Podujatia

V rámci tejto sekcie prinášame  aktuálny prehľad najvýznamnejších právnických podujatí organizovaných spravidla na Slovensku, ktorých cieľovou skupinou sú predovšetkým právnici z radov advokátov, notárov, exekútorov, správcov alebo študentov práva.

Akadémia konkurzného práva pripravila seminár venovaný veľmi aktuálnej téme elektronizácie.

13.09.2017

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu "Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností".

12.09.2017

Akadémia konkurzného práva v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR pripravuje podujatie k aktuálnej téme oddlženia fyzických osôb podľa štvrtej časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

05.09.2017

Akadémia konkurzného práva plánuje jesenný termín odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky od 21. septembra 2017 do 14. októbra 2017, vždy vo štvrtok, piatok a v sobotu od 8:30 hod. v Hoteli Ambassador**** v Košiciach.

26.07.2017

Čo znamená trestná zodpovednosť  právnických osôb a aké sú dôsledky jej zavedenia? Odpovede sa dozviete od skúsených odborníkov z praxe  – prof. Čentéša a JUDr. Šantu v rámci IV. ročníka konferencie.

19.07.2017

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu "Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností".

14.06.2017

Právnická fakulta UPJŠ  Vás pozývva na odborný seminár na tému Elektronické schránky, ktorý sa uskutoční 20. júna 2017 v čase od 9.00 hod.

01.06.2017

Medzinárodné sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

25.05.2017

Pravidelný jarný 2-dňový seminár na aktuálne témy určený nielen správcom, ale aj širokej odbornej verejnosti, poskytne dostatočný priestor na diskusiu s lektormi, s ktorými sa budeme snažiť nájsť odpovede na mnohé otázky vyvolané novelizáciou predpisov upravujúcich insolvenčné procesy.

10.05.2017

Dňa 8. mája 2017 (pondelok) so začiatkom o 8.00 hod. sa uskutoční v Infinity Aréne (Stará športová hala) v Košiciach jubilejný XX. ročník futsalového turnaja, ktorý každoročne organizuje Právnická fakulta UPJŠ  na počesť JUDr. Milana Gejdoša, CSc..

04.05.2017

K aktuálnym zmenám Exekučného poriadku pripravila Právnická fakulta UPJŠ odborný seminár, ktorý sa uskutoční 17. mája 2017 v čase o 9.00 hod.

20.04.2017

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinná od 1. marca 2017 priniesla aj zmenu pri odporovaní právnym úkonom dlžníka. 

11.04.2017

Vydavateľstvo LEGES Vás pozýva na predajný deň, ktorý sa uskutoční v stredu 19. apríla 2017 od 9.00 hod. do 16.00 hod. vo vstupných priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

04.04.2017

Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva.

29.03.2017

Od 1. marca 2017 je účinná novela Zákona o konkurze a reštrukturalizácii týkajúca sa tzv. osobných bankrotov. 

21.03.2017

Zákon o partneroch verejného sektora, prezývaný aj protischránkový zákon, je účinný od 1. februára 2017. V praxi to znamená, že každý nový partner verejného sektora, ktorým je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov (napr. zo štátneho a obecných rozpočtov, eurofondov vrátane štátnej pomoci), sa pred podpisom zmluvy musí registrovať do novozriadeného registra partnerov verejného sektora. 

14.03.2017

Akadémia konkurzného práva organizuje odbornú prípravu uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky, ktorá bude prebiehať podľa Ministerstvom spravodlivosti SR schváleného školiaceho plánu od 9. marca 2017 do 1. apríla 2017, vždy vo štvrtok, piatok a v sobotu od 8:30 hod. v Hoteli Ambassador**** v Košiciach.

27.02.2017

Na tému Civilného sporového poriadku pripravila Právnická fakulta UPJŠ odborný seminár, ktorý sa uskutoční 1. marca 2017 v čase o 9.00 hod.

20.02.2017

Akadémia konkurzného práva pripravila  prednášku venovanú reštrukturalizáciám. Skúsený lektor je dlhoročným konkurzným sudcom na Okresnom súde Žilina a aktívne sa podieľa aj na príprave zmien právnych predpisov upravujúcich insolvenčné procesy. 

07.02.2017

Pohľad na novú koncepciu procesnoprávnej úpravy spotrebiteľských sporov podľa Civilného sporového poriadku z pohľadu aplikačnej praxe. Vplyv inštitútu slabšej strany v spore na priebeh súdneho konania v spotrebiteľských veciach a jeho dôsledky pre zmenu procesnej stratégie v súdnom konaní. Vysvetlenie rozdielov medzi „klasickým“ sporovým konaním a konaním v sporoch so slabšou stranou. Zoznámenie sa s novým typom súdneho konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach a jeho odlišnosťami od individuálnych spotrebiteľských sporov.

18.01.2017