Obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy

V priebehu leta Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo informáciu, že na jeho webovej  stránke možno vyhľadať údaje o výške nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy v členení podľa jednotlivých katastrov.

Ministerka G. Matečná na tlačovej besede v júli 2019 (ďalšie podrobnosti TU) informovala, že „Zverejnenie obvyklého nájomného chráni majiteľov poľnohospodárskej pôdy pred neprimerane nízkymi cenami a tiež poskytuje nájomcom odrazový mostík pre stanovenie ceny nájmu. Všetky nové návrhy zmlúv už musia obsahovať cenu, ktorá je minimálne na úrovni obvyklej výšky nájomného platnej pre dané katastrálne územie. Ak nájomca navrhne nižšiu cenu ako obvyklú, vlastník môže takúto cenu odmietnuť. Odporúčame všetkým majiteľom pozemkov, aby si pred uzavretím každej novej zmluvy skontrolovali obvyklé nájomné, ktoré je zverejnené na stránke ministerstva pôdohospodárstva.

Obvyklá výška nájomného je inštitút, ktorý zaviedla novela zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len ZoNPP) s účinnosťou od 1. mája 2018. Podľa legálnej definície (§ 1 ods.  3 ZoNPP) sa obvyklou výškou nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku (ďalej len „obvyklá výška nájomného“) rozumie údaj o výške nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejňuje príslušný okresný úrad pre každé katastrálne územie z údajov, ktoré zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného podľa § 14 ods. 3 ako priemernú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku. Presný postup evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného resp. určenia výšky obvyklého nájomného určuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.

Obvyklá výška nájomného má podľa ZoNPP význam v týchto situáciách:

Z tlačovej informácie vyplýva, ža agrorezort vyhodnotil aj najčastejšie chyby a nedostatky pri vypĺňaní formulárov zo strany nájomcov. Išlo o duplicitne podané formuláre jedného nájomcu pre to isté katastrálne územie s rôznymi údajmi či neúplné údaje vo formulároch, keď boli napríklad vyplnené len údaje o prenajatej výmere, ale údaje o dohodnutom alebo zaplatenom nájomnom nie. Problémom mali byť aj nesprávne uvedené výmery prenajatej poľnohospodárskej pôdy alebo nesprávne uvedené hodnoty dohodnutého alebo zaplateného nájomného, prípadne oboch. Okresné úrady v takýchto prípadoch vyzývali nájomcov na nápravu a predloženie nových, opravených, resp. doplnených sumárnych údajov.

Nateraz nie je známe, či sa do poskytovania údajov zapojili všetky subjekty – stačí, že informácie neposkytne poľnohospodársky podnik hospdáriaci v katastri na veľkej ploche a údaje môžu byť značne skreslené.

Konkrétne údaje výšky obvyklého nájomného za rok 2018 nájdete na tomto odkaze.


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com (úprava redakcia)

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: