Novela Správneho poriadku k predkladaniu listov vlastníctva úradom

Podľa predbežnej informácie vydanej podľa § 9 zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov sa pripravuje novela Správneho poriadku a ďalších predpisov, ktorej cieľom je odbúrať administratívnu záťaž a zbytočnú byrokraciu v zmysle princípu „jedenkrát a dosť“.  

Základným účelom pripravovaného návrhu zákona a ďalších novelizovaných právnych predpisov, v ktorých je ustanovená povinnosť predkladať orgánom verejnej moci „výpis z listu vlastníctva“ alebo „aktuálny výpis z listu vlastníctva“ alebo „výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace“ alebo „výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony“, je, že sa táto povinnosť vypúšťa tak, aby fyzické osoby a právnické osoby nemuseli preukazovať vlastnícke alebo iné vecné právo k nehnuteľnosti, keďže si túto skutočnosť orgány verejnej moci môžu overiť prostredníctvom informačných systémov, ku ktorým majú autorizovaný prístup.

Súčasné ustanovenie § 17 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),  ktorý je všeobecným právnym predpisom ustanovuje, že je neúčelné, aby sa orgánom verejnej moci preukazovali skutočnosti, v tomto prípade o vlastníckom alebo inom vecnom práve k nehnuteľnosti, ak si tieto orgány môžu dané skutočnosti preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich činnosti.

Napriek vyššie uvedenému ustanoveniu mnohé orgány verejnej moci naďalej od fyzických osôb a právnických osôb požadujú preukazovanie vlastníctva alebo iného vecného práva k nehnuteľnosti, nakoľko osobitné zákony stále obsahujú takúto povinnosť.

Z tohto dôvodu sú fyzické osoby a právnické osoby naďalej v jednotlivých životných situáciách administratívne zaťažované preukazovaním orgánom verejnej moci známych skutočností v listinnej podobe.

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2. Lehota na vyjadrenie je do 13. októbra  2017.


Zdroj: www.slov-lex.sk

Ilustračné foto: www.nrsr.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať