5 x last - minute online správcovský seminár

Academia iuris s.r.o. organizuje v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa ust. § 17 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch v termíne od 6.12.2021 do 10.12.2021 lastminute online semináre, ktorým MSSR pridelilo kreditné body.

board-g4b0ba7cf1_1280.jpgzdroj: pixabay.com

Všetky semináre budú dostupné len dištančne prostredníctvom platformy WebEx (prihlasovacie údaje obdržíte emailom 3 dni pred seminárom).

Cena každého seminára je 60 eur 45 eur (nie sme platiteľom DPH).

Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke www.academiaiuris.sk alebo emailom na office@academiaiuris.sk.

1.    „Nový“ malý konkurz s dôrazom na použitie ustanovení prvej hlavy II. časti ZKR a IV. časti ZKR; aplikácia nariadenia o insolvenčnom konaní v „nových“ malých konkurzoch a problémy z praxe pri uplatňovaní vybraných inštitútov podla IV. časti ZKR

 • otázka aplikácie jednotlivých ustanovení v malom konkurze z II. a IV. časti ZKR
 • prechodné ustanovenia vzťahujúce sa na malý konkurz – otázka aplikácie pôvodných a nových ustanovení ZKR o malom konkurze
 • zmena na malý konkurz a z malého konkurzu (pôvodná a nová právna úprava)
 •  otázka plnenia povinností štatutárom podľa § 106f ZKR
 • vylúčenie majetku zo súpisu v novom malom konkurze
 • funkcia zástupcu veriteľov v novom malom konkurze
 • inštitút pokuty podľa § 106k ZKR vs. § 11 ods. 2 ZKR – otázka aplikácie v novom malom konkurze;
 • preskúmavanie prihlášok správcom v transformovanom konkurze z nového malého konkurzu a popieranie pohľadávok prihlásených v malom konkurze
 • otázka nároku správcu na paušálnu odmenu, odmenu z výťažku a náhradu nevyhnutných výdavkov v novom malom konkurze
 • prehľad výrokov uznesenia súdu o vyhlásení nového malého konkurzu
 • nariadenie o insolvenčnom konaní vs. nový malý konkurz
 • diskusia k vybraným aplikačným problémom podľa vopred zaslaných otázok účastníkov

Termín:     6.12.2021 (pondelok) od 9:00 do 15:30
Lektor:       Mgr. JUDr. Lucián Török (vyšší súdny úradník Okresný súd Košice I) 
                  JUDr. Tomáš Palčík (advokátsky koncipient a správca)
Body:        4


2.    Reštrukturalizácia

 • postavenie veriteľov pred začatím konania (možnosť poveriť správcu prípravou posudku, možnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu/reštrukturalizácie)
 • účinky začatia reštrukturalizačného konania a povolenia reštrukturalizácie s ohľadom na právne postavenie veriteľov
 • prihlasovanie pohľadávok (vymedzenie prihlasovaných pohľadávok, lehoty, spôsobu prihlásenia), popieranie pohľadávok a incidenčná žaloba, priznanie hlasovacích práv
 • realizácia práv veriteľov v rámci schôdze veriteľov a veriteľského výboru
 • práva veriteľov po skončení súdneho konania v súvislosti s plnením plánu
 • základné vymedzenie reštrukturalizačného plánu a predkladateľa plánu
 • zaraďovanie jednotlivých prihlásených pohľadávok do skupín na účely hlasovania o pláne, náležitosti plánu a jeho prílohy
 • schvaľovanie plánu - predbežné schválenie veriteľským výborom, schvaľovacia schôdza (kompletný postup, lehoty, väčšina potrebná na prijatie plánu)
 • potvrdenie/zamietnutie plánu súdom
 • účinky plánu a jednotlivé dôvody neúčinnosti reštrukturalizačného plánu
 •  prehľad aktuálne navrhovaných legislatívnych zmien - tzv. preventívna reštrukturalizácia, špeciálny správca

Termín:     7.12.2021 (utorok) od 9:00 do 15:30
Lektor:      Mgr. Tomáš Szalontay (advokát a správca) 
Body:         6


3.    Oddlženie (konkurz)

 • všeobecný prehľad oddlženia a stručné porovnanie s predchádzajúcou úpravou
 • základné delenie pohľadávok veriteľov v konaniach o oddlžení
 • stručne o návrhu na začatie konania a rozhodnutí o oddlžení
 • zrušenie oddlženia a nepoctivý zámer
 • účinky vyhlásenia konkurzu a majetok tvoriaci podstatu
 • prihlasovanie a popieranie pohľadávok v konkurze, veriteľské orgány
 • speňažovanie a rozvrh
 • procesné súvislosti konaní podľa IV. časti ZKR, prechodné ustanovenia
 • odmena správcu v konaniach podľa IV. časti ZKR

Termín:     8.12.2021 (streda) od 9:00 do 15:30
Lektor:      Mgr. Tomáš Szalontay (advokát a správca) 

Body:        4


4.    Oddlženie (splátkový kalendár)

 • všeobecné ustanovenia o oddlžení
 • pohľadávky uspokojované splátkovým kalendárom, pohľadávky vylúčené z uspokojenia a nedotknuté pohľadávky
 • návrh na určenie splátkového kalendára
 • postavenie a práva veriteľov v konaní o určenie splátkového kalendára
 • skutočnosti zohľadňované pri zostavovaní návrhu splátkového kalendára
 • zostavenie návrhu splátkového kalendára
 • splátky podľa splátkového kalendára
 • aplikačné problémy pri zostavovaní návrhu sprátkového kalendára
 • ukončenie konania o určenie splátkového kalendára

Register úpadcov

 • povinnosť zverejňovania v registri úpadcov
 • odmena za prácu s registrom úpadcov
 • sankcie v prípade neplnenia povinnosti zverejňovať v registri úpadcov
 • skúsenosti z praxe pri práci s registrom úpadcov

Termín:     9.12.2021 (štvrtok) od 9:00 do 15:30
Lektor:     JUDr. Ivana Križová Červenáková (advokát a správca)

Body:        5


5.    Zmluvná pokuta pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas. 

 • pojem a význam právnej úpravy zmluvnej pokuty pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas
 • porovnanie aktuálnej platnej právnej úpravy s minulou právnou úpravou
 • predlženie dlžníka a povinné osoby
 • výklad a analýza relevantných ustanovení ZKR v súvislosti so zmluvnou pokutou
 • posudzovanie porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas predbežným správcom a jednotlivé predpoklady vzniku zodpovednosti; proces a postup predbežného správcu pri posudzovaní zodpovednosti v štádiu pred vyhlásením konkurzu
 • postup správcu pri uplatňovaní zmluvnej pokuty pri porušení zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas voči povinnej osobe po vyhlásení konkurzu a uplatňovanie zmluvnej pokuty na príslušnom súde (postup a náležitosti žaloby, predpoklady)
 • liberačné dôvody povinnej osoby a možnosť liberácie
 • rozhodnutie o vylúčení
 • osobitná zodpovednosť v malom konkurze

Zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu.

 • pojem a význam právnej úpravy náhrady škody podľa ust. § 11a ZKR 
 • súbeh práva na náhradu škody a práva na zmluvnú pokutu
 • predpoklady zodpovednosti za škodu
 • uplatňovanie zodpovednosti za škodu 
 •  rozhodnutie o vylúčení a liberačné dôvody povinných osôb

Termín:     10.12.2021 (piatok) od 9:00 do 15:30
Lektor:     JUDr. Tomáš Palčík (advokátsky koncipient a správca)

Body:        5

V prípade akýkoľvek otázok nás môžete kontaktovať emailom na office@academiaiuris.sk alebo telefonicky na t.č. 0918 888 545.


Zdroj: www.academiaiuris.sk

 


 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať