XIV. DIES LUBY IURISPRUDENTIAE 2019: „Ad hoc legislatíva v súkromnom práve“

Nadväzujúc na dlhodobú tradíciu organizuje Nadácia Štefana Lubyho v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity XIV. Lubyho právnické dni na tému „Ad hoc legislatíva v súkromnom práve“.

Konferencia je zameraná na jednorazovú ad hoc legislatívu, na atypické právne úpravy v kontraste so systémovou právnou úpravou. Súčasné zmeny spoločensko ekonomických  modelov, trhových interakcií a on-line transakcií, či zlyhania trhov motivujú zákonodarcu k tvorbe ad hoc regulácii. Takéto jednorazové úpravy môžu regulovať určitý segment trhu či určitý produkt (Uber), môžu byť vytvorené len pre jednu príležitosť, napríklad ako osobitné procesné pravidlá pre jeden prípad či osobitný zásah do obsahu uzatvorených súkromnoprávnych zmlúv, alebo môžu mať len obmedzený časový účinok.

Na konferencii odznejú príspevky zo všetkých odvetví práva, skúmajúce prečo a kedy prijíma zákonodarca takúto úpravu, aké obmedzenia musí dodržať a či má takáto  osobitná úprava dopad na všeobecné právne princípy, či právny systém ako taký.

Termín konferencie: 19. – 20. september 2019

Miesto konferencie: Kongresové centrum SAV, Smolenice

Príspevky:

Prof. dr hab. Fryderyk Zoll, European Legal Studies Institute, Osnabrück, Nemecko / Germany
The protection of the reputation of Polish nation in the statute on Institute of the National Memory as abuse of the private law Instruments (Ochrana cti poľského národa v zákone o Ústave národnej pamäti ako zneužitie súkromnoprávnych nástrojov)

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko / Faculty of Law, Trnava University in Trnava, Slovakia
Stabilita soukromého práva a turbulence politiky (Stability of Private Law and the turbulence of Politics)

Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika / Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Spontánnost soukromého právního rádu versus entropie jeho regulatorních veŕejnoprávních tzv. korekcí (Spontaneity of private law versus entropy of its regulatory public so called corrections)

Prof. dr. sc. Tatjana Josipovic, Právnická fakulta, Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko / Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia
Ad hoc legislation in the financial crisis (Ad hoc legislatíva vo finančnej kríze)

Prof. Dr. Christian Alunaru, assoc. prof. Lucian Bojin, Právnická fakulta, Západná univerzita Vasilea Goldisa, Arad, Rumunsko / Faculty of Law, Vasile Goldis Western University of Arad, Romania
The Romanian law on the special datio in solutum concerning banking loans guaranteed with immovable property (Rumunská úprava datio in solutum ohľadne bankových úverov zabezpečených nehnuteľným majetkom)

Prof. Dr. Attila Menyhárd PhD., Právnická fakulta, Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti, Maďarsko / Faculty of Law, Eötvös Loránd University in Budapest, Hungary
Promoting Social Justice in Private Law (Podporovanie sociálnej spravodlivosti prostredníctvom súkromného práva)

Dr. Aneta Wiewiórowska, European Legal Studies Institute, Osnabrück, Nemecko / Germany
Polish attempt(s) to deal with the problems of Swiss franks denominated consumer credit contracts (Poľské pokusy vysporiadať sa s problémom spotrebiteľských úverov denominovaných v švajčiarskych frankoch)

Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA
Leges singulares

Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Verejná ochrankyňa práv, Public Defender of Rights
Právo slobodne sa združovať pod vplyvom ad hoc legislatívy (Freedom of association under the influence of ad hoc legislation)

JUDr. Ján Štiavnický, PhD., Ústavný súd Slovenskej republiky / Constitutional Court of the Slovak Republic
Ústavnoprávne problémy ad hoc legislatívy (Ad hoc legislation from the perspective of constitutional law)

JUDr. Martin Maliar, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministry of Justice of the Slovak Republic
Ad hoc legislatíva z pohľadu tvorby zákonov (Ad hoc legislation from the perspective of law makers)

Doc. JUDr. Milan Hulmák, PhD., Právnická fakulta, Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika / Faculty of Law, Palacký University in Olomouc, Czech Republic
Súkromnoprávna regulácia platforiem (Private law regulation of platforms)

Doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD., Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Institute of State and Law, Academy of Science, Czech Republic
Ad hoc úprava vs. všeobecné právne režimy v obchodnom práve (Ad hoc regulation and genereal legal regimes  in Commercial Law)

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied / Institute of State  and Law, Slovak Academy of Science
Kauza Tipos - dôvod prijatia ad hoc procesnej legislatívy (The case Tipos - needs for ad hoc procedural regulation)

Doc. JUDr. Peter Molnár, PhD., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko / Faculty of
Law, Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovakia
Ad hoc legislatíva v exekučnom práve (Ad hoc legislation in enforcement proceedings)

Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko / Faculty of Law, Trnava University in Trnava, Slovakia
Ad hoc legislatíva v konkurznom práve (Ad hoc legislation in bankruptcy law)

 

Všetky ďalšie informácie o tomto podujatí nájdete TU.Zdroj: http://iuridica.truni.sk/aktuality/xiv-lubyho-pravnicke-dni
Ilustračné foto: http://www.kcsmolenice.sav.sk

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať