Týždenný prehľad (17. - 23. apríl 2023)

Aj dnes prajeme dobrú chuť k pestrému zbierkovému menu: môžete si vybrať od úpravy pravidiel príspevku pri narodení dieťaťa, cez obmedzenie pohybu a tranzitu potravín a poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny až po zmeny pravidiel prijímania zákonov.

ulpianusApril4.jpgzdroj: red

18. apríl 2023        128/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmeny a upresnenie a v zdaňovaní športových odborníkov resp. športovcov – podľa dôvodovej správy je cieľom zákona zjednodušiť administratívu a podávanie daňových priznaní športových odborníkov, ak majú príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov ) a sú podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov (tzv. aktívne príjmy) a teda navrhuje sa, aby sa zdaňovali daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ods. 3 písm. u) zákona o dani z príjmov), ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona (daňovník sa môže vopred písomne dohodnúť s platiteľom dane o tom, že platiteľ dane z uvedených príjmov nezrazí daň vyberanú zrážkou). Obdobný systém platí aj pre zdaňovanie príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu. Novela tiež upravila pravidlá zdaňovania výnosov z komerčných dlhopisov.
Účinnosť:  18. apríl 2023/1. máj 2023

18. apríl 2023        129/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon)

Podstata novelizácie: Zmeny v organizácii zdravotnej služby (vymedzenie zásahového územia) a doplnení povinnosti poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (zabezpečenie výjazdu ambulancie v určenom časovom limite).
Účinnosť: 1. september 2021

19. apríl 2023        130/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  Nové pravidlo vzťahujúce sa na sumu zvýšenia podielu výnosu z dane príjmov poukazovanej obci alebo vyššiemu územnému celku upravujúce lehoty jeho vyplácania.
Účinnosť:  19. apríl 2023

19. apríl 2023        131/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky

Podstata vyhlášky: Regulácia vstupu a tranzitu vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky.
Účinnosť: 19. apríl 2023

20. apríl 2023        132/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Úprava príspevku pri narodení dieťaťa – vyšší príspevok sa poskytuje aj pri narodení štvrtého dieťaťa (podľa doterajšej úpravy pri narodení tretieho).
Účinnosť: 1. máj 2023

20. apríl 2023        133/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zúženie rozsahu štandardných legislatívnych pravidiel, ktoré sa nevzťahujú na návrh ústavy, ústavného zákona a zákona, ktorý podáva výbor Národnej rady Slovenskej republiky alebo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky + zmeny v náležitostiach návrhu právneho predpisu predkladaného do pripomienkového konania + osobitné výnimky z primeranej legisvakancie + zmeny v rokovacom poriadku súvisiace s podkladmi predkladanými do legislatívneho konania
Účinnosť: 1. máj 2023

20. apríl 2023        134/2023 Z. z.
Zákon o poskytovaní dotácií na podporu obnovy historických dráhových vozidiel

Predmet úpravy nového zákona: Zákon upravuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií na podporu obnovy historických dráhových vozidiel z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.
Účinnosť: 1. máj 2023

21. apríl 2023        135/2023 Z. z. 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zakotvuje sa konanie o vydaní ďalších druhov potvrdení (o putovnej výstave, o osobnom vlastníctve, o hudobnom nástroji alebo ďalší druh potvrdenia podľa osobitných predpisov a v tejto súvislosti sa upravuje pôsobnosť ministerstva a orgánov colnej správy.
Účinnosť: 1. jún 2023

22. apríl 2023        136/2023 Z. z. 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Upravuje sa zaraďovanie do kariérového stupňa v prípade pedagógov, ktorí pôsobili v oblasti športovej činnosti alebo trénerskej činnosti alebo umeleckej činnosti súvisiacej s obsahom vyučovacieho predmetu.
Účinnosť: 1. september 2023

22. apríl 2023        137/2023 Z. z. 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Sprísnenie správy a nakladania s majetkom obcí, najmä rozšírenie toho, čo obligatórne upravujú zásady hospodárenia s majetkom obcí + podrobnejšia úprava podmienok verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej obcou + zavedenie postupov v prípade prenechávania majetku do nájmu  + zakotvenie súkromnej určovacej žaloby občana + prísnejšia kontrola nakladania s nehnuteľnosťami (upresnenie právomoci hlavného kontrolóra v zákone o obecnom zriadení).
Účinnosť: 1. november 2023

Rande s umelou inteligenciou

Umelá inteligencia by mohla byť výborným asistentom aj pri tvorbe zákonov – ako vo všetkom svoj názor vie sformulovať na počkanie.

Otázka: Je vhodnejšie mať jednotnú úpravu záväzkového práva alebo je vhodnejšie aby bola rozdelená do Občianskeho a Obchodného zákonníka?

Odpoveď:  Rozhodnutie, či je vhodnejšie mať jednotnú úpravu záväzkového práva, alebo rozdeliť ju do Občianskeho a Obchodného zákonníka, závisí od konkrétnej krajiny a jej právneho systému.

V niektorých krajinách, ako napríklad v niektorých členských štátoch Európskej únie, existuje jednotná úprava záväzkového práva v tzv. "občianskom zákonníku". Tento prístup má niekoľko výhod, napríklad zaručuje jednotnosť záväzkového práva v celej krajine a umožňuje efektívne riešenie sporov medzi občanmi aj medzi podnikmi.

Na druhej strane, v iných krajinách existuje rozdelenie záväzkového práva do samostatných zákonov, ako napríklad Občiansky a Obchodný zákonník. Tento prístup umožňuje prispôsobenie záväzkového práva špecifickým potrebám a záujmom obchodného sektora a zaručuje väčšiu flexibilitu v riešení obchodných sporov.

V každom prípade je dôležité, aby záväzkové právo poskytovalo dostatočnú ochranu právomocným subjektom a aby bolo jasné a zrozumiteľné pre všetkých. Rozhodnutie, či je jednotná úprava alebo rozdelenie záväzkového práva lepšie, závisí od špecifických potrieb a charakteristík danej krajiny a jej právneho systému.

Otázka: Napíš ako by mal vyzerať § 1 Občianskeho zákonníka

Odpoveď: § 1 Občianskeho zákonníka by mal obsahovať základné ustanovenie tohto zákonníka, ktoré by mohlo znieť napríklad nasledovne:

"Občiansky zákonník upravuje všeobecné zásady a pravidlá súkromného práva, teda vzťahy medzi fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa zakladajú na rovnoprávnosti, dôvere, slušnosti a spravodlivosti. Cieľom Občianskeho zákonníka je zabezpečiť ochranu osobnosti, majetku a iných práv a záujmov osôb a zabezpečiť ich vykonanie. Občiansky zákonník sa aplikuje na všetky záležitosti, ktoré nie sú výslovne upravené inými zákonmi."

Toto základné ustanovenie by malo vymedziť základné ciele a oblasť pôsobnosti Občianskeho zákonníka a zároveň by malo byť dostatočne všeobecné, aby sa mohlo aplikovať na rôzne situácie a prípady, ktoré sú v súlade s jeho cieľmi a zásadami. Týmto by mal § 1 Občianskeho zákonníka vymedziť základné zásady, na ktorých sa bude neskôr stavať celý zákon a mal by byť jasný a zrozumiteľný pre každého používateľa zákona.

 

Do pozornosti

  • ďalšie rozhodnutie ÚS SR ku klasickej téme vyčerpania všetkých dostupných právnych prostriedkov ochrany svojich základných práv pred podaním ústavnej sťažnosti – dočítate sa TU
  • vyšiel aprílový newsletter Analytického centra Ministerstva spravodlivosti – prečítate si ho TU

Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať