Podujatia

V rámci tejto sekcie prinášame  aktuálny prehľad najvýznamnejších právnických podujatí organizovaných spravidla na Slovensku, ktorých cieľovou skupinou sú predovšetkým právnici z radov advokátov, notárov, exekútorov, správcov alebo študentov práva.

Správcovský dvojdňový seminár Stará Lesná

Vo štvrtok 23. novembra 2023 a v piatok 24. novembra 2023 pokračuje obľúbený správcovský seminár v Hoteli Lesná**** v Starej Lesnej. Témami Vás prevedú lektori JUDr. Ondrej Repa, PhD. (Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR, riaditeľ odboru ekonomickej kriminality) a JUDr. Tomáš Palčík (Advokátska kancelária PALČÍK & PARTNERS s.r.o., advokát a správca).

07.11.2023
Konferencia: Medzigeneračné nástupníctvo podnikateľa

Deviaty ročník tradičnej konferencie venovanej právu obchodných spoločností opäť zvýrazňuje súvislosti práva obchodných spoločností, resp. obchodného práva s inými právnymi odvetviami.

13.09.2023
Konferencia: „Korporačné spory“

Ôsmy ročník tradičnej konferencie venovanej právu obchodných spoločností zvýrazňuje procesné rámce sporov v rámci obchodných spoločností. Po viacerých ročníkoch, na ktorých sme sa venovali primárne hmotnoprávnym otázkam, je čas venovať sa aj presadzovaniu práv a povinností subjektov korporačného práva. Aj v tomto roku sa očakávajú zaujímavé príspevky predstaviteľov teórie a praxe nielen zo Slovenska a Česka a inšpiratívna diskusia v príjemnom prostredí. 

12.09.2022
5 x last - minute online správcovský seminár

Academia iuris s.r.o. organizuje v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa ust. § 17 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch v termíne od 6.12.2021 do 10.12.2021 lastminute online semináre, ktorým MSSR pridelilo kreditné body.

01.12.2021
XV. Lubyho právnické: Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Vás pozýva na konferenciu XV. Lubyho právnické dni venovanú špecifickej téme Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve. 

25.08.2021
Trnavské právnické debaty k náhrade nemajetkovej ujmy pozostalých v medicínskom práve – jún 2021

V rámci Trnavských právnických debát Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje ďalší diskusný seminár otvorený pre širšiu odbornú verejnosť, tentokrát na tému Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve v podmienkach slovenského a českého práva.

 

07.06.2021
INSOLVENČNÉ FÓRUM 2020

Siedmy ročník úspešnej konferencie z oblasti insolvenčného práva, prvýkrát ako web-konferencia.

26.10.2020
Golfový HCP turnaj právnických profesií

Slovenská advokátska komora sa podujala zorganizovať  svoj druhý golfový turnaj v rámci roka, tentokrát s názvom „Golfový HCP turnaj právnických profesií“. Ide o širší formát, ako je Advokátsky golfový turnaj (tam máme už úspešne za sebou 11-ty ročník), ktorý sa koná na prelome mája/júna v predvečer Letného advokátskeho seminára na Táloch (ihrisko Gray Bear) a je určený advokátom / advokátskym koncipientom a ich partnerom.

10.08.2020
Nové formy vzdelávania advokátov a koncipientov

Vzdelávanie on-line, webináre, e-learning. Aj pre nás ešte pred koronakrízou pojmy, o ktorých sme počúvali, že je v pláne ich uviesť do života a že sa na tom postupne pracuje, ale zároveň stále pojmy neuchopiteľné.

28.05.2020

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravila tretie pokračovanie medzinárodnej vedeckej konferencie "Košické dni súkromného práva."

23.01.2020

Územie SR charakterizuje značná rozdrobenosť vlastníctva, čo je vyvolané historickým vývojom. Táto rozdrobenosť vytvára neprehľadnosť v užívaní najmä poľnohospodárskych pozemkov, vplýva na vzťah človeka k pôde, na rozvoj vidieka, na diverzifikovanosť poľnohospodárskej výroby, sťažuje výstavbu. Práve pozemkové úpravy sú postupom, ktorý má v najvyššej možnej miere rešpektovať požiadavky zúčastnených a komplexne riešiť vidiecky priestor.

06.11.2019

Slovenská advokátska komora Vás pozýva na tenisový turnaj, ktorý sa bude konať dňa 29.11.2019 (piatok) v Hoteli Empire, J. Hajdóczyho 11, Trnava (www.hotelempire.sk). Turnaj je určený pre advokátov a advokátskych koncipientov zapísaných v SAK alebo ČAK.

18.10.2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na:

18.09.2019

Slovenská advokátka komora pripravila 25. ročník podujatia Slovenské dni práva, ktoré sa  tentokrát uskutočnia v Košiciach.

10.09.2019

Nadväzujúc na dlhodobú tradíciu organizuje Nadácia Štefana Lubyho v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity XIV. Lubyho právnické dni na tému „Ad hoc legislatíva v súkromnom práve“.

15.08.2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na:

28.05.2019

V rámci Trnavských právnických debát Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje ďalší diskusný seminár otvorený pre širšiu odbornú verejnosť, tentokrát na tému Zodpovednosť za škodu voči tretím spôsobenú pomocníkom a poistenie zodpovednosti za škodu.

15.05.2019

Pod záštitou Právnickej fakulty UPJŠ  a Slovenskej advokátskej komory sa dňa 8. mája 2019 (streda) v Angels Aréne (Stará športová hala) v Košiciach uskutoční XXII. ročník futsalového turnaja na počesť JUDr. Milana Gejdoša, CSc..

07.05.2019

Nakladatelství C. H. Beck vás srdečne pozýva na veľkú konferenciu na tému M&A na Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa 6. júna 2019 v DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava.

05.04.2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie Vás srdečne pozýva na III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA, v rámci ktorých sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia zameraná na tému „Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania“.

02.04.2019