Podujatia

V rámci tejto sekcie prinášame  aktuálny prehľad najvýznamnejších právnických podujatí organizovaných spravidla na Slovensku, ktorých cieľovou skupinou sú predovšetkým právnici z radov advokátov, notárov, exekútorov, správcov alebo študentov práva.

Konkurzná akadémia v apríli pripravuje seminár s nasledovnými témami:

  • Trestnoprávna zodpovednosť správcu
  • Správca ako poškodený v trestnom konaní
  • Praktické skúsenosti správcu konkurznej podstaty úpadcu HORIZONT SLOVAKIA, a.s. v konkurze
03.03.2014