PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA 2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na:

IX. ročník MEDZINÁRODNÉHO VEDECKÉHO SYMPÓZIA PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA

ktoré sa bude konať v dňoch 23. – 25. októbra 2019 vo Vysokých Tatrách (hotel PATRIA na Štrbskom Plese).

Plánované vedecké sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Vedecké sympózium bude už tradične organizované v spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i. a Ústavom štátu a práva SAV. Organizátori medzinárodného sympózia sa každoročne snažia programovým zameraním reflektovať na zásadné legislatívne zmeny ako v tuzemskej právnej úprave, tak i v medzinárodnom a európskom právnom priestore.

V ostatných mesiacoch rezonovali okrem iných dôležitých tém, i nižšie uvedené okruhy vedeckých a legislatívnych problémov, ktorým sa organizátori rozhodli venovať podrobnú pozornosť:

 1. Rekodifikácia súkromného práva hmotného
 2. Ochrana veriteľov v obchodnom práve
 3. Rozhodcovské konanie: I. Autonómia strán a rozhodcov; II. Inštitucionalizované rozhodcovské konanie verzus rozhodcovské konanie ad hoc
 4. Právne a etické aspekty umelej inteligencie

Na sympóziu budete mať možnosť vypočuť si nasledovné príspevky od pozvaných hostí:

 • Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.: Súčasné problémy rekodifikačného procesu súkromného práva
 • Prof. JUDr. Marek Števček, PhD.:  O vágnosti právnych pojmov (nielen) v súvislosti s rekodifikáciou Občianskeho zákonníka
 • Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.: Zodpovednosť člena štatutárneho orgánu voči veriteľom podľa platného práva a podľa návrhu rekodifikácie zodpovednostného systému súkromného práva
 • Prof. JUDr. Alexander J. Bělohlávek: Vylúčenie rozhodcu v konaní pred stálym rozhodcovským súdom a v konaní ad hoc
 • Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.: Múdre zmluvy vrátane zmlúv "múdro" protiprávných
 • Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.: Drony a súkromné právo
 • Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.: Stále rozhodcovské súdy vs. rozhodcovské konanie ad hoc v právnej úprave SR
 • Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD.: Pokyny do obchodného vedenia: lege lata a návrh úpravy zmluvy o výkone funkcie
 • Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.: Nová právna úprava obchodných záväzkových vzťahov v nadväznosti na vládny návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony
 • Doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD.: Návrhu smlouvy o výkonu funkce a teorie korporačního práva
 • Doc. JUDr. Milan Hulmák, PhD.: Uzavírání smluv v návrhu rekodifikace
 • JUDr. František Sedlačko, PhD.:  Ručenie a reforma záväzkového práva
 • JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.: Limity autonómie vôle strán pri určení rozhodcu
 • JUDr. Martin Magál:  Autonómia strán in extremis – tzv. bejzbalová arbitráž a možnosti jej použitia podľa slovenského lex arbitri

Viac informácii o celom podujatí sa môžete dozvedieť TU.


Zdroj: www.pravo.upjs.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať