Zákon o upomínacom konaní

Jednou z najsledovanejších legislatívnych udalostí tohtoročnej jesene (veľmi dobre o tom svedčí táto diskusia na lexfore) je zákon o upomínacom konaní. Poslanci Národnej rady SR ho v znení, ktoré nájdete TU, schválili 25. októbra 2016, do účinnosti vstupuje 1. februára 2017.

 

Základné východiská

Zákon o upomínacom konaní, ako to je v ňom explicitne uvedené, zavádza konanie, ktoré je alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku. Je to trochu zvláštne, že zákonodarca mal potrebu zdôrazniť, že sa jedná o osobitný spôsob uplatňovania pohľadávok, pretože čo do svojej podstaty sa o konania o klasickom platobnom rozkaze líši len minimálne.

To napokon najlepšie ilustruje samotný zákon o upomínacom konaní, pretože ustanovuje, že na upomínacie konanie sa použije Civilný sporový poriadok okrem § 126 (hromadné podanie) a okrem prípadov, kedy nový predpis upravuje niečo iné (forma podania, kauzálna príslušnosť, ale tiež platí, že sa neprihliada napríklad na námietku nepríslušnosti súdu, vzájomnú žalobu, alebo návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov o ktorých rozhoduje súd, ktorému bola vec postúpená resp. ktorý pokračuje v konaní).

Čo už všetci určite počuli je, že upomínacie konanie sa bude viesť len a len pred Okresným súdom Banská Bystrica.

 

Návrh na vydanie platobného rozkazu

Na podanie návrhu je oprávnený ten, koho nárok na zaplatenie určitej peňažnej sumy v eurách voči žalovanému možno odôvodnene predpokladať, čo je vtedy, ak takýto nárok vyplýva zo skutočností uvedených žalobcom a z listín pripojených k návrhu, pričom platí, že:

 • ak sú žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, postačí pripojiť faktúru alebo inú výzvu podobnej povahy, ktorou sa požadovalo splnenie uplatňovaného nároku od žalovaného a vyhlásiť, že uplatňovaný nárok žalobca eviduje vo svojom  účtovníctve (zjednodušená podoba návrhu);
 • ak je žalobca platiteľom dane z pridanej hodnoty, v návrhu môže vyhlásiť, že údaje o uplatňovanom nároku voči žalovanému uviedol v kontrolnom výkaze podľa zákona o dani z pridanej hodnoty.

Návrh nie je prípustný, ak sa uplatňuje:

 • dohodnutý úrok z omeškania vo výške, ktorá o viac ako päť percentuálnych bodov presahuje výšku úroku z omeškania, ktorá by sa použila, ak by takáto dohoda nebola,
 • nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku a táto okolnosť má vplyv na uplatňovaný nárok,
 • nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté,
 • nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou a žalovaný nebol na jeho zaplatenie vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu,
 • nárok zo zmenky voči fyzickej osobe alebo
 • nárok, ktorý je v zjavnom rozpore s právnymi predpismi.

Čo je najpodstatnejšie -  návrh sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára a  musí byť autorizovaný podľa zákona o e-governmente. Listiny a vyhlásenia, ktoré sa pripájajú k návrhu, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s ním.

Zákon špecifikuje požadované označenie strán, nad rámec nazvime to bežného štandardu, musí žalobca v návrhu uviesť údaje o bankovom účte (na účel plnenia uplatneného nároku žalovaným a na účel vrátenia súdneho poplatku).

Ak je žalobca  platiteľom dane z pridanej hodnoty a v návrhu vyhlásil, že  údaje o  uplatňovanom nároku voči žalovanému uviedol v kontrolnom výkaze, v návrhu uvedie svoje identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo pridelené, poradové číslo faktúry a dátum vyhotovenia faktúry.

Ak sa návrhom uplatňuje nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, k návrhu sa musí pripojiť spotrebiteľská zmluva a všetky ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, vrátane dokumentov, na ktoré spotrebiteľská zmluva odkazuje.

Ak sú v návrhu chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, v dôsledku ktorých je návrh nejasný (čo by malo byť  minimalizované tým, že  sa návrh bude podávať na elektronickom formulári), súd vyzve toho, kto návrh podal, aby v lehote piatich pracovných dní od doručenia výzvy chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti odstránil a poučí ho, že inak návrh odmietne – tieto nedostatky sa musia odstrániť prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, inak sa na opravu neprihliada.

Neprípustný návrh, návrh pri ktorom  uplatňovaný nárok nemožno odôvodnene predpokladať alebo  chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti návrhu neboli napriek výzve súdu odstránené, súd odmietne.

Osobitosti sa vyskytujú aj pri súdnom poplatku – jeho výška je oproti štandardu 50 %, čo by mal byť zrejme najpodstatnejší motivujúci faktor a možno ho platiť len poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (zúčtovacie údaje sa oznamujú navrhovateľovi – poplatníkovi automatizovaným spôsobom a nijako osobitne nie je poplatník na zaplatenie vyzývaný). Platí však nekompromisné pravidlo -  ak poplatková povinnosť z návrhu na  vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní nie je splnená celkom do 15 dní od podania návrhu, na návrh sa neprihliada.

 

Vydanie platobného rozkazu

Ak sú splnené procesné podmienky, vrátane poplatkovej povinnosti a nie sú dôvody na odmietnutie návrhu, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok s  v platobnom rozkaze súd žalovanému neuloží nič iné ako to, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal odpor.

Platobný rozkaz súd odošle žalobcovi a žalovanému. Žalovanému sa odošle spolu s rovnopisom návrhu, listinami a vyhláseniami predloženými žalobcom a tlačivom na podanie odporu. Žalobcovi a žalovanému sa platobný rozkaz doručuje ako elektronický úradný dokument podľa zákona o e-governmente - ak žalovanému nie je možné doručovať týmto spôsobom, platobný rozkaz sa doručuje na adresu žalovaného uvedenú žalobcom.

Ak sa zásielka vráti súdu z tejto adresy ako nedoručená, súd vykoná úkony na účely zistenia inej adresy žalovaného v registroch súdu alebo v registroch iných orgánov, ktoré má súd k dispozícii. Platobný rozkaz súd bez zbytočného odkladu odošle na takto zistenú adresu.

 

Odpor

Proti platobnému rozkazu môže žalovaný podať odpor, ktorý musí byť vecne odôvodnený a ktorý nie je možné vziať späť. Podaním odporu sa platobný rozkaz zrušuje; to neplatí, ak bol odpor odmietnutý.

Ak sú žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, žalovaný musí v podanom odpore uviesť, či mu bola doručená faktúra ohľadom uplatňovaného nároku,  akým spôsobom s ňou naložil a či voči nemu uplatňovaný nárok eviduje alebo evidoval vo svojom  účtovníctve, a ak ho neeviduje, z akých dôvodov (bude sa to chápať tak, že ak to nie je uvedené, nepovažuje sa odpor za vecne odôvodnený???).

Ak žalobca v návrhu urobil vyhlásenie o tom, že údaje o svojom nároku uviedol v kontrolnom výkaze, žalovaný musí v odpore uviesť aj to, či faktúru žalobcu, ktorá sa týka uplatneného nároku, uviedol vo svojom kontrolnom výkaze. Pointa spočíva v tom, že ak žalovaný faktúru v kontrolnom výkaze uviedol, na odôvodnenie odporu musí uviesť také skutočnosti, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok (to zase bude priestor pre rôzne prístupy súdu) a svoje tvrdenia musí v lehote na podanie odporu osvedčiť listinnými dôkazmi, na ktoré sa odvoláva; inak sa odpor nepovažuje za vecne odôvodnený (v tomto prípade je to výslovne uvedené).

Súd bez toho, aby vyzýval žalobcu na vyjadrenie, odmietne odpor podaný:

 • neoprávnenou osobou,
 • oneskorene,
 • elektronickými prostriedkami inak ako na to určeným elektronickým formulárom, ktorý  musí byť autorizovaný predpísaným spôsobom.
 • bez vecného odôvodnenia.

Špecialitou bude to, že žalovaný môže v lehote na podanie odporu podať žiadosť o povolenie plnenia v splátkach – takáto žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive alebo prostredníctvom na to určeného elektronického formulára a je prípustná len ak:

 • žalovaný, ktorý je fyzickou osobou, voči nároku žalobcu nenamieta a nepodal odpor,
 • priznaný nárok, vrátane náhrady trov konania, presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2000 eur,
 • žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach,
 • žalovaný doloží výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo písomným potvrdením žalobcu, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur žalobcovi po doručení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude plniť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Žiadosti neoprávnených osôb, oneskorené žiadosti, nejasné žiadosti, žiadosti, ktoré nie sú podané predpísaným spôsobom podľa alebo žiadosti, ktoré nie sú prípustné, súd bez ďalšieho a len s odkazom na konkrétny dôvod, odmietne.

Ak súd žiadosti vyhovie, určí podmienky plnenia jednotlivých splátok priznaného nároku – nový zákon presne predpisuje do akých splátok má byť plnenie rozdelené, pričom sa povinne určuje strata výhody splátok.

 

Postup po podaní odporu

Odpor, ktorý súd neodmietol, odošle žalobcovi bez zbytočného odkladu spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril a aby v tej istej lehote navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku - márnym uplynutím lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní sa konanie zastavuje.

Ak žalobca podá návrh na pokračovanie v konaní, súd postúpi vec do piatich pracovných dní súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku a strany o tom upovedomí. Ak je príslušným na jej prejednanie Okresný súd Banská Bystrica, strany len upovedomí o pokračovaní v konaní.

Ak je žalovaný aktívny, skončíte teda na súde, na ktorom môžete podať návrh na klasický platobný rozkaz  bez toho, aby ste išli cez Banskú Bystricu - neelektronicky, ale so 100 % súdnym poplatkom... Ale to si ešte niekedy rozoberiemie podrobnejšie


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať