Legislatíva

V sekcii "Legislatíva" sú publikované aktuálne novinky a zaujímavosti týkajúce sa plánovaných ako aj čerstvo prijatých legislatívnych zmien. V rámci tejto rubriky je dostupný základný popis a pohľad autorov na jednotlivé legislatívne zmeny. 

Dňa 16. októbra 2014 Národná rada SR schválila zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorý ako prvý v našej legislatíve poskytuje právnu ochranu tzv. whistleblowerom.

Kategória: Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Autor: Alexander Bröstl, ml.
23.10.2014

Dňa 20. augusta 2014 bol na zasadnutí Vlády SR schválený návrh novely Obchodného zákonníka, ktorá má s účinnosťou od 1. januára 2015 do právneho poriadku priniesť niekoľko zásadných noviniek.

Kategória: Obchodné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
02.09.2014

Komisia pre rekodifikáciu občianskeho práva procesného zverejnila tretiu časť pripravovanej reformy procesného práva, ktorou je Civilný mimosporový poriadok.

Kategória: Občianske právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
14.08.2014

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je nový návrh stavebného zákona – zákona o územnom plánovaní a výstavbe.

11.08.2014

Po Správnom súdnom poriadku Komisia pre rekodifikáciu občianskeho práva procesného zverejnila textové znenie Civilného sporového poriadku, teda najdôležitejšej časti novej procesnoprávnej úpravy.

05.08.2014

Dňa 4. júna 2014 bol Národnou radou SR schválený ústavný zákon, ktorým boli prijaté zmeny Ústavy Slovenskej republiky, ktoré budú účinné od 1. septembra 2014. Z najzásadnejších novôt vyberáme:

Kategória: Ústavné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
13.06.2014

Mimoriadne zaujímavý právny predpis, ktorý bude mať významný dopad na fungovanie právnych vzťahov v praxi a zároveň vyvolá (aspoň tak možno predpokladať) debaty o súlade s ústavou parlament prijal dňa 16. mája 2014, následne bol prezidentom podpísaný dňa 27. mája 2014.

Kategória: Občianske právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
02.06.2014

Komisia pre rekodifikáciu civilného práva zverejnila navrhované paragrafové znenie zákona o správnom konaní súdnom (Správny súdny poriadok).

Kategória: Občianske právo procesné
Autor: Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
20.05.2014

Do tretice o zmenách v tepelnoenergetickej legislatíve účinných od 1. mája 2014 resp. 1. júna 2014. Predchádzajúce dva príspevky môžete nájsť TU (prvá časť) a TU (druhá časť).

 

Kategória: Správne právo
Autor: Tomáš Čentík
14.05.2014

Prednedávnom sme informovali o prijatej novele zákona o tepelnej energetike (pozri tu), kde sme poukázali predovšetkým na zmeny, ktoré sa dotkli systému centralizovaného zásobovania teplom.

V dnešnom príspevku prinášame prehľad najzásadnejších zmien týkajúcich sa postavenia a práv a povinností subjektov podnikajúcich v tepelnej energetike.

Kategória: Správne právo
Autor: Tomáš Čentík
23.04.2014

Dňa 19. marca 2014 bol Národnou radou SR prijatý zákon o krátkodobom nájme bytu, ktorý do účinnosti vstupuje od 1. mája 2014.

Kategória: Občianske právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
07.04.2014

Základný legislatívny rámec v tepelnej energetike v súčasnosti predstavuje zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Dňa 20. marca 2014 bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa uvedený zákon mení a dopĺňa zákon. Novela priniesla predovšetkým precíznejšiu úpravu podmienok pre odpojenie sa od centrálneho zdroja tepla a pre výstavbu nových sústav tepelných zariadení.

Kategória: Správne právo
Autor: Tomáš Čentík
01.04.2014