Podujatia

V rámci tejto sekcie prinášame  aktuálny prehľad najvýznamnejších právnických podujatí organizovaných spravidla na Slovensku, ktorých cieľovou skupinou sú predovšetkým právnici z radov advokátov, notárov, exekútorov, správcov alebo študentov práva.

Medzinárodné sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

19.09.2017

Akadémia konkurzného práva pripravila seminár venovaný veľmi aktuálnej téme elektronizácie.

13.09.2017

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu "Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností".

12.09.2017

Akadémia konkurzného práva v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR pripravuje podujatie k aktuálnej téme oddlženia fyzických osôb podľa štvrtej časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

05.09.2017

Akadémia konkurzného práva plánuje jesenný termín odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky od 21. septembra 2017 do 14. októbra 2017, vždy vo štvrtok, piatok a v sobotu od 8:30 hod. v Hoteli Ambassador**** v Košiciach.

26.07.2017

Čo znamená trestná zodpovednosť  právnických osôb a aké sú dôsledky jej zavedenia? Odpovede sa dozviete od skúsených odborníkov z praxe  – prof. Čentéša a JUDr. Šantu v rámci IV. ročníka konferencie.

19.07.2017

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu "Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností".

14.06.2017

Právnická fakulta UPJŠ  Vás pozývva na odborný seminár na tému Elektronické schránky, ktorý sa uskutoční 20. júna 2017 v čase od 9.00 hod.

01.06.2017

Medzinárodné sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

25.05.2017

Pravidelný jarný 2-dňový seminár na aktuálne témy určený nielen správcom, ale aj širokej odbornej verejnosti, poskytne dostatočný priestor na diskusiu s lektormi, s ktorými sa budeme snažiť nájsť odpovede na mnohé otázky vyvolané novelizáciou predpisov upravujúcich insolvenčné procesy.

10.05.2017

Dňa 8. mája 2017 (pondelok) so začiatkom o 8.00 hod. sa uskutoční v Infinity Aréne (Stará športová hala) v Košiciach jubilejný XX. ročník futsalového turnaja, ktorý každoročne organizuje Právnická fakulta UPJŠ  na počesť JUDr. Milana Gejdoša, CSc..

04.05.2017

K aktuálnym zmenám Exekučného poriadku pripravila Právnická fakulta UPJŠ odborný seminár, ktorý sa uskutoční 17. mája 2017 v čase o 9.00 hod.

20.04.2017

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinná od 1. marca 2017 priniesla aj zmenu pri odporovaní právnym úkonom dlžníka. 

11.04.2017

Vydavateľstvo LEGES Vás pozýva na predajný deň, ktorý sa uskutoční v stredu 19. apríla 2017 od 9.00 hod. do 16.00 hod. vo vstupných priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

04.04.2017

Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva.

29.03.2017

Od 1. marca 2017 je účinná novela Zákona o konkurze a reštrukturalizácii týkajúca sa tzv. osobných bankrotov. 

21.03.2017

Zákon o partneroch verejného sektora, prezývaný aj protischránkový zákon, je účinný od 1. februára 2017. V praxi to znamená, že každý nový partner verejného sektora, ktorým je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov (napr. zo štátneho a obecných rozpočtov, eurofondov vrátane štátnej pomoci), sa pred podpisom zmluvy musí registrovať do novozriadeného registra partnerov verejného sektora. 

14.03.2017

Akadémia konkurzného práva organizuje odbornú prípravu uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky, ktorá bude prebiehať podľa Ministerstvom spravodlivosti SR schváleného školiaceho plánu od 9. marca 2017 do 1. apríla 2017, vždy vo štvrtok, piatok a v sobotu od 8:30 hod. v Hoteli Ambassador**** v Košiciach.

27.02.2017

Na tému Civilného sporového poriadku pripravila Právnická fakulta UPJŠ odborný seminár, ktorý sa uskutoční 1. marca 2017 v čase o 9.00 hod.

20.02.2017

Akadémia konkurzného práva pripravila  prednášku venovanú reštrukturalizáciám. Skúsený lektor je dlhoročným konkurzným sudcom na Okresnom súde Žilina a aktívne sa podieľa aj na príprave zmien právnych predpisov upravujúcich insolvenčné procesy. 

07.02.2017