Legislatíva

V sekcii "Legislatíva" sú publikované aktuálne novinky a zaujímavosti týkajúce sa plánovaných ako aj čerstvo prijatých legislatívnych zmien. V rámci tejto rubriky je dostupný základný popis a pohľad autorov na jednotlivé legislatívne zmeny. 

Poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Návrhy, ktoré predložila podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti L. Žitňanská, sú ďalším významným krokom v zlepšovaní prístupu k spravodlivosti. Osobný bankrot sa stane dostupnejším pre tých, ktorí ho potrebujú. Vďaka zmenám v exekúciách môžu byť exekučné konania férovejšie s vyrovnanejším vzťahom medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi.

 

21.10.2016

Nikoho neprekvapí, že medzi spory s ochranu slabšej strany Civilný sporový poriadok, spolu s antidiskriminačnými spormi a individuálnymi pracovnoprávnymi spormi (písali sme o nich minule TU), zaraďuje spotrebiteľské spory.

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
25.08.2016

Civilný sporový poriadok zaviedol aj osobitnú kategóriu sporov -  spory s ochranou slabšej strany. Motivácia zákonodarcu ochraňovať vybrané slabšie strany aj v súdnom konaní, je v dôvodovej správa vysvetlená tým, že prísne dopady kontradiktórneho koncentrovaného sporu na určité subjekty nebudú žiaduce a ak má byť  naplnený účel sporového konania (spravodlivá a rýchla ochrana porušených alebo ohrozených subjektívnych práv), musí ju súd kompenzovať uplatnením osobitných procesných postupov.

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
08.08.2016

Dňa 16. mája 2014 prijal slovenský parlament zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, zverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 140/2014 Z. z.

14.07.2016

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo návrh zákona o upomínacom konaní. Jeho autori v dôvodovej správe uvádzajú, že „Návrh zákona sa predkladá z dôvodu potreby urýchlenia konania o veľkom množstve podávaných návrhov na vydanie platobných rozkazov zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov.“  Zároveň sa však zdôrazňuje:  „Predložený návrh zákona nezavádza do právneho poriadku Slovenskej republiky výlučné elektronické konanie, v ktorom sa rozhoduje o vydaní platobného rozkazu, ale vytvára elektronickú alternatívu k už existujúcemu režimu platobného rozkazu, ktorý je upravený v osobitných ustanoveniach Civilného sporového poriadku.“

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
07.07.2016

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové procesné kódexy: Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok a ​Civilný sporový poriadok. Nové kódexy prinášajú do súdnej praxe množstvo zmien. Vzhľadom na ich rozsah sme sa rozhodli ich postupne predstaviť a pripravili sme výber tých najdôležitejších. Po Civilnom sporovom poriadku prinášame prehľad k Civilnému mimosporovému a Správnemu súdnemu poriadku.

28.06.2016

Od 1. júla si budeme musieť zvyknúť na to, že sťažnosť nie je len inštitútom trestného konania, ale tiež občianskeho súdneho konania, prepytujem, civilného procesu.

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
15.06.2016

Ako sme už písali minule, reforma civilného procesného práva sa premietne do celého radu právnych predpisov.

Autor: Alexander Bröstl, ml.
28.04.2016

Reformu procesného práva dotvára zákon č. 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
20.04.2016

V Občianskom súdnom poriadku je od 23. decembra 2015 zrušený zmenkový platobný rozkaz a to bez náhrady akýmkoľvek iným inštitútom. Ako teda dnes postupovať pri súdnom uplatňovaní nárokov zo zmenky?

Kategória: Obchodné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
17.03.2016

V Zbierke zákonov bol pod číslom 91/2016 Z. z. dňa 25. februára 2016  publikovaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória: Trestné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
01.03.2016

Paragraf 59a Obchodného zákonníka sa do tohto kódexu dostal v roku 2001 v rámci veľkej novely Obchodného zákonníka (500/2001 Z. z.) – jeho účelom má byť ochrana spoločnosti pred odčerpávaním majetku osobami z vnútra spoločnosti a to najmä takým spôsobom, že spoločnosť nadobúda od týchto osôb majetok, ktorý je v rámci transakcie nadhodnotený.

Kategória: Obchodné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
04.02.2016

Trojicu nových kódexov, ktorých štúdium na poslednú chvíľu spríjemní každému z nás tohtoročné leto, uzatvára Správny súdny poriadok.

20.01.2016

Je vysoko pravdepodobné, že viacerých noviel sa dosluhujúci procesný kódex už nemusí dožiť.

21.12.2015

Ešte netušíme ako vydarená bude tohtoročná lyžiarska sezóna z hľadiska snehových podmienok, každopádne však pre ňu platí sprísnenie a upresnenie pravidiel pre lyžiarov, snoubordistov a vôbec pre osoby vstupujúce na lyžiarsku trať.

Kategória: Správne právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
10.12.2015

Boom okolo startupov priniesol zmenu Obchodného zákonníka – 1. januára 2017  vstupuje do účinnosti jeho novela implementujúca jednoduchú spoločnosť na akcie (JSA).

Kategória: Obchodné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
18.11.2015

Národná rada Slovenskej republiky 13. novembra 2015 schválila zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. 

Kategória: Trestné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
16.11.2015

Sme už celkom zvyknutí, že v legislatívnom procese sa objavujú nápady, pri ktorých je zrejmé, že ich autori nie celkom poznajú reálny stav vzťahov, ktoré má právna norma upraviť.  Typické pre tieto prípady je to, že ich nesprevádza žiadna diskusia či kvalifikované odhady dopadov na ekonomiku, ako aj to, že namiesto toho, aby prispievali k štandardizácii určitých inštitútov volia presne opačnú cestu a do ustálených a osvedčených modelov vnášajú divoké prvky. Príznačnejšie ako legislatívne kazítka ich ani nemožno nazvať...

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
04.11.2015

Dňa 22. septembra 2015 Národná rada SR schválila zákon o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Podľa predkladateľa zákona bude mať nový predpis vplyv na podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti správy bytových domov  -  kvalifikovaný odhad počíta s približne 10 000 subjektmi na trhu.

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
30.09.2015

Vláda  Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 26. augusta 2015 schválila zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória: Trestné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
07.09.2015