Legislatíva

V sekcii "Legislatíva" sú publikované aktuálne novinky a zaujímavosti týkajúce sa plánovaných ako aj čerstvo prijatých legislatívnych zmien. V rámci tejto rubriky je dostupný základný popis a pohľad autorov na jednotlivé legislatívne zmeny. 

V Občianskom súdnom poriadku je od 23. decembra 2015 zrušený zmenkový platobný rozkaz a to bez náhrady akýmkoľvek iným inštitútom. Ako teda dnes postupovať pri súdnom uplatňovaní nárokov zo zmenky?

Kategória: Obchodné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
17.03.2016

V Zbierke zákonov bol pod číslom 91/2016 Z. z. dňa 25. februára 2016  publikovaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória: Trestné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
01.03.2016

Paragraf 59a Obchodného zákonníka sa do tohto kódexu dostal v roku 2001 v rámci veľkej novely Obchodného zákonníka (500/2001 Z. z.) – jeho účelom má byť ochrana spoločnosti pred odčerpávaním majetku osobami z vnútra spoločnosti a to najmä takým spôsobom, že spoločnosť nadobúda od týchto osôb majetok, ktorý je v rámci transakcie nadhodnotený.

Kategória: Obchodné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
04.02.2016

Trojicu nových kódexov, ktorých štúdium na poslednú chvíľu spríjemní každému z nás tohtoročné leto, uzatvára Správny súdny poriadok.

20.01.2016

Je vysoko pravdepodobné, že viacerých noviel sa dosluhujúci procesný kódex už nemusí dožiť.

21.12.2015

Ešte netušíme ako vydarená bude tohtoročná lyžiarska sezóna z hľadiska snehových podmienok, každopádne však pre ňu platí sprísnenie a upresnenie pravidiel pre lyžiarov, snoubordistov a vôbec pre osoby vstupujúce na lyžiarsku trať.

Kategória: Správne právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
10.12.2015

Boom okolo startupov priniesol zmenu Obchodného zákonníka – 1. januára 2017  vstupuje do účinnosti jeho novela implementujúca jednoduchú spoločnosť na akcie (JSA).

Kategória: Obchodné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
18.11.2015

Národná rada Slovenskej republiky 13. novembra 2015 schválila zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. 

Kategória: Trestné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
16.11.2015

Sme už celkom zvyknutí, že v legislatívnom procese sa objavujú nápady, pri ktorých je zrejmé, že ich autori nie celkom poznajú reálny stav vzťahov, ktoré má právna norma upraviť.  Typické pre tieto prípady je to, že ich nesprevádza žiadna diskusia či kvalifikované odhady dopadov na ekonomiku, ako aj to, že namiesto toho, aby prispievali k štandardizácii určitých inštitútov volia presne opačnú cestu a do ustálených a osvedčených modelov vnášajú divoké prvky. Príznačnejšie ako legislatívne kazítka ich ani nemožno nazvať...

Kategória: Občianske právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
04.11.2015

Dňa 22. septembra 2015 Národná rada SR schválila zákon o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Podľa predkladateľa zákona bude mať nový predpis vplyv na podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti správy bytových domov  -  kvalifikovaný odhad počíta s približne 10 000 subjektmi na trhu.

Kategória: Občianske právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
30.09.2015

Vláda  Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 26. augusta 2015 schválila zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória: Trestné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
07.09.2015

"Novela zákona posilňuje ochranu detí a zvýrazňuje význam stabilného prostredia rodiny tvorenej otcom a matkou"

​Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákona o rodine, ktorá rozširuje základné zásady rodinného kódexu. Podľa nových ustanovení základných zásad, na ktorých je postavený zákon, sa zvýrazňuje význam stabilného prostredia rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa a výrazne sa posilňuje ochrana záujmu detí.

Kategória: Občianske právo hmotné
Autor: Tomáš Čentík
06.07.2015

Od 1. januára 2015 je účinným zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória: Spotrebiteľské právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
18.06.2015

Ústavný súd Slovenskej republiky ešte nestihol zaujať žiadne stanovisko k zákonu č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (pozri TU) a Národná rada SR už schválila jeho novelizáciu – zmena bola prijatá dňa 14. mája 2015, medzičasom ju podpísal  prezident SR a každú chvíľu možno očakávať uverejnenie v Zbierke zákonov. 

Kategória: Občianske právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
11.06.2015

V Národnej rade Slovenskej republiky bola 23. apríla 2015 spolu s ďalšími zmenami rôznych právnych predpisov schválená aj novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Kategória: Konkurzné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml., Matúš Králik
27.04.2015

Ministerstvo financií predkladá do pripomienkového konania novely daňových zákonov. Nová legislatíva prinesie pozitívne zmeny pre platiteľov DPH, novinky v oblasti investovania, ako aj úpravu sankcií vyplývajúcich z daňového poriadku. Zmeny sa dotknú aj zdaňovania tabaku, čím MF SR pokračuje v boji proti daňovým únikom.

Kategória: Daňové právo
Autor: Tomáš Čentík
21.04.2015

Zákon č. 24/2015 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priniesol významnú zmenu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorá sa dotkne subjektov, ktoré majú uzavreté nájomné zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom

Kategória: Občianske právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
14.04.2015

Ústava Slovenskej republiky v pôvodnom znení článku 4 ustanovovala, že nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. S účinnosťou od 1. decembra 2014 došlo na základe ústavného zákona č. 306/2014 Z.z. k priamej novelizácii tohto článku.

Kategória: Ústavné právo
Autor: Tomáš Čentík
02.03.2015

"Napriek dlhoročnej tradícii používania kolkových známok pri vydávaní rôznych dokumentov, dokladov a listín verejnými orgánmi, ktoré zároveň potvrdzovali aj ich hodnovernosť a závažnosť, v súčasnosti táto forma platenia poplatkov stratila svoj pôvodný význam. Samotná existencia kolkových známok vytvárala priestor na ich falšovanie a zneužívanie a ich následná ochrana a zabezpečenie rôznymi novými technickými prvkami zvyšovala náklady na ich výrobu. Rovnako zníženie počtu predajných miest pre verejnosť len na vybranú skupinu predajcov, nepodporovalo požadovanú jednoduchosť a hospodárnosť konania na úradoch. Moderná spoločnosť preto vyžaduje nové formy platenia, ktoré sú všeobecne dostupné a umožňujú hlavne časovú a administratívnu úsporu pri vybavovaní rôznych podaní ." Uvedený text je citovaný z dôvodovej správy k zákonu č. 381/2011 Z.z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória: Správne právo
Autor: Tomáš Čentík
19.02.2015

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh nového Autorského zákona, ktorým sa má nahradiť doteraz platný a účinný zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

Kategória: Právo duševného vlastníctva
Autor: Tomáš Čentík
17.02.2015