Pripravovaná novelizácia trestných kódexov

V legislatívnom procese sa objavil návrh zákona, ktorým sa má novelizovať Trestný zákon a Trestný poriadok s účinnosťou od 1. júla 2019.

Naj­pod­stat­nej­šiu zme­nou má byť vý­raz­ná reforma tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia, kto­rý by mal byť aplikovateľný už nie­len pri pre­či­noch, ale aj pri zlo­či­noch (ob­me­dze­ním tu bu­de hor­ná hra­ni­ca tres­tnej sadz­by nep­re­sa­hu­jú­ca 10 ro­kov).

Rov­na­ko sa zme­ny ma­jú do­tý­kať in­šti­tú­tu pod­mie­neč­né­ho pre­pus­te­nia z vý­ko­nu tres­tu od­ňa­tia slobody a to pri oso­bách, kto­ré vy­ko­ná­va­jú trest od­ňa­tia slo­bo­dy na 25 ro­kov ale­bo trest od­ňa­tia slobody na do­ži­vo­tie.

V rám­ci oso­bit­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na sa prip­ra­vu­je za­ve­de­nie no­vé­ho tres­tné­ho či­nu s náz­vom „Fal­šo­va­nie a poz­me­ňo­va­nie zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cie“, roz­ší­riť sa má ne­do­vo­le­ná vý­ro­ba lie­hu aj o tabak a ta­ba­ko­vé vý­ro­by s náz­vom no­vé­ho tres­tné­ho či­nu „Ne­po­vo­le­ná vý­ro­ba lie­hu, ta­ba­ku a tabakových vý­rob­kov“ a ur­či­té zme­ny ma­jú nas­tať aj v tres­tnom či­ne poš­ko­dzo­va­nia fi­nan­čných záujmov Európ­skej únie.

Z navr­ho­va­ných zmien Tres­tné­ho po­riad­ku ur­či­te za­uj­me roz­ší­re­nie pô­sob­nos­ti sa­mo­sud­cu tak, že samosudca bu­de ko­nať o pre­či­noch a zlo­či­noch, ok­rem obzvlášť zá­važ­ných zlo­či­nov, za kto­ré zá­kon us­ta­no­vu­je trest od­ňa­tia slo­bo­dy s dol­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by naj­me­nej dva­násť ro­kov.

Návrh zákona a podklady z legislatívneho procesu nájdete TU.


Zdroj: právnelisty.sk

ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať