Novela katastrálneho zákona (2.): Čo sa zmení pri vklade, zázname a poznámke?

V závere prvého príspevku k novele katastrálneho zákona (Zmena návrhu na začatie katastrálneho konania, pojmové a organizačné zmeny) sme sa venovali návrhu na začatie katastrálneho konania, ktorý sa bude používať vo všetkých prípadoch zápisov do katastra nehnuteľností.

Čo ďalšie bude od 1. októbra inak pri vklade, zázname a poznámke je zosumarizované na nasledujúcich riadkoch.

Vklad

Inštitút zamýšľaného vkladu ostáva zachovaný (pod označením oznámenie o návrhu na vklad, bez slovíčka „zamýšľaný“) a naďalej bude platiť, že ak do 90 dní od podania oznámenia o návrhu na vklad, ktoré je možné podať len elektronicky, nebude návrh na vklad podaný, na oznámenie sa neprihliada (doteraz bolo uvedené, že sa vymaže). Praktický význam spočíva v nižšom správnom poplatku za vklad, keďže sa nahodením údajov do informačného systému šetrí katastrálnej správe časť práce.

Minule sme uviedli, že geometrický plán už nebude pri vklade prílohou návrhu (ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje,  pri zriadení vecného bremena k časti pozemku a v zákone ďalších uvedených prípadoch) - novela ale aj rozširuje okruh obligatórnych príloh návrhu na začatia katastrálneho konania v prípade vkladu o:

 • čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka alebo čestné vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú – ide o spôsob ako sa katastrálna prax vysporiadala s účinnosťou zmlúv, na ktoré dopadá uvedené ustanovenie Obchodného zákonníka (v súčasnosti sa týka len akciových spoločností);
 • poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi, ak je účastníkom konania o návrhu na vklad právnická osoba, ktorá písomne poverí svojho zamestnanca v rámci svojej podnikateľskej činnosti podaním návrhu na vklad – považujeme to za formalitu, ktorá má dať za dosť tomu, aby konanie určitej osoby za právnickú osobu bolo riadne preukázané;
 • listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad – toto je generálna možnosť na predloženie akýchkoľvek potrebných listín a dokladov v individuálnych prípadoch.

Od 1. októbra bude platiť pravidlo, že predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu, a všetky nehnuteľnosti týkajúce sa právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu.  Prílohou môže byť vždy len jedna zmluva, ktorej obsahom ale môže byť viac právnych úkonov.  Podľa dôvodovej správy sa tak má dosiahnuť odstránenie nejasností, rôzny výklad či zbytočné prerušenie konaní, keďže doteraz takéto pravidlo neexistovalo a postupy jednotlivých katastrov boli rozdielne.

Zmenou je zasiahnutá oprava chýb zmlúv predložených na vklad. Zabudnite na spoločné návštevy na katastri za účelom vykonania opravy prostredníctvom doložky, chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti, bude možné opraviť len dodatkom k zmluve. A ak pôjde o zmluvu vo forme notárskej zápisnice tieto chyby sa opravia prostredníctvom opravnej doložky upravenej v § 43 odsek 2 Notárskeho poriadku.

Novela katastrálneho zákona tiež sprísnila viaceré pravidlá týkajúce sa postavenia zamestnancov rozhodujúcich o vklade resp. predpokladov pre výkon ich funkcie.

 

Záznam

Pri zázname evidujeme dve podstatné zmeny. Novela precíznejšie upravuje prílohy k návrhu na začatie katastrálneho konania pri zázname -  musia nimi byť:

 1. verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti; ak ide o zápis záložného práva, ktoré vzniká zo zákona, listinu preukazujúcu existenciu pohľadávky nie je potrebné prikladať (v tomto prípade mal zákonodarca na mysli najmä zákonné záložné právo podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov),
 2. identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané v liste vlastníctva,
 3. iné listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie.

Druhou novinkou je nové znenie § 36a katastrálneho zákona, ktoré upravuje postup, ak je predložená na vykonanie záznamu verejná listina alebo iná listina, ktorá nevychádza z údajov katastra.

Na prvom mieste platí, podobne doteraz, že kataster v týchto prípadoch nevykoná záznam a túto skutočnosť oznámi tomu, kto ju predložil a tomu v koho prospech svedčí podľa listiny právo k nehnuteľnosti. Súčasne vyzve dotknuté osoby, aby sa dohodli alebo iniciovali súdne konanie o určenie práva k nehnuteľnosti.

Novela však zavádza osobitný postup  v prípade, ak je v takejto situácii predkladané na zápis súdne rozhodnutie – myšlienkou zákonodarcu bolo zosúladiť postup s pravidlami vyplývajúcimi z CSP (§ 228 -  subjektívna záväznosť rozsudku).

Postup katastra potom závisí od toho, čo je predmetom súdneho rozhodnutia a hlavne od toho,  či je súdne rozhodnutie záväzné pre osobu zapísanú v katastri – ak v dôsledku ďalšej právnej zmeny pre ňu záväzné nie je, kataster na dobu dvoch mesiacov zapíše poznámku, ktorá bude brániť zmene zápisu k nehnuteľnosti. Súčasne bude osoba, ktorej svedčí právo k nehnuteľnosti podľa zápisu v katastri vyzvaná, aby podala žalobu o určenie práva k nehnuteľnosti – po jej podaní sa táto poznámka transformuje na poznámku o začatom súdnom konaní.

 

Poznámka

K tomuto len jedna poznámka – tento inštitút ostáva novelou prakticky nedotknutý.

 

Spoločné zmeny v rámci zápisu práv

Prílohy k návrhu  na začatie katastrálneho konania podanému v listinnej podobe musia byť predložené v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.

Lehoty na vykonanie zápisov sa v zásade nemenia, jedinou podstatnou zmenou je to, že o výmaze záložného práva musí byť rozhodnuté do piatich pracovných dní od začatia konania – ak tomu rozumieme správne, bude to platiť  v každom prípade bez ohľadu na to, či sa záložné právo vymaže vkladom alebo záznamom.

A pardon, ešte jedna zmena: Návrh na vykonanie záznamu bude možno podať aj prostredníctvom elektronického formulára, ktorý úrad zverejní na svojom webovom sídle - v takomto prípade okresný úrad vykoná záznam do 30 dní od doručenia návrhu na vykonanie záznamu.  Ale pozor!!! Táto zmena v bude účinnou až o rok, od 1. októbra 2019.

Zavádza sa tiež možnosť predsedu ÚGKK, v prípadoch ak je dôvodná obava, že v konaní o návrhu na vklad alebo v konaní o zázname okresný úrad nedodrží  zákonnú lehotu na rozhodnutie o návrhu na vklad alebo lehotu na vykonanie záznamu,  na určený čas a v určených konaniach rozhodnúť o tom, že v konaní o návrhu na vklad rozhodne alebo v konaní o zázname bude konať iný okresný úrad.

Úplne nové bude znenie § 46 katastrálneho zákona, ktoré veľmi precízne a podrobne upravuje postup pri

 • zápise stavby – upresnenie toho čo je stavbou spôsobilou na zápis na podklade akých listín,
 • zápise rozostavanej stavby – určuje sa presne čo musí z priloženého znaleckého posudku vyplývať a na základe čoho sa táto stavba zapíše,
 • zápise bytu/nebytového priestoru na základe zmluvy o výstavbe – upravuje sa rozsah predkladaných listín,
 • zápise rozostavaného bytu/nebytového priestoru – ustanovujú sa predpoklady zápisu a takisto zoznam toho, čo je potrebné predložiť
 • zápise stavieb (vrátane podzemných), ktoré boli kolaudované resp. bolo povolené ich užívanie pred 1. januárom 1976 a pri výmaze stavieb (vrátane podzemných), ktoré zanikli.

Ďalšie časti novely sa týkajú opravy chýb v katastrálnom operáte a publicite katastra – o tom nabudúce.

Celé znenie novely účinnej od 1. októbra 2018 nájdete TU.


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: slov-lex, redakcia

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať