Novela Obchodného zákonníka (1.): Zlúčenie (splynutie, rozdelenie) obchodných spoločností

Parlament 12. októbra 2017 schválil novelu Obchodného zákonníka – môže ju síce ešte vetovať prezident (čo je skôr menej pravdepodobné), ak sa tak nestane, nadobudne účinnosť 1. januára 2018 s výnimkou niektorých častí, ktoré sa stanú účinnými dňom vyhlásenia alebo potom až 1. septembra 2018.

Na našom portáli sa postupne pozrieme na jednotlivé novinky – začneme riešením veľmi populárnych multifúzií, alebo, slovami dôvodovej správy „reakciou na aplikačné problémy spojené s reťazovými zlúčeniami/splynutiami realizovanými s cieľom vyhnúť sa riadnemu plneniu povinností, či už pri likvidácii spoločností alebo ich úpadku“.

Po novom bude základným predpokladom zlúčenia, splynutia ale aj rozdelenia  (novo doplnený § 65 odsek 11 Obchodného zákonníka) to, že:

  • hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nesmie presahovať hodnotu jej majetku (do sumy záväzkov sa však nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti) – splnenie tejto podmienky bude overovať audítor, jeho správa sa bude povinne prikladať k návrhu na zápis do obchodného registra (ak bude zanikajúcou spoločnosťou spoločnosť, ktorá nemá povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom, súčasťou správy je aj osvedčenie audítora, že pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti),
  • nástupnícka spoločnosť alebo zanikajúca spoločnosť nesmú byť v likvidácii a voči nástupnickej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti:
  1. nemôžu pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu, ibaže správca konkurznej podstaty súhlasí so splynutím, zlúčením alebo rozdelením spoločnosti,
  2. nemôžu pôsobiť ani účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
  3. sa nemôže viesť konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušení.

Obchodný zákonník zavádza zodpovednosť členov orgánov spoločnosti (nie je uvedené, že len členov štatutárnych orgánov) – je im uložená povinnosť zdržať sa úkonov smerujúcich k splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu, pokiaľ možno predpokladať, že nie sú splnené vyššie uvedené podmienky; v opačnom prípade zodpovedajú veriteľom za škodu, ktorú im porušením tejto povinnosti spôsobia.

Z procedurálneho hľadiska bude po novele platiť,  že príslušnému správcovi dane (daňový alebo colný úrad) musí každá zanikajúca spoločnosť doručiť najneskôr 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia rozhodujúceho o zlúčení, splynutí či rozdelení, doručiť oznámenie o tom, že bol vypracovaný návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností alebo návrh projektu rozdelenia spoločnosti. V prípade ak sú obchodné podiely alebo akcie zanikajúcej spoločnosti predmetom záložného práva, v rovnakej lehote je potrebné oznámenie doručiť aj záložnému veriteľovi.

Novela zakotvuje aj lehotu na zápis zmien do obchodného registra, pravdepodobne z dôvodu, aby v čase do zápisu nedošlo k skresleniu deklarovaného stavu - návrh na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra musia  všetky zanikajúce spoločnosti a nástupnícke spoločnosti podať najneskôr do 30 dní od schválenia zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti (neplatí v prípadoch, ak sa uplatňujú osobitné postupy – napríklad schvaľovanie koncentrácie zo strany Protimonopolného úradu).

Poslednou významnou zmenou fúzii je stanovenie pravidla pre určenie dňa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti – podľa novely platí, že tento deň môže byť určený najskôr spätne k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností alebo návrh projektu rozdelenia spoločnosti za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý predchádza tomuto dňu, nebola schválená príslušným orgánom.

Všetky vyššie uvádzané ustanovenia novely Obchodného zákonníka nadobudnú účinnosť dňom vyhlásenie v Zbierke zákonov.

Celé znenie novely môžete nájsť TU.


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať