Novela katastrálneho zákona (1.): Zmena návrhu na začatie konania, pojmové a organizačné zmeny

Od 1. októbra bude účinnou novela katastrálneho zákona (zákon č. 212/2018 Z. z. z 19. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).

Tvorcovia novely v sprievodnej legislatívnej dokumentácii uvádzajú, že jej cieľom je vyriešenie viacerých aplikačných problémov so zreteľom na zrýchlenie a skvalitnenie registrácie nehnuteľností a fungovanie katastra a elektronizácia katastra nehnuteľností; osobitne sa novela sústredí na problematiku odstraňovania duplicít.

V tomto článku si priblížime zmeny prvých troch častí katastrálneho zákona (t. j. všeobecná časť, predmet a pojem katastra a orgány štátnej správy katastra) a potom sa pozastavíme nad zmenami návrhu na začatie katastrálneho konania.

Z prvej skupiny zmien dávame do pozornosti zakotvenie definície „inej oprávnenej osoby“, ktorou sa rozumie osoba oprávnená z práva k nehnuteľnosti a to:

 1. záložný veriteľ,
 2. oprávnený z predkupného práva,
 3. oprávnený z vecného bremena,
 4. nájomca,
 5. správca majetku štátu, správca majetku vyššieho územného celku, správca majetku obce,
 6. Slovenský pozemkový fond a správca lesného pozemku, ak nakladajú s pozemkami nezistených vlastníkov

Podľa dôvodovej správy bol doteraz tento pojem uvedený iba ako legislatívna skratka, ktorá neobsahovala dostatočný výpočet osôb, preto bola rozšírená  o SPF a Štátne lesy, ak nakladajú s pozemkami neznámych vlastníkov. Presné definovanie inej oprávnenej osoby bude viesť k tomu, že v mnohých prípadoch (napríklad účastníctvo v katastrálnom konaní, či nahliadanie do zbierky listín katastra) by malo byť jasné, či určitej osobe nejaké oprávnenie či právne postavenie patrí alebo nie.

Ďalšou zmenou je vypustenie definície rozostavenej stavby, rozostavaného bytu a rozostavaného nebytového priestoru – odôvodnené to je tým, že podľa novej právnej úpravy zapisovania týchto nehnuteľností (pôjde o nové znenie § 46 katastrálneho zákona), ktorá je veľmi podrobná, nie je viac potrebné tieto pojmy osobitne definovať.

Z katastrálneho zákona bude od 1. októbra 2018 vypustené ustanovenie, podľa ktorého sa „v  katastri spravidla nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby a  tieto sú v katastri zobrazené na katastrálnej mape parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, alebo mapovou značkou a sú označené kódom druhu pozemku a kódom spôsobu využívania pozemku“. Do katastra sa budú zapisovať (viď takisto nový § 46) už len také inžinierske a drobné stavby,  ktoré budú mať obvodové múry a budú uzavreté strešnou konštrukciou. Docieli sa tak jednotný postup v otázke toho, ktoré drobné a inžinierske stavby budú v katastri evidované.

Novela upresňuje kompetencie Úradu geodézie, kartografia a katastra (ÚGKK) a okresných úradov na úseku katastra, kedy ich oproti dnešnej úprave, ich vymedzuje oveľa precíznejšie. Po novom bude tiež platiť, v pochybnostiach okresného úradu, či ide o predmet evidovania v katastri, rozhoduje ÚGKK. Postup bude taký, že okresný úrad oznámi účastníkovi konania o návrhu na vklad alebo tomu, v prospech koho sa má vykonať zápis do katastra, že úradu predložil vec na rozhodnutie, či ide o predmet evidovania v katastri. Úrad rozhodne o tom, či ide o predmet evidovania v katastri do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti okresného úradu o vydanie rozhodnutia. Úrad oznámi rozhodnutie, či ide o predmet evidovania v katastri okresnému úradu do piatich dní odo dňa jeho vydania, a zároveň toto rozhodnutie zverejní na svojom webovom sídle a na elektronickej úradnej tabuli. Aj za touto zmenou stojí snaha centrálne a teda jednotne rozhodovať o tom, čo má a čo nemá byť evidované v katastri.

Ďalšou novinkou bude to, že v katastri sa budú evidovať ceny všetkých nehnuteľností a nie ako doteraz iba ceny poľnohospodárskych a lesných pozemkov.

Pre prax je jednou z najzásadnejších zmien úprava náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania.

Podľa nového § 25 katastrálneho zákona návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu; názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu,
 2. názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,
 3. uvedenie predmetu návrhu,
 4. označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad,
 5. označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona – t. j. v takom istom rozsahu ako dnes, keďže § 42 ods. 2. písmeno c) katastrálneho zákona sa nemení,
 6. označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku,
 7. číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri zápise údajov podľa § 46 ods. 2 až 4, 6 až 8 (t.j. zápis rozostavanej stavby, rozostavaného bytu/nebytového priestoru alebo zápis stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. októbrom 1976),
 8. údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu,
 9. označenie príloh,
 10. žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe,
 11. žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie.

Katastrálny zákon po novele bude veľmi presne vymedzovať náležitosti  návrhu na začatie katastrálneho konania – prvý dojem môže byť taký, že sa ich rozsah neúmerne rozšíril, fakticky však vo väčšine prípadov ide o náležitosti, ktoré sú štandardnou súčasťou riadne a precízne spísaného návrhu aj dnes.  Preto sa na to skôr pozeráme tak, že pozitívnou zmenou je, že vo vyššie uvedených prípadoch nie je potrebné predkladať geometrický plán, keďže ním už kataster disponuje.  

Samozrejme opačný pohľad môže byť taký, že môže ísť o zbytočný formalizmus, ak sa požaduje aj v návrhu podrobne uviesť všetky údaje, ktoré už vyplývajú z priložených podkladov a pri ktorých dnes bol akceptovaný odkaz na prílohy (úplne presná identifikácia navrhovateľa, ale najmä označenie nehnuteľnosti, ktorej sa návrh týka).

Návrh na začatie katastrálneho konania sa bude vzťahovať na vklad, záznam, aj poznámku – na konkrétne novinky pri týchto inštitútoch sa podrobne pozrieme v ďalšej časti.

Celé znenie novely nájdete TU.


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: slov-lex, redakcia

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať