Týždenný prehľad (31. júl - 6. august 2023)

Leto vrcholí... a naštastie k tomu tak pristupuje aj Zbierka zákonov.

ulpianusaugust1.jpgzdroj: red

1. august 2023        315/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie: Zmeny v dani z príjmu týkajúce virtuálnej meny a cenných papierov a dispozícii s nimi, ako aj drobné úpravy v oslobodení od dane.
Účinnosť: 1. január 2024

1. august 2023        316/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Podstata novelizácie: Zavedenie pojmu domácnosť a definovanie režimu zmlúv uzavretých členmi domácnosti.
Účinnosť: 1. január 2024

1. august 2023        317/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie: Zmeny týkajúce sa účelu a výška podpory + zmena všeobecných podmienok poskytovania podpory ako aj pri jednotlivých druhoch podpory + zmena v postupoch pri poskytovaní podpory.
Účinnosť: 1. január 2024/1. január 2025

3. august 2023        318/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím

Podstata vyhlášky: Nová právna úprava požiadaviek na titulky pre osoby so sluchovým postihnutím (napr. technické požiadavky ich zobrazenia, synchronizácia, odlíšenie a iné).
Účinnosť: 1. január 2024

3. august 2023        319/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  Úprava niektorých požiadaviek na zdravie množiteľského materiálu + zmeny vo viacerých prílohách nariadenia.
Účinnosť: 15. august 2023

5. august 2023        320/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmeny  vo vymedzení výrobkov, ovocia a zeleniny, v podmienkach  schvaľovania, prideľovania a poskytovania pomoci a pravidlách školského programu.
Účinnosť: 15. august 2023


 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať