Zmeny vyhlášky o odmeňovaní advokátov (jún 2019)

Od soboty (15. jún 2019) bude účinnou novela vyhlášky  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“).

Prináša tieto tri zmeny:

Zmena spôsobu určenia výpočtového základu v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch

Vyhláška v § 1 ods. 3 definuje všeobecný výpočtový základ – je ním priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka.

Určitá odchýlka platí pri zastupovaní klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch – výpočtovým základom je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o štyri roky predchádza roku určujúcemu všeobecný výpočtový základ.

Novela Vyhlášky mení to, že sa v týchto  prípadoch bude vychádzať z kalendárneho roka,  ktorý tomuto roku predchádza nie o štyri roky, ale o tri roky. Dôvodom má byť to, že sa znížila potreba konsolidácie verejných financií – v roku 2013 bola motívom prijímania tejto úpravy „úspora finančných prostriedkov vynakladaných zo štátneho rozpočtu za povinnú obhajobu ex offo poskytnutých v trestných konaniach ustanoveným obhajcom ako dôsledok požiadavky konsolidácie verejných financií v období po vtedajšej ekonomickej kríze.

 

Odmena pri ustanovení advokáta ako opatrovníka podľa Trestného poriadku

Zavádza sa nová tarifná odmena advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní – konkrétne ide o odmenu 200 eur za celé konanie, na ktorú bude mať nárok advokát ustanovený za opatrovníka na ochranu práv poškodeného v prípadoch, v ktorých zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva.

Podľa dôvodovky ide o reakciu na zmenu § 48 ods. 2 Trestného poriadku, v ktorom sa ustanovilo, že ak zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva, sudca pre prípravné konanie alebo predseda senátu ustanovia na výkon týchto práv poškodenému opatrovníka z radov advokátov, ktoré si vyžadovalo aj odmeňovanie advokátov v týchto prípadoch. V jej osobitnej časti sa uvádza, že „Vzhľadom  na povahu právnej služby poskytovanej maloletému na ochranu jeho práv ako poškodeného nie je možné presne vyčísliť počet právnych úkonov, ktoré advokát pri jeho zastupovaní vykoná. Z tohto dôvodu sa navrhuje stanoviť paušálnu odmenu zodpovedajúcu bežnému počtu právnych úkonov postačujúcich na ochranu práv a právom chránených záujmov maloletého.

Definuje sa tiež pravidlo, že ak advokát nezastupoval ako opatrovník oprávnenú osobu do právoplatného skončenia veci, patrí mu 50 % uvedenej odmeny, ak ale došlo k zániku zastupovania v odvolacom konaní alebo dovolacom konaní, odmena za zastupovanie pred súdom nižšieho stupňa sa neznižuje.

 

Predžalobná výzva ako úkon právnej služby

Večným ťahaniciam v otázke toho, či si v súdnom konaní možno uplatniť trovy za predžalobnú výzvu bude koniec. Do § 13a ods. 1 Vyhlášky bolo začlenené ustanovenie, ktoré ju zaraďuje medzi úkony právnej služby. Ministerstvo spravodlivosti SR potrebu tejto zmeny odôvodňuje tým, že „kvalifikovanou predžalobnou výzvou možno v konečnom dôsledku odvrátiť súdne konanie a teda má svoj účel, v dôsledku čoho by advokátom mala byť priznávaná odmena za takýto úkon v rámci náhrady trov právneho zastúpenia.“


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať