Legislatíva

V sekcii "Legislatíva" sú publikované aktuálne novinky a zaujímavosti týkajúce sa plánovaných ako aj čerstvo prijatých legislatívnych zmien. V rámci tejto rubriky je dostupný základný popis a pohľad autorov na jednotlivé legislatívne zmeny. 

Návrh zákona o premenách obchodných spoločností

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20.01.2023
Rekodifikácia Občianskeho zákonníka – zverejnené prvé pracovné návrhy

Na webe Ministerstva spravodlivosti SR  boli zverejnené prvé pracovné návrhy právnej úpravy niektorých častí pripravovaného, nového Občianskeho zákonníka, spolu s odôvodnením.

 

 

 

02.09.2021
Režim súdnych pojednávaní v čase núdzového stavu a mimoriadnej situácie

Ministerstvo spravodlivosti SR vydalo vyhlášku o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu; jej znenie nájdete TU.

 

25.01.2021
Reformný ústavný zákon v oblasti justície

Dňa 8. decembra 2020 Národná rada SR schválila novelu Ústavy SR, ktorá sa dotkla najmä všetkých súdov, sudcov a súdnej rady (popritom došlo k zmenám v súvislosti so sociálnymi právami resp. sociálnym zabezpečením) – novela je Ministerstvom spravodlivosti  SR označovaná ako reformný ústavný zákon v oblasti justície.

Kategória: Ústavné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
10.12.2020
Dotácia na nájomné za obdobie pandémie COVID - 19

Národná rada Slovenskej republiky 9. júna 2020 schválila  zákon ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona  č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
14.06.2020
Pozemkové spoločenstvá počas pandémie koronavírusu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravilo iniciatívny návrh novely zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon o pozemkových spoločenstvách“), ktorým reagovalo na pandémiu spojenú so šírením koronavírusu.

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Katarína Moľová
12.05.2020
Ochrana nájomcov pred skončením nájmov podľa lex corona

Parlament predvčerom (22. apríla 2020) schválil prvú novelu lex corona.

24.04.2020
Dočasná ochrana podnikateľov - čo má priniesť lex corona

Lex corona by sa mal dočkať  prvej zmeny, alebo presnejšie doplnenia novej samostatnej časti „DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV.“

Kategória: Obchodné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
15.04.2020
Novela Zákonníka práce a koronavírus

Dňa 2. apríla 2020 schválil parlament zákon, ktorým sa okrem iného novelizoval Zákonník práce, kde sa v záujme udržania pracovných miest, možnosti flexibilnejšieho reagovania zamestnávateľa na dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú organizáciu práce a s cieľom ochrany zamestnancov navrhujú niektoré úpravy v oblasti pracovného času (pokiaľ ide o organizáciu pracovného času), dovolenky (pokiaľ ide o určenie jej čerpania) a prekážok v práci (pokiaľ ide o náhradu mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa a pokiaľ ide o ochranu zamestnancov, ktorí mali prekážku v práci na svojej strane).

Kategória: Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Autor: Tomáš Čentík
03.04.2020

Vláda Slovenskej republiky 15. marca 2020 vyhlásila s účinnosťou od 16. marca 2020 6.00 hod. núdzový stav.

16.03.2020

V tesnej blízkosti pred parlamentnými voľbami bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, predmetom ktorého je zavedenie 13. dôchodku. Z tohto dôvodu mu prischol prívlastok predvolebný zákon o trinástych dôchodkoch. Predovšetkým z radov opozície bol označovaný „vulgárnejším“ spôsobom, ktorá ho označila ako akt volebnej korupcie.

Kategória: Správne právo
Autor: Tomáš Čentík
14.03.2020

Začiatkom roka 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 320/2019 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“ a/alebo „zákon“).

Kategória: Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Autor: Ján Lengvarský
12.02.2020

Ak ktokoľvek označuje legislatívnu zmenu, ktorú si priblížime na nasledovných riadkoch za „očistu justície“  povahu plánovaných zmien mierne preháňa.

Kategória: Správne právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
05.12.2019

Dňa 1. januára 2020 nadobúda účinnosť zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

28.11.2019

Pravidelnou súčasťou nájomných zmlúv, predmetom ktorých je nájom poľnohospodárskych pozemkov je ustanovenie typu  „Zmluvné strany sa dohodli, že daň z prenajatých  pozemkov bude uhrádzať nájomca.“ 

Kategória: Daňové právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
21.11.2019

V priebehu leta Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo informáciu, že na jeho webovej  stránke možno vyhľadať údaje o výške nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy v členení podľa jednotlivých katastrov.

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
03.10.2019

Od soboty (15. jún 2019) bude účinnou novela vyhlášky  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“).

12.06.2019

Od 1. februára 2019 je účinnou ďalšia novela zákona  č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len ako „ZoNPP“). V Zbierke zákonov ju možno nájsť pod číslom 2/2019 Z. z. (zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), prijatá bola Národnou radou SR  6. decembra 2018.

07.03.2019

V legislatívnom procese sa objavil návrh zákona, ktorým sa má novelizovať Trestný zákon a Trestný poriadok s účinnosťou od 1. júla 2019.

Kategória: Trestné právo
Autor: Peter Šamko
17.02.2019

V parlamente sa aktuálne prerokúva novela tlačového zákona (zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)); v médiách už vyvolala búrlivú odozvu. O čo ide?

07.02.2019