Legislatíva

V sekcii "Legislatíva" sú publikované aktuálne novinky a zaujímavosti týkajúce sa plánovaných ako aj čerstvo prijatých legislatívnych zmien. V rámci tejto rubriky je dostupný základný popis a pohľad autorov na jednotlivé legislatívne zmeny. 

Ústava Slovenskej republiky v pôvodnom znení článku 4 ustanovovala, že nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. S účinnosťou od 1. decembra 2014 došlo na základe ústavného zákona č. 306/2014 Z.z. k priamej novelizácii tohto článku.

Kategória: Ústavné právo
Autor: Tomáš Čentík
02.03.2015

"Napriek dlhoročnej tradícii používania kolkových známok pri vydávaní rôznych dokumentov, dokladov a listín verejnými orgánmi, ktoré zároveň potvrdzovali aj ich hodnovernosť a závažnosť, v súčasnosti táto forma platenia poplatkov stratila svoj pôvodný význam. Samotná existencia kolkových známok vytvárala priestor na ich falšovanie a zneužívanie a ich následná ochrana a zabezpečenie rôznymi novými technickými prvkami zvyšovala náklady na ich výrobu. Rovnako zníženie počtu predajných miest pre verejnosť len na vybranú skupinu predajcov, nepodporovalo požadovanú jednoduchosť a hospodárnosť konania na úradoch. Moderná spoločnosť preto vyžaduje nové formy platenia, ktoré sú všeobecne dostupné a umožňujú hlavne časovú a administratívnu úsporu pri vybavovaní rôznych podaní ." Uvedený text je citovaný z dôvodovej správy k zákonu č. 381/2011 Z.z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória: Správne právo
Autor: Tomáš Čentík
19.02.2015

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh nového Autorského zákona, ktorým sa má nahradiť doteraz platný a účinný zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

Kategória: Právo duševného vlastníctva
Autor: Tomáš Čentík
17.02.2015

Dňa 16. októbra 2014 Národná rada SR schválila zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorý ako prvý v našej legislatíve poskytuje právnu ochranu tzv. whistleblowerom.

Kategória: Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Autor: Alexander Bröstl, ml.
23.10.2014

Dňa 20. augusta 2014 bol na zasadnutí Vlády SR schválený návrh novely Obchodného zákonníka, ktorá má s účinnosťou od 1. januára 2015 do právneho poriadku priniesť niekoľko zásadných noviniek.

Kategória: Obchodné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
02.09.2014

Komisia pre rekodifikáciu občianskeho práva procesného zverejnila tretiu časť pripravovanej reformy procesného práva, ktorou je Civilný mimosporový poriadok.

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
14.08.2014

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je nový návrh stavebného zákona – zákona o územnom plánovaní a výstavbe.

11.08.2014

Po Správnom súdnom poriadku Komisia pre rekodifikáciu občianskeho práva procesného zverejnila textové znenie Civilného sporového poriadku, teda najdôležitejšej časti novej procesnoprávnej úpravy.

05.08.2014

Dňa 4. júna 2014 bol Národnou radou SR schválený ústavný zákon, ktorým boli prijaté zmeny Ústavy Slovenskej republiky, ktoré budú účinné od 1. septembra 2014. Z najzásadnejších novôt vyberáme:

Kategória: Ústavné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
13.06.2014

Mimoriadne zaujímavý právny predpis, ktorý bude mať významný dopad na fungovanie právnych vzťahov v praxi a zároveň vyvolá (aspoň tak možno predpokladať) debaty o súlade s ústavou parlament prijal dňa 16. mája 2014, následne bol prezidentom podpísaný dňa 27. mája 2014.

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
02.06.2014

Komisia pre rekodifikáciu civilného práva zverejnila navrhované paragrafové znenie zákona o správnom konaní súdnom (Správny súdny poriadok).

Kategória: Civilné právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
20.05.2014

Do tretice o zmenách v tepelnoenergetickej legislatíve účinných od 1. mája 2014 resp. 1. júna 2014. Predchádzajúce dva príspevky môžete nájsť TU (prvá časť) a TU (druhá časť).

 

Kategória: Správne právo
Autor: Tomáš Čentík
14.05.2014

Prednedávnom sme informovali o prijatej novele zákona o tepelnej energetike (pozri tu), kde sme poukázali predovšetkým na zmeny, ktoré sa dotkli systému centralizovaného zásobovania teplom.

V dnešnom príspevku prinášame prehľad najzásadnejších zmien týkajúcich sa postavenia a práv a povinností subjektov podnikajúcich v tepelnej energetike.

Kategória: Správne právo
Autor: Tomáš Čentík
23.04.2014

Dňa 19. marca 2014 bol Národnou radou SR prijatý zákon o krátkodobom nájme bytu, ktorý do účinnosti vstupuje od 1. mája 2014.

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
07.04.2014

Základný legislatívny rámec v tepelnej energetike v súčasnosti predstavuje zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Dňa 20. marca 2014 bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa uvedený zákon mení a dopĺňa zákon. Novela priniesla predovšetkým precíznejšiu úpravu podmienok pre odpojenie sa od centrálneho zdroja tepla a pre výstavbu nových sústav tepelných zariadení.

Kategória: Správne právo
Autor: Tomáš Čentík
01.04.2014