Legislatíva

V sekcii "Legislatíva" sú publikované aktuálne novinky a zaujímavosti týkajúce sa plánovaných ako aj čerstvo prijatých legislatívnych zmien. V rámci tejto rubriky je dostupný základný popis a pohľad autorov na jednotlivé legislatívne zmeny. 

V priebehu leta Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo informáciu, že na jeho webovej  stránke možno vyhľadať údaje o výške nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy v členení podľa jednotlivých katastrov.

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
03.10.2019

Od soboty (15. jún 2019) bude účinnou novela vyhlášky  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“).

12.06.2019

Od 1. februára 2019 je účinnou ďalšia novela zákona  č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len ako „ZoNPP“). V Zbierke zákonov ju možno nájsť pod číslom 2/2019 Z. z. (zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), prijatá bola Národnou radou SR  6. decembra 2018.

07.03.2019

V legislatívnom procese sa objavil návrh zákona, ktorým sa má novelizovať Trestný zákon a Trestný poriadok s účinnosťou od 1. júla 2019.

Kategória: Trestné právo
Autor: Peter Šamko
17.02.2019

V parlamente sa aktuálne prerokúva novela tlačového zákona (zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)); v médiách už vyvolala búrlivú odozvu. O čo ide?

07.02.2019

V závere prvého príspevku k novele katastrálneho zákona (Zmena návrhu na začatie katastrálneho konania, pojmové a organizačné zmeny) sme sa venovali návrhu na začatie katastrálneho konania, ktorý sa bude používať vo všetkých prípadoch zápisov do katastra nehnuteľností.

Kategória: Správne právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
13.09.2018

Od 1. októbra bude účinnou novela katastrálneho zákona (zákon č. 212/2018 Z. z. z 19. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).

Kategória: Správne právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
06.09.2018

Od 1. mája 2018 je účinnou novela zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov“), presnejšie povedané jej najpodstatnejšia časť, keďže jeden bod novely a to vypustenie niekdajšieho § 13 odsek 10 zákona (týkal sa obmedzenia prednostného práva na uzavretie zmlúv so Slovenským pozemkovým fondom), nadobudol účinnosť už 1. januára 2018.

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
14.06.2018

Novela Obchodného zákonníka, medzičasom už podpísaná prezidentom a publikovaná v Zbierke zákonov, novým spôsobom  upravila aj pravidlá súvisiace s postavením a zodpovednosťou štatutárnych orgánov.

08.11.2017

Národná rada Slovenskej republiky dňa 18. októbra 2017 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

02.11.2017

V tieni mediálne viac prezentovaných zmien zavádzaných nedávno schválenou novelou Obchodného zákonníka ostala jedna veľmi zásadná inovácia: zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby.

24.10.2017

Parlament 12. októbra 2017 schválil novelu Obchodného zákonníka – môže ju síce ešte vetovať prezident (čo je skôr menej pravdepodobné), ak sa tak nestane, nadobudne účinnosť 1. januára 2018 s výnimkou niektorých častí, ktoré sa stanú účinnými dňom vyhlásenia alebo potom až 1. septembra 2018.

19.10.2017

Podľa predbežnej informácie vydanej podľa § 9 zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov sa pripravuje novela Správneho poriadku a ďalších predpisov, ktorej cieľom je odbúrať administratívnu záťaž a zbytočnú byrokraciu v zmysle princípu „jedenkrát a dosť“.  

10.10.2017

Do medzirezortného pripomienkovania sme predložili novelu zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Návrh na jednej strane zavádza opatrenia, ktoré pomôžu znalcom, tlmočníkom a prekladateľom pri výkone ich činnosti. Na strane druhej podstatne zvyšuje verejnú kontrolu v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči znalcom, tlmočníkom a prekladateľom. 

18.09.2017

V roku 2014 bol na Slovensku prijatý zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 140/2014 Z. z.

13.06.2017

Jedným z veľmi zvláštnych právnych predpisov nášho právneho poriadku je zákon č. 504/2003 Z. z.  o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.

07.06.2017

V ostatnom období sa témou, ktorej sa chytili politici stalo poľnohospodárstvo a s ním súvisiaca úprava niektorých právnych vzťahov.

18.05.2017

Energetická efektívnosť predstavuje veľmi aktuálnu tému, ktorá sa v určitej miere dotýka každého z nás. Zahŕňa totiž veľmi široké spektrum problematiky od zatepľovania budov, inštalácie tzv. inteligentných meračov energie, prehľadnosti a detailnosti účtov za energie, cez zvyšovanie efektívnosti energetickej infraštruktúry zabezpečujúcej dopravu energie až do podnikov a domácností po rôzne opatrenia politickej povahy. Cieľom je permanentné zvyšovanie energetickej efektívnosti, teda znižovanie jej relatívnej spotreby.

23.02.2017

V tichosti od 1. novembra 2016 do účinnosti vstúpil zákon o poplatku za rozvoj, schválený približne pred rokom a publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 447/2015 Z. z..

16.11.2016

Jednou z najsledovanejších legislatívnych udalostí tohtoročnej jesene (veľmi dobre o tom svedčí táto diskusia na lexfore) je zákon o upomínacom konaní. Poslanci Národnej rady SR ho v znení, ktoré nájdete TU, schválili 25. októbra 2016, do účinnosti vstupuje 1. februára 2017.

 

02.11.2016