SEMINÁR: Pozemkové úpravy z právneho hľadiska

Územie SR charakterizuje značná rozdrobenosť vlastníctva, čo je vyvolané historickým vývojom. Táto rozdrobenosť vytvára neprehľadnosť v užívaní najmä poľnohospodárskych pozemkov, vplýva na vzťah človeka k pôde, na rozvoj vidieka, na diverzifikovanosť poľnohospodárskej výroby, sťažuje výstavbu. Práve pozemkové úpravy sú postupom, ktorý má v najvyššej možnej miere rešpektovať požiadavky zúčastnených a komplexne riešiť vidiecky priestor.

Lektor sa na seminári zameria na zákon č. 330/1991 Zb., ktorý rieši konanie o pozemkových úpravách, ako aj na súvisiace predpisy, akým je zákon č. 66/2009 Z. z., ktorého predmetom je usporiadanie vlastníctva k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce, resp. VÚC. Lektor neopomenie aktuálne pripravovanú novelu zákona č. 330/1991 Zb. Súčasťou prednášky budú problematiky, ktoré doteraz nie sú uspokojivo riešené v súčasnej právnej úprave, akými sú vplyv nezákonného postupu v jednej etape konania na zákonnosť nasledujúcich etáp, smrť vlastníka počas konania, možnosť žalovať o určenie vlastníckeho práva k pozemku po vykonaní pozemkových úprav, zákaz drobenia a ďalšie.

Termín a miesto:

19.11.2019 o 9:00 – 15:30, Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice

Program:

  • Aktuálny stav pozemkového vlastníctva na Slovensku, jeho rozdrobenosť, príčiny tohto stavu
  • Podstata pozemkových úprav, ich význam pre vlastníkov, užívateľov, investičnú výstavbu, rozvoj vidieka, dôvody pozemkových úprav
  • Priebeh konania o pozemkových úpravách, jeho jednotlivé etapy
  • Smrť vlastníka počas konania o pozemkových úpravách
  • Duplicita vlastníctva a jej vplyv na pozemkové úpravy
  • Vplyv konania o pozemkových úpravách na nájomné vzťahy
  • Potreba zmien v právnej úprave dedenia a prevodov poľnohospodárskej a lesnej pôdy v súvislosti s vykonaním pozemkových úprav
  • Pozemky neznámych vlastníkov a možnosti riešenia tejto problematiky
  • Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na VÚC a obce (zákon č. 66/2009 Z. z.) vrátane zákonného vecného bremena a otázky náhrady zaň
  • Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod osídleniami marginalizovaných skupín

Lektor JUDr. Marek Maslák, PhD. - je členom Katedry občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, pričom sa zameriava na civilné právo procesné a pozemkové právo. Pravidelne publikuje doma aj v zahraničí. Je spoluautorom komentára k zákonu o pozemkových spoločenstvách a autorom pripravovanej monografie k pozemkovým úpravám (Wolters Kluwer SR s.r.o.). Takisto pracuje v advokátskej kancelárii – Advokátska kancelária Nagyová Tenkač, s. r. o.

Súčasťou seminára bude aj diskusia s lektorom. Svoje otázky a podnety pre lektora môžete zasielať vopred emailom na adresu office@konkurznaakademia.sk.

Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára na webovej stránke: www.konkurznaakademia.sk/podujatia alebo zaslaním emailu na adresu office@konkurznaakademia.sk.

Účastnícky poplatok je vo výške 72 eur s DPH (60 eur bez DPH) a uhrádza sa na základe nami vystavenej zálohovej fak-túry prevodom na náš účet v Tatra banke, a.s. IBAN SK5711000000002921894685 (ako variabilný symbol uveďte číslo zálohovej faktúry). V cene podujatia je občerstvenie a písacie potreby. Platba v hotovosti na mieste nie je možná.


Zdroj: www.konkurznaakademia.sk

ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať