Týždenný prehľad (5.- 11. jún 2023)

Samé zaujímavé novoty: nový zákon o registri trestov, novela CSP k trovám, či zavedenie výnimiek zo zákazu prevodu pozemkov vo vlastníctve štátu.

ulpianusjun1.jpgzdroj: red

1. jún 2023        192/2023 Z. z. 
Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podstata zákona: Nová právna úprava zákona o registri trestov.
Účinnosť: 1.jún 2023/1. október 2023/1. január 2026

7. jún 2023        193/2023 Z. z. 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov – úprava trvania nároku na vdovský výsluhový dôchodok.
Účinnosť: 7. jún 2023

7. jún 2023        194/2023 Z. z
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Určenie výnimiek  zo zákazu scudzenia tzv. neknihovaných pozemkov vo vlastníctve štátu.
Účinnosť: 15. jún 2023

7. jún 2023        195/2023 Z. z
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie: Zmena stavebného zákona a ďalších predpisov majúcich vzťah k územnému plánovaniu a to v súvislosti s pravidlami obstarávania územnoplánovacej dokumentácie.
Účinnosť: 1. júl 2023/1. júl 2024

7. jún 2023        196/2023 Z. z.
Zákon o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

Podstata zákona: Nový zákon upravuje osobu, ktorá v Slovenskej republike zabezpečuje realizáciu projektu Európskeho hlavného mesta kultúry, niektoré právne vzťahy pri realizácii projektu Európskeho hlavného mesta kultúry a financovanie projektu Európskeho hlavného mesta kultúry.
Účinnosť: 1. júl 2023

7. jún 2023        197/2023 Z. z
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmeny v podmienkach prípravnej štátnej služby + zmeny v podmienkach prijatia do Policajného zboru a vzniku služobného pomeru + zmeny v príjmoch a príplatkoch.
Dátum účinnosti:

7. jún 2023        198/2023 Z. z. 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Doplnenie pravidiel ročnej sadzby dane zo stavieb + predĺženie doby na zosúladenie sadzby z dane zo stavieb do roku 2027 namiesto pôvodného roku 2024.
Účinnosť: 1. október 2023

7. jún 2023        199/2023 Z. z. 
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – bocian čierny

Podstata oznámenia: Od septembra 2023 sa vydávajú do obehu zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – bocian čierny,  ktoré majú štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike; v oznámení je podrobne definovaný ich vzhľad.

7. jún 2023        200/2023 Z. z. 
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Vihorlat

Podstata oznámenia: Od septembra 2023 sa do obehu vydávajú strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Vihorlat, ktoré majú štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike; v oznámení je podrobne definovaný ich vzhľad.

8. jún 2023        201/2023 Z. z. 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zakotvenie lehoty pre rozhodovanie o trovách konania + upresnenie k súdnym poplatkom v sporoch o ochranu osobnosti.
Účinnosť: 1. júl 2023

8. jún 2023        202/2023 Z. z. 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmeny v právnej úprave priestupkov a správnych deliktov.
Účinnosť: 1. júl 2023

8. jún 2023        203/2023 Z. z
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Materské – zavedenie pravidla, že do doby rozhodujúcej pre určenie nemocenského poistenia sa započítava doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie.
Účinnosť: 1. január 2024

9. jún 2023        204/2023 Z. z. 
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podstata rozhodnutia:  Vyhlásenie volieb do Národnej rady SR na 30. september 2023 a určenie lehoty
na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023,  lehoty na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou a okrskových volebných komisií do 21. augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do
8. septembra 2023 a lehoty na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do 21. augusta 2023.

10. jún 2023       205/2023 Z. z. 
Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Podstata zákona: V súvislosti s územným plánovaním a stavebnou činnosťou sa prierezovo menia viaceré predpisy – napr. cestný zákon, zákon o obecnom zriadení, zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky, zákon o meste Košice, zákon o pozemkových úpravách, živnostenský zákon a iné.
Dátum účinnosti: 15. jún 2023/1. august 2023/1. september 2023/1. október 2023/1.január 2024/1. apríl 2024/1. apríl 2025

10. jún 2023        206/2023 Z. z. 
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podstata rozhodnutia: Vyhlásenie volieb starostov alebo poslancov do obcí uvedených v prílohe rozhodnutia a to na termín 9. september 2023.

 

Do pozornosti


Spracoval: Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať