Legislatíva

V sekcii "Legislatíva" sú publikované aktuálne novinky a zaujímavosti týkajúce sa plánovaných ako aj čerstvo prijatých legislatívnych zmien. V rámci tejto rubriky je dostupný základný popis a pohľad autorov na jednotlivé legislatívne zmeny. 

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Konkurzné právo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Právo duševného vlastníctva
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml., Matúš Králik
 • Peter Šamko
 • Ján Lengvarský

V roku 2014 bol na Slovensku prijatý zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 140/2014 Z. z.

13.06.2017

Jedným z veľmi zvláštnych právnych predpisov nášho právneho poriadku je zákon č. 504/2003 Z. z.  o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.

07.06.2017

V ostatnom období sa témou, ktorej sa chytili politici stalo poľnohospodárstvo a s ním súvisiaca úprava niektorých právnych vzťahov.

18.05.2017

Energetická efektívnosť predstavuje veľmi aktuálnu tému, ktorá sa v určitej miere dotýka každého z nás. Zahŕňa totiž veľmi široké spektrum problematiky od zatepľovania budov, inštalácie tzv. inteligentných meračov energie, prehľadnosti a detailnosti účtov za energie, cez zvyšovanie efektívnosti energetickej infraštruktúry zabezpečujúcej dopravu energie až do podnikov a domácností po rôzne opatrenia politickej povahy. Cieľom je permanentné zvyšovanie energetickej efektívnosti, teda znižovanie jej relatívnej spotreby.

23.02.2017

V tichosti od 1. novembra 2016 do účinnosti vstúpil zákon o poplatku za rozvoj, schválený približne pred rokom a publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 447/2015 Z. z..

16.11.2016

Jednou z najsledovanejších legislatívnych udalostí tohtoročnej jesene (veľmi dobre o tom svedčí táto diskusia na lexfore) je zákon o upomínacom konaní. Poslanci Národnej rady SR ho v znení, ktoré nájdete TU, schválili 25. októbra 2016, do účinnosti vstupuje 1. februára 2017.

 

02.11.2016
Poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Návrhy, ktoré predložila podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti L. Žitňanská, sú ďalším významným krokom v zlepšovaní prístupu k spravodlivosti. Osobný bankrot sa stane dostupnejším pre tých, ktorí ho potrebujú. Vďaka zmenám v exekúciách môžu byť exekučné konania férovejšie s vyrovnanejším vzťahom medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi.

 

21.10.2016

Nikoho neprekvapí, že medzi spory s ochranu slabšej strany Civilný sporový poriadok, spolu s antidiskriminačnými spormi a individuálnymi pracovnoprávnymi spormi (písali sme o nich minule TU), zaraďuje spotrebiteľské spory.

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Alexander Bröstl, ml.
25.08.2016

Civilný sporový poriadok zaviedol aj osobitnú kategóriu sporov -  spory s ochranou slabšej strany. Motivácia zákonodarcu ochraňovať vybrané slabšie strany aj v súdnom konaní, je v dôvodovej správa vysvetlená tým, že prísne dopady kontradiktórneho koncentrovaného sporu na určité subjekty nebudú žiaduce a ak má byť  naplnený účel sporového konania (spravodlivá a rýchla ochrana porušených alebo ohrozených subjektívnych práv), musí ju súd kompenzovať uplatnením osobitných procesných postupov.

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Alexander Bröstl, ml.
08.08.2016

Dňa 16. mája 2014 prijal slovenský parlament zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, zverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 140/2014 Z. z.

14.07.2016

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo návrh zákona o upomínacom konaní. Jeho autori v dôvodovej správe uvádzajú, že „Návrh zákona sa predkladá z dôvodu potreby urýchlenia konania o veľkom množstve podávaných návrhov na vydanie platobných rozkazov zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov.“  Zároveň sa však zdôrazňuje:  „Predložený návrh zákona nezavádza do právneho poriadku Slovenskej republiky výlučné elektronické konanie, v ktorom sa rozhoduje o vydaní platobného rozkazu, ale vytvára elektronickú alternatívu k už existujúcemu režimu platobného rozkazu, ktorý je upravený v osobitných ustanoveniach Civilného sporového poriadku.“

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Alexander Bröstl, ml.
07.07.2016

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové procesné kódexy: Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok a ​Civilný sporový poriadok. Nové kódexy prinášajú do súdnej praxe množstvo zmien. Vzhľadom na ich rozsah sme sa rozhodli ich postupne predstaviť a pripravili sme výber tých najdôležitejších. Po Civilnom sporovom poriadku prinášame prehľad k Civilnému mimosporovému a Správnemu súdnemu poriadku.

28.06.2016

Od 1. júla si budeme musieť zvyknúť na to, že sťažnosť nie je len inštitútom trestného konania, ale tiež občianskeho súdneho konania, prepytujem, civilného procesu.

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Alexander Bröstl, ml.
15.06.2016

Ako sme už písali minule, reforma civilného procesného práva sa premietne do celého radu právnych predpisov.

Autor:Alexander Bröstl, ml.
28.04.2016

Reformu procesného práva dotvára zákon č. 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Alexander Bröstl, ml.
20.04.2016

V Občianskom súdnom poriadku je od 23. decembra 2015 zrušený zmenkový platobný rozkaz a to bez náhrady akýmkoľvek iným inštitútom. Ako teda dnes postupovať pri súdnom uplatňovaní nárokov zo zmenky?

Kategória:Obchodné právo
Autor:Alexander Bröstl, ml.
17.03.2016

V Zbierke zákonov bol pod číslom 91/2016 Z. z. dňa 25. februára 2016  publikovaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória:Trestné právo
Autor:Alexander Bröstl, ml.
01.03.2016

Paragraf 59a Obchodného zákonníka sa do tohto kódexu dostal v roku 2001 v rámci veľkej novely Obchodného zákonníka (500/2001 Z. z.) – jeho účelom má byť ochrana spoločnosti pred odčerpávaním majetku osobami z vnútra spoločnosti a to najmä takým spôsobom, že spoločnosť nadobúda od týchto osôb majetok, ktorý je v rámci transakcie nadhodnotený.

Kategória:Obchodné právo
Autor:Alexander Bröstl, ml.
04.02.2016

Trojicu nových kódexov, ktorých štúdium na poslednú chvíľu spríjemní každému z nás tohtoročné leto, uzatvára Správny súdny poriadok.

20.01.2016

Je vysoko pravdepodobné, že viacerých noviel sa dosluhujúci procesný kódex už nemusí dožiť.

21.12.2015
1 2 3 4
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: