Reformný ústavný zákon v oblasti justície

Dňa 8. decembra 2020 Národná rada SR schválila novelu Ústavy SR, ktorá sa dotkla najmä všetkých súdov, sudcov a súdnej rady (popritom došlo k zmenám v súvislosti so sociálnymi právami resp. sociálnym zabezpečením) – novela je Ministerstvom spravodlivosti  SR označovaná ako reformný ústavný zákon v oblasti justície.

JJR_8829.jpgzdroj: ustavnysud.sk

Medzi najpodstatnejšie zmeny patrí:

Ústavný súd

 • Sudcovia – voľba a vymenovanie: potrebný súhlas minimálne 3/5 väčšiny poslancov na voľbu kandidáta na sudcu; ak parlament nezvolí touto väčšinou potrebný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu ani v opakovanej voľbe, v novej voľbe a každej ďalšej voľbe postačuje na voľbu kandidáta súhlas aspoň nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh parlamentu prezident. Parlament navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident vymenovať; o návrhoch hlasuje parlament verejne po vypočutí navrhnutých osôb. Ak sa nezvolí potrebný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu do dvoch mesiacov od uplynutia funkčného obdobia sudcu ústavného súdu alebo do šiestich mesiacov od zániku funkcie sudcu ústavného súdu z iných dôvodov, prezident môže vymenovať sudcov ústavného súdu zo zvolených kandidátov na sudcov ústavného súdu
 • Sudcovia – funkčné obdobie: Funkčné obdobie sudcu ústavného súdu je dvanásť rokov; sudca ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia do zloženia sľubu novým sudcom ústavného súdu. Zároveň sa v prechodných ustanoveniach ustanovil mechanizmus zabezpečujúci, aby sa obsadenie menilo priebežne
 • Sudcovia – zánik funkcie resp. vekový cenzus: Sudcovi ústavného súdu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom dosiahol vek 72 rokov – nevzťahuje sa na súčasných ústavných sudcov
 • Právomoc: odňatá možnosť posudzovať súlad ústavného zákona s ústavou
 • Právomoc: posudzovanie ústavnosti a  zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy – presun právomoci na Najvyšší správny súd SR
 • Ústavná sťažnosť – individuálna kontrola ústavnosti: spolu s ústavnou sťažnosťou možno podať návrh, aby senát ústavného súdu podal návrh na začatie konania, že všeobecne záväzný právny predpis, jeho časť alebo jeho jednotlivé ustanovenie, ktoré sa týka podanej sťažnosti, odporuje ústave, ústavnému zákonu, medzinárodnej zmluve podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR alebo zákonu. Ak senát ústavného súdu dospeje k záveru, že tento návrh je dôvodný, konanie o sťažnosti preruší a podá návrh na začatie konania o súlade. Právny názor ústavného súdu obsiahnutý v rozhodnutí je pre senát ústavného súdu záväzný. Účinnosť tejto zmeny nastáva až od 1. januára 2025.

 

Najvyšší správny súd

 • Zriadenie: do sústavy súdov sa zaraďuje aj Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
 • Právomoc: Najvyšší správny súd rozhoduje popri veciach správneho súdnictva aj o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia, o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a ak tak ustanoví zákon, aj iných osôb.
 • Zahájenie činnosti: Najvyšší správny súd začne svoju činnosť dňom, ktorý ustanoví zákon; až do začatia činnosti vykonávajú jeho pôsobnosť tie orgány, ktoré ju vykonávali podľa predpisov účinných pred začatím činnosti Najvyššieho správneho súdu.

 

Súdna rada

 • Definícia postavenia: Súdna rada Slovenskej republiky je ústavným orgánom sudcovskej legitimity
 • Členovia – členovia z radov sudcov: jeden sudca volený a odvolávaný sudcami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcami Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zo sudcov týchto súdov, smi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia ostatných súdov vo viacerých volebných obvodoch, ktoré sa vytvárajú tak, aby na zvolenie alebo odvolanie bol potrebný porovnateľný počet hlasov sudcov,
 • Členovia - ostatní členovia nominovaní prezidentom, parlamentom a vládou: takýmto členom nemôže byť sudca
 • Právomoc: rozšírenie a upresnenie právomoci osobitne vo vzťahu ku kontrole výkonu funkcie sudcu resp. sudcovskej spôsobilosti, zakotvenie oprávnenia kontroly majetkových pomerov sudcov

 

Sudcovia

 • Preloženie: Sudcu možno preložiť na iný súd len s jeho súhlasom alebo na základe disciplinárneho rozhodnutia - súhlas sudcu s preložením sa nevyžaduje pri zmene sústavy súdov, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva (podrobnosti ustanoví zákon)
 • Zodpovednosť za právny názor: za právny názor vyjadrený pri rozhodovaní nemožno sudcu ani prísediaceho sudcu z radov občanov stíhať, a to ani po zániku ich funkcie, okrem prípadov, ak by tým bol spáchaný trestný čin; disciplinárna zodpovednosť sudcu  tým nie je dotknutá
 • Zánik funkcie - vekový cenzus: Sudcovi zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov, Sudcovi, ktorý k 1. januáru 2021 vykonáva funkciu a ktorý dosiahol vek 67 rokov pred 1. januárom 2021, zanikne funkcia sudcu uplynutím 31. januára 2021

 

Okrem vyššie uvedenej výnimky pri individuálnej kontrole ústavnosti nadobúda novela ústavy účinnosť 1. januára 2021.

Všetky dokumenty a podklady z legislatívneho procesu nájdete TU.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať