Týždenný prehľad (26.jún - 2. júl 2023)

Ministerstvo životného prostredia 1. júla 2023 absolvovalo neuveriteľný legislatívny ošiaľ. Neprehliadnite novelu Správneho súdneho poriadku a nový zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.

ulpianusjul.jpgzdroj: red

27. jún 2023        233/2023 Z. z.
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  Bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti a ochrana objektov a chránených priestorov – úprava spoločných ustanovení (§12 ods. 2 a 3 vyhlášky), týkajúcich sa nahradenia mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov opatreniami fyzickej ochrany a zabezpečenia ochrany výrobkov obranného priemyslu, zbraní, zbraňových systémov, streliva alebo iných zariadení obdobného určenia, ktoré sú utajovanou skutočnosťou alebo obsahujú utajovanú skutočnosť pri ich presune, servise, oprave, uskladnení, ukladaní alebo použití.
Účinnosť: 27. jún 2023

27. jún 2023        234/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na zaradenie do aktívnych záloh, o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy a na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby

Podstata novelizácie:  Úprava postupu (zoznam chorôb, postupy pri prehliadke, psychická spôsobilosť) pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na zaradenie do aktívnych záloh, o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy a na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby.
Účinnosť: 1. júl 2023

27. jún 2023        235/2023 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 22. mája 2023 č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva

Podstata opatrenia: Prijatím opatrenia sa upravuje predkladanie výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál. Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení, v čiastke 29/2023 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
Účinnosť: 30. jún 2023

28. jún 2023        236/2023 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 20. júna 2023 č. 4/2023, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov

Podstata opatrenia: Cieľom opatrenia je zrušenie dvoch vzorov výkazov, a to Hlásenia o odmeňovaní a Hlásenia o podvodoch. Ďalším cieľom opatrenia je ustanovenie osobitného spôsobu pre predkladanie Hlásenia o plánoch financovania. Predmetný výkaz banky v súčasnosti zasielajú do Národnej banky Slovenska prostredníctvom Štatistického zberového portálu a následne ho Národná banka Slovenska zasiela do Európskeho orgánu pre bankovníctvo a Európskej centrálnej banky. Úprava vzoru hlásenia ani metodiky na jeho vypracúvanie nie sú predmetom zmeny opatrenia, ale úpravou je potrebné zabezpečiť spôsob zberu tohto výkazu v osobitnom technickom formáte. Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení, v čiastke č. 35/2023 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
Účinnosť opatrenia: 30. jún 2023

28. jún 2023        237/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zavádza sa polročný výkaz o obmedzovacích prostriedkoch.
Účinnosť: 1. júl 2023

28. jún 2023        238/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov
Podstata novelizácie – upresnenia a zmeny pri stacionárnej stanici technickej kontroly, základnom školení a rozširovacom školení.
Účinnosť: 1. júl 2023

29. jún 2023        239/2023 Z. z.
Podstata novelizácie: Správny súdny poriadok – upresnenie definície nečinnosti správneho orgánu +  zmeny v príslušnosti a obsadení súdu, ako aj pravidlách postúpenia vecí + zmeny v definícií účastníctva a doručovania + zmeny v procesných postupoch (napr. zmena žaloby, postup pre prerokovaním veci, nariadenie pojednávania, účasť verejnosti, právoplatnosť rozhodnutí) + zmeny v konaní o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy (možnosť priznania finančného  zadosťučinenia) + úprava žaloby o proti inému zásahu + úpravy kasačnej sťažnosti (zmeny v prípustnosti a rozhodovaní o nej) + zmena definície nečinnosti správneho orgánu v zákone  o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona
Účinnosť: 1. júl 2023

29. jún 2023        240/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

Podstata novelizácie: Zakotvenie práva Slovenského pozemkového fondu na odstúpenie od zmluvy.
Účinnosť: 1. júl 2023

29. jún 2023        241/2023 Z. z.
Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Ústavná ochrana hotovostných platieb.
Účinnosť: 1. júl 2023

30. jún 2023        242/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie: Rozšírenie a úprava činnosti RTVS a pôsobnosti  Rady RTVS, ako aj úprava postavenia generálneho riaditeľa RTVS + zmeny v hospodárení a financovaní RTVS + úprava financovanie TASR 
Účinnosť: 1. júl 2023/1. január 2024

30. jún 2023        243/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024

Podstata nariadenia: Určenie výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb.
Účinnosť: 1. január 2024

30. jún 2023        244/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 171/2020 Z. z.

Podstata nariadenia:  Zrušenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a s tým spojené určenie prechodného režimu.
Účinnosť: 

30. jún 2023        245/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Doplnenie nových položiek do príloh nariadenia.
Účinnosť: 1. júl 2023

30. jún 2023        246/2023 Z. z.
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike

Podstata vyhlášky: Detailná úprava cenovej regulácie vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike.
Účinnosť: 1. júl 2023

30. jún 2023        247/2023 Z. z.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Podstata opatrenia: Určenie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.
Účinnosť: 1. júl 2023

1. júl 2023        248/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia

Podstata vyhlášky: Vyhláška ustanovuje členenie a kategorizáciu stacionárnych zdrojov uvedených v § 2 ods. 1 písm. k) zákona;  zoznam vybraných osobitných činností a ich charakteristiky; členenie a vymedzenie zariadení stacionárnych zdrojov uvedených v § 2 ods. 1 písm. n) zákona a agregačné pravidlá; zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania; prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia vyjadrenú ako emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, termíny, lehoty a podmienky ich platnosti vrátane výnimiek z nich; podmienky uplatňovania prechodných opatrení; požiadavky a podmienky vykonávania vybraných osobitných činností a oznamovanie ich výkonu; požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok; zásady umiestňovania zdrojov znečisťovania ovzdušia a odporúčané odstupové vzdialenosti; požiadavky na vypracovanie plánu riadenia zápachu a plánu riadenia prašnosti.
Účinnosť: 1. júl 2023

1. júl 2023        249/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

Podstata vyhlášky: požiadavky na monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia kvality ovzdušia v ich okolí; spôsoby a požiadavky na zisťovanie množstva emisií znečisťujúcich látok zo stacionárneho zdroja; podrobnosti o spôsoboch, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre zariadenia stacionárnych zdrojov; spôsoby, lehoty a požiadavky na monitorovanie a preukazovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi v okolí stacionárnych zdrojov; požiadavky na automatizované meracie systémy emisií a automatizované meracie systémy kvality ovzdušia  a na ich kontrolu;  požiadavky na metódu a metodiku technického výpočtu, merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody; rozsah, formu a spôsob informovania verejnosti o výsledkoch diskontinuálneho oprávneného merania reprezentatívnej hodnoty emisnej veličiny oprávnenej kalibrácie, oprávnenej skúšky a oprávnenej inšpekcie zhody; podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov z kontinuálneho merania; druhy a náležitosti protokolov z kontinuálneho merania emisií a kvality ovzdušia; náležitosti notifikácie oprávnenej technickej činnosti.
Účinnosť: 1. júl 2023

1. júl 2023        250/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia

Podstata vyhlášky: Vyhláška upravuje Limitné hodnoty znečisťujúcich látok na ochranu zdravia ľudí + kritické úrovne znečistenia ovzdušia na ochranu vegetácie + Cieľové hodnoty znečisťujúcich látok a dlhodobé ciele + Indikátor priemernej expozície, národný cieľ zníženia expozície a záväzok zníženia koncentrácie expozície pre PM2,5  + Referenčné metódy na hodnotenie kvality ovzdušia + Ciele v kvalite údajov na hodnotenie kvality ovzdušia + horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia vybranými znečisťujúcimi látkami + požiadavky na umiestnenie vzorkovacích miest na stále meranie a na merania na vidieckych pozaďových staniciach + Kritériá na určenie minimálneho počtu vzorkovacích miest na stále meranie +Informačné prahy, výstražné prahy a pravidlá uplatňovania smogového varovného systému + Členenie územia na zóny a aglomerácie + Minimálny rozsah programu na zlepšenie kvality ovzdušia + Podrobnosti o informáciách a údajoch o kvalite ovzdušia, ktoré sa sprístupňujú verejnosti 
Účinnosť: 1. júl 2023

1. júl 2023        251/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite palív

Podstata vyhlášky: Vyhláška ustanovuje požiadavky na kvalitu tuhých fosílnych palív a palív, vykurovacích olejov, motorových palív, plynných palív určených pre stacionárne zdroje a palív vyrobených z odpadov ako aj na vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, poskytuje spotrebiteľovi, do informačného systému a okresnému úradu.
Účinnosť: 1. júl 2023

1. júl 2023        252/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo

Podstata vyhlášky:  Vyhláška ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na získanie odbornej spôsobilosti na odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia (ďalej len „odborné posudzovanie“), prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a výkon kontrol malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo; podrobnosti o kvalifikačných a technických predpokladoch na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a o preukazovaní a posudzovaní ich splnenia; náležitosti žiadosti na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti; podrobnosti o skúške; podrobnosti o osvedčení o odbornej spôsobilosti, predlžovaní jeho platnosti a oznamovaní zmien údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých je vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti; náležitosti žiadosti na jednorazové povolenie na vyhotovenie odborného posudku a podrobnosti o preukazovaní a posudzovaní predpokladov na jednorazové povolenie; náležitosti odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku a podrobnosti o požiadavkách na ich vyhotovovanie; podrobnosti o výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo.
Účinnosť: 1. júl 2023

1. júl 2023        253/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu
Podstata vyhlášky: vyhláška ustanovuje technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre skladovacie zariadenia, plniace zariadenia a mobilné zásobníky používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu z jedného distribučného skladu do iného distribučného skladu alebo z distribučného skladu na čerpaciu stanicu a na plnenie benzínu do nádrží motorových vozidiel a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní.
Účinnosť: 1. júl 2023

1. júl 2023        254/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia

Podstata vyhlášky: Požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia; rozsah ďalších údajov o stacionárnom zdroji, emisiách znečisťujúcich látok (ďalej len „emisie“) a o dodržiavaní prípustnej miery znečisťovania ovzdušia; náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor parametrov a opatrení“) vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov; požiadavky na Národný emisný informačný systém, rozsah a náležitosti oznamovania údajov do Národného emisného informačného systému a účel a rozsah spracúvaných informácií; náležitosti správ o spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov; obsah programu znižovania emisií zo stacionárneho zdroja a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti.
Účinnosť: 1. júl 2023

1. júl 2023        255/2023 Z. z
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej komisii a požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr

Podstata novelizácie: Základné zásady započítavania emisií do národných záväzkov znižovania emisií + pravidlá flexibility v plnení národných záväzkov znižovania emisií  + národné emisné inventúry pre znečisťujúce látky, upravené národné inventúry, národné projekcie emisií, priestorovo členené národné emisné inventúry, inventúry veľkých bodových zdrojov a informatívne správy o inventúrach + obsah a rozsah informácií a správ podávaných Európskej komisii notifikačným orgánom podľa § 41 písm. d) zákona a lehoty ich podávania. 
Účinnosť: 1. júl 2023

1. júl 2023        256/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel

Podstata vyhlášky:  Vyhláška ustanovuje zoznam farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel určených na povrchovú úpravu vozidiel, stavebných objektov, konštrukcií a ich častí (ďalej len „regulovaný výrobok“) s cieľom obmedziť celkový obsah prchavých organických zlúčenín v nich; hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín; označovanie obalov regulovaných výrobkov; požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
Účinnosť: 1. júl 2023

1. júl 2023        257/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní

Podstata novelizácie: Upravuje sa postup vypracovania plánu obnovy verejného vodovodu a obnovy verejnej kanalizácie a ustanovuje sa Minimálna výška účelovej finančnej rezervy.
Účinnosť: 1. júl 2023

1. júl 2023        258/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  Upravujú sa podrobnosti o vzore úradného tlačiva inventárneho listu k potvrdeniu o putovnej výstave.
Účinnosť: 1.júl 2023

1. júl 2023        259/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
Podstata novelizácie:  Zabezpečenie osobitnej povinnosti v súvislosti s vážením odpadov + úprava vybraných podrobností o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov vo vzťahu k trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnému použitiu, recyklovateľnosti a prítomnosti nebezpečných látok + minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností. 
Účinnosť: 1. júl 2023

1. júl 2023        260/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Splatenie úveru - veriteľovi sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa akýkoľvek poplatok, sankciu alebo náhradu nákladov, ak predčasné splatenie úveru na bývanie v jednej alebo viacerých splátkach celkovo nepresiahne výšku 30 % istiny tohto úveru na bývanie počas kalendárneho roka. Spotrebiteľ má právo uskutočniť splátku podľa predchádzajúcej vety každý kalendárny mesiac jedenkrát.; uvedené pravidlo sa prvýkrát použije pri predčasnom splatení úveru na bývanie alebo jeho časti po 1. septembri 2023.
Účinnosť: 1. jún 2023

1. júl 2023        261/2023 Z. z.
Zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podstata novej právnej úpravy: Zákon upravuje právne vzťahy súvisiace s podávaním žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a pravidlá uplatňovania tohto mechanizmu, súčasne sa menia súvisiace predpisy (CSP, zákon o ochrane spotrebiteľa a iné). 
Účinnosť: 1. júl 2023/25. júl 2023

1. júl 2023        262/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK

Podstata oznámenia: Dňa 25. októbra 2016 bola v Santo Domingu v mene Slovenskej republiky podpísaná Dohoda o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 2018 zo 14. februára 2023 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala dohodu 23. marca 2023. Ratifikačná listina bola uložená 18. apríla 2023 u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie. Dohoda nadobudla platnosť 17. mája 2019 v súlade s článkom 25 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 18. mája 2023. Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 103/3 z 12. apríla 2019.

Prečítali sme


Spracoval: Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať