LEGISLATÍVNE ZMENY: Vlastníctvo a nájom poľnohospodárskych pozemkov

V ostatnom období sa témou, ktorej sa chytili politici stalo poľnohospodárstvo a s ním súvisiaca úprava niektorých právnych vzťahov.

Prinášame krátky prehľad už prijatých aj pripravovaných zmien:

Ústava Slovenskej republiky

Poslanci 16. mája 2017 schválili ďalšiu zmenu Ústavy SR – tentokrát išlo o poslanecký návrh, ktorým sa menili články 20 a 44 základného zákona.

Ich podstatou je nová možnosť obmedzenia vlastníctva z dôvodu potravinovej bezpečnosti a zakotvenie osobitnej ochrany  poľnohospodárskej a lesnej pôdy ako neobnoviteľných prírodných zdrojov.

Prijaté zmeny je možné čítať tak, že sa na ústavnoprávnej úrovni otvárajú možnosti ako sprísniť vlastníctvo a dispozície s agropozemkami a v konečnom dôsledku regulovať celý právny režim vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov  Podľa dôvodovej správy pôda je zadefinovaná ako neobnoviteľný prírodný zdroj a nemožno ju zamieňať s v tejto súvislosti často pertraktovaným pojmom „tovar“.

Schválené znenie novely Ústavy SR a podklady z legislatívneho konania nájdete TU.

 

Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Potom ako nás Európska únia skritizovala za niektoré ustanovenia zákona o nadobúdaní poľnohospodárskeho pozemku (zákon č. 140/2014 Z. z.) zavládlo na chvíľu ticho.

Po nejakom čase sa do legislatívneho procesu dostal návrh novely tohto zákona – prečítať si ju môžete TU.

Po prvom prečítaní musíme povedať, že čiastočne sa Európskej únii vyhovelo, čiastočne nie  (ministerka pôdohospodárstva to aj  otvorene v médiách priznala) a ak nás na celej novele niečo zaujalo najviac, tak to bolo to, že počítala so zrušením predkupného práva podľa Občianskeho zákonníka v prípade prevodov poľnohospodárskych pozemkov – išlo by o prevratnú zmenu v právnej úprave vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov.

Aktuálny stav novely tohto zákona nie je jasný, zdá sa však že všetko je stopnuté – posledné, čo sme našli je záznam z rokovania vlády, na ktorom bolo konštatované, že sa prerušuje rokovanie o tomto právnom predpise (pozri TU).

Domnievame sa, že spracovanie novely bolo prerušené v očakávaní prijatia vyššie uvedenej novely Ústavy SR, ktorá predsa len podstatne mení možnosti pri regulovaní vlastníctva agropozemkov.

A keďže ide o agendu, pri ktorej politici zdôrazňujú slovíčko národné, možno predpokladať, že nová podoba zákona bude Európsku úniu dráždiť ešte viac...

 

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prednedávnom zverejnilo materiál, z ktorého vyplýva, že sa chystajú aj zmeny zákona upravujúcom nájom poľnohospodárskych pozemkov (zákon č. 504/2003 Z. z.).

Aspoň jednou vetou je potrebné uviesť, že sa jedná o veľmi špecifický zákon, ktorý napriek svojej stručnosti obsahuje veľmi veľa neštandardných prvkov – predovšetkým je vo viacerých prípadoch až neprimerane uprednostňovaný nájomca na úkor vlastníka pozemku.

Meniť sa však pravdepodobne nebude celý zákon, cieľom deklarovaných zmien má byť:

  • vymedziť jednoznačnejšie pozemok, ktorý je určený  na poľnohospodárske účely, vzhľadom na to, že ide o poľnohospodársku pôdu alebo časť takého pozemku, pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy  a nádvoria, pozemok zastavaný stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely alebo ako iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely alebo ide o časť takého pozemku.
  • ustanoviť spôsob určenia nájomného vzhľadom na jednoznačnejšiu špecifikáciu pozemku, pričom dôjde k aplikácii osobitných predpisov t. j. vyhlášky č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav a vyhlášky č. 492/ 2004  Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
  • § 12a –Vymedziť procesný postup vzniku podnájomného vzťahu v prípade, ak nájomca užíva pozemky, kde sa zmluvný nájom skončil alebo sa má skončiť. Cieľom bude stanoviť práva a povinnosti nájomcu, vlastníka (doterajšieho prenajímateľa) v prípade vzniku podnájomného vzťahu, ako aj kompetencie okresného úradu v prípadoch, ak nájomca nesplní povinnosť uzatvoriť s vlastníkom podnájomnú zmluvu.
  • ​spresniť podmienky za, ktorých má nájomca právo na prednostné uzatvorenie nájomnej zmluvy.
  • upraviť právny rámec evidencie nájomných a užívacích vzťahov

Ďalšie informácie o tejto zmene môžete nájsť TU.


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com, redakcia

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať