom publikovania autorských článkov vrátane príspevkov do diskusie na portáli je prinášať a diskutovať o aktuálnych a v praxi diskutovaných právnych otázkach z oblasti legislatívy, judikatúry a iných súvisiacich právnych disciplín.

2. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s nasledujúcimi podmienkami publikovania:

- v príspevkoch je zakázané používať hanlivé, urážajúce a osočujúce vyjadrenia vo vzťahu k autorom, spoludiskutujúcim ako aj tretím osobám;

- príspevky nesmú obsahovať nezákonné informácie a materiály, ktorých šírenie je zakázané všeobecne záväznými právnymi predpismi;

- príspevky nesmú zasahovať do práv a právom chránených záujmov iných subjektov (napr. ochrana osobnosti, ochrana dobrej povesti a obchodného mena a pod.);

- príspevky nesmú obsahovať materiály a informácie chránené právami duševného vlastníctva (napr. autorské právo, ochranné známky, patenty a pod.);

- príspevky sa musia týkať odbornej a vecnej stránky ustanovenia zákona alebo iného príspevku, ktorého sa týkajú.

3. V prípade porušenia pravidiel publikovania má prevádzkovateľ právo v odôvodnených prípadoch vymazať príspevok; prevádzkovateľ portálu nie je povinný o vymazaní príspevku vopred ani následne infromovať uživateľa. V závažných prípadoch porušujúcich pravidlá publikovania (napr. vážny zásah do práv tretích osôb, opakované porušovanie pravidiel) je prevádzkovateľ portálu oprávnený zrušiť registráciu užívateľa bez akéhokoľvek nároku na vrátenie zaplatených poplatkov, resp. predplatného. V menej závažných prípadoch porušenia bude užívateľ vopred upozornený na zdržanie sa nedovoleného konania.

4. Podmienkou publikovania na portáli je uvedenie skutočného mena a priezviska; v prípade, že prevádzkovateľ zistí, že dochádza k zneužitiu údajov tretích osôb je oprávnený registráciu takéhoto užívateľa zrušiť.

5. Účelom publikovania vrátane diskusie nie je poskytovať právne poradenstvo; v prípade, že prevádzkovateľ portálu vyhodnotí daný článok alebo diskusný príspevok ako žiadosť o poskytnutie právnej rady bez širšieho odborného prínosu, je oprávnený takýto článok alebo diskusný príspevok zmazať, príp. zamedziť užívateľovi možnosť publikovať na portáli.

6. Dobrovoľný prispievateľ článkov a príspevkov do diskusie na základe vlastnej iniciatívy udeľuje prevádzkovateľovi portálu bezplatnú licenciu na použitie autorských diel a poskytovanie sublicencií, ak nie je dohodnuté inak.

(6) Vylúčenie zodpovednosti

1. Prevádzkovateľ portálu vynakladá maximálne úsilie, aby informácie zverejňované na portáli boli  zdrojom presných, aktuálnych a odborných informácií; napriek tejto skutočnosti berie užívateľ na vedomie, že tieto informácie nepredstavujú formálne a všeobecne prijímané právne názory a rady.

2. Užívateľ berie na vedomie, že jeho rozhodnutia realizované na základe informácií uvedených na portáli uskutočňuje na svoju vlastnú zodpovednosť. Informácie publikované na portáli obsahujú názory jednotlivých autorov, ktoré nemusia korešpondovať s názormi úradných inštitúcií, príp. s názormi iných osôb.

3. Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá ani za presnosť a spoľahlivosť  obsahu iných internetových stránok a materiálov, na ktoré odkazujú jednotlivé príspevky publikované na portáli; rovnako prevádzkovateľ portálu nezaručuje, že portál a príslušné hypertextové odkazy budú fungovať bez chýb a prerušenia.

4. Používanie hypertextových odkazov na internetové stránky tretích subjektov užívateľmi portálu neznamená, že prevádzkovateľ portálu schvaľuje informácie nachádzajúce sa na týchto stránkach; prevádzkovateľ neoveruje presnosť, spoľahlivosť, pravdivosť, úplnosť a primeranosť týchto informácií. Tieto odkazy používa užívateľ na vlastné riziko, pričom prevádzkovateľ portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, používanie a dostupnosť cudzích internetových stránok.

5. Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za akékoľvek priame a nepriame škody, príp. iné ujmy (napr. skutočná škoda, ušlý zisk, poškodenie dobrého mena a pod.) spôsobené používaním portálu, resp. informácií na ňom uverejnených, a to najmä z počítačových vírusov a iných chybných funkcií hardwaru a softwaru v súvislosti s prístupom na portál, z použitia informácií nachádzajúcich sa na portáli alebo získaných prostredníctvom portálu, z technickej nefunkčnosti portálu, straty dát alebo z nárokov tretích osôb v súvislosti s používaním portálu.

(7) Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

1. Spotrebiteľom sa na účely odstúpenia od zmluvy rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2. Ak sa spotrebiteľovi začne poskytovať odplatná služba, resp. sa mu odplatne sprístupní elektronický obsah tejto služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, nie je spotrebiteľ oprávnený po úplnom poskytnutí objednanej služby (elektronického obsahu) odstúpiť od zmluvy; spotrebiteľ súhlasí, aby mu momentom zaplatenia ceny za poskytnutú službu bola objednaná služba poskytnutá a prehlasuje, že bol riadne poučený o strate práva odstúpiť od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.

3. Ak sa spotrebiteľovi nezačne poskytovať odplatná služba, resp. sa mu nesprístupní elektronický obsah tejto služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, resp. elektronického obsahu.

4. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, alebo b) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u prevádzkovateľa portálu (ďalej len „predávajúci“) v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail); ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný TU.

6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

(8) Záverečné ustanovenia

1. Tieto podmienky používania portálu sú umiestnené na portáli www.ulpianus.sk.

2. Vstupom na portál užívateľ bez ohľadu na registráciu v celom rozsahu súhlasí s týmito podmienkami používania portálu a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3. V prípade, že niektoré ustanovenia podmienok používania nezodpovedajú, resp. sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

4. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky používania portálu; zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť a účinnosť momentom ich zverejnenia.