Podujatia

V rámci tejto sekcie prinášame  aktuálny prehľad najvýznamnejších právnických podujatí organizovaných spravidla na Slovensku, ktorých cieľovou skupinou sú predovšetkým právnici z radov advokátov, notárov, exekútorov, správcov alebo študentov práva.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu "Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností".

14.06.2017

Právnická fakulta UPJŠ  Vás pozývva na odborný seminár na tému Elektronické schránky, ktorý sa uskutoční 20. júna 2017 v čase od 9.00 hod.

01.06.2017

Medzinárodné sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

25.05.2017

Pravidelný jarný 2-dňový seminár na aktuálne témy určený nielen správcom, ale aj širokej odbornej verejnosti, poskytne dostatočný priestor na diskusiu s lektormi, s ktorými sa budeme snažiť nájsť odpovede na mnohé otázky vyvolané novelizáciou predpisov upravujúcich insolvenčné procesy.

10.05.2017

Dňa 8. mája 2017 (pondelok) so začiatkom o 8.00 hod. sa uskutoční v Infinity Aréne (Stará športová hala) v Košiciach jubilejný XX. ročník futsalového turnaja, ktorý každoročne organizuje Právnická fakulta UPJŠ  na počesť JUDr. Milana Gejdoša, CSc..

04.05.2017

K aktuálnym zmenám Exekučného poriadku pripravila Právnická fakulta UPJŠ odborný seminár, ktorý sa uskutoční 17. mája 2017 v čase o 9.00 hod.

20.04.2017

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinná od 1. marca 2017 priniesla aj zmenu pri odporovaní právnym úkonom dlžníka. 

11.04.2017

Vydavateľstvo LEGES Vás pozýva na predajný deň, ktorý sa uskutoční v stredu 19. apríla 2017 od 9.00 hod. do 16.00 hod. vo vstupných priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

04.04.2017

Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva.

29.03.2017

Od 1. marca 2017 je účinná novela Zákona o konkurze a reštrukturalizácii týkajúca sa tzv. osobných bankrotov. 

21.03.2017

Zákon o partneroch verejného sektora, prezývaný aj protischránkový zákon, je účinný od 1. februára 2017. V praxi to znamená, že každý nový partner verejného sektora, ktorým je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov (napr. zo štátneho a obecných rozpočtov, eurofondov vrátane štátnej pomoci), sa pred podpisom zmluvy musí registrovať do novozriadeného registra partnerov verejného sektora. 

14.03.2017

Akadémia konkurzného práva organizuje odbornú prípravu uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky, ktorá bude prebiehať podľa Ministerstvom spravodlivosti SR schváleného školiaceho plánu od 9. marca 2017 do 1. apríla 2017, vždy vo štvrtok, piatok a v sobotu od 8:30 hod. v Hoteli Ambassador**** v Košiciach.

27.02.2017

Na tému Civilného sporového poriadku pripravila Právnická fakulta UPJŠ odborný seminár, ktorý sa uskutoční 1. marca 2017 v čase o 9.00 hod.

20.02.2017

Akadémia konkurzného práva pripravila  prednášku venovanú reštrukturalizáciám. Skúsený lektor je dlhoročným konkurzným sudcom na Okresnom súde Žilina a aktívne sa podieľa aj na príprave zmien právnych predpisov upravujúcich insolvenčné procesy. 

07.02.2017

Pohľad na novú koncepciu procesnoprávnej úpravy spotrebiteľských sporov podľa Civilného sporového poriadku z pohľadu aplikačnej praxe. Vplyv inštitútu slabšej strany v spore na priebeh súdneho konania v spotrebiteľských veciach a jeho dôsledky pre zmenu procesnej stratégie v súdnom konaní. Vysvetlenie rozdielov medzi „klasickým“ sporovým konaním a konaním v sporoch so slabšou stranou. Zoznámenie sa s novým typom súdneho konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach a jeho odlišnosťami od individuálnych spotrebiteľských sporov.

18.01.2017

Dňa 29. novembra 2016 schválila NR SR novelu zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorej časť nadobudla účinnosť už 1. januára 2017. 

10.01.2017

Máte už aktivovanú elektronickú schránku? Ak nie, tak toto školenie je určené pre  vás. Dozviete sa, ktorých subjektov sa elektronická schránka týka, jej funkcie, aké náležitosti sú na zriadenie potrebné, aké sú následky nesplnenia tejto povinnosti a iné podstatné informácie týkajúce sa tejto problematiky.
 

22.11.2016

Akadémia konkurzného práva usporiada v dňoch 10. novembra 2016 (11:00 - 19:00) a 11. novembra 2016 (9:00 - 17:00) v hoteli LESNÁ**** v Starej Lesnej odborný seminár v rámci ďalšieho vzdelávania správcov. Seminár nie je určený len správcom - vitaní su aj záujemcovia z radov "nesprávcov".

08.11.2016

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na VII. ročník MEDZINÁRODNÉHO VEDECKÉHO SYMPÓZIA na tému PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA.

20.10.2016

Akadémia konkurzného práva usporiada v dňoch 10. novembra 2016 (11:00 - 19:00) a 11. novembra 2016 (9:00 - 17:00) v Hoteli HILLS**** v Starej Lesnej odborný seminár v rámci ďalšieho vzdelávania správcov. Seminár nie je určený len správcom - privítame aj účasť záujemcov o problematiku z radov "nesprávcov".

18.10.2016