Novela Trestného zákona - trestný čin Ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

paragraph-67400_1920.jpgzdroj: pixabay.com

Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala, že predloží Národnej rade Slovenskej republiky návrhy zákonov a príjme opatrenia v rámci svojej pôsobnosti podľa materiálneho obsahu príloh Memoranda o zlepšení systému zdravotníctva (ďalej len „Memorandum“) uzatvoreného medzi vládou Slovenskej republiky a Lekárskym odborovým združením v roku 2022. Na základe vyššie uvedeného je potrebné prijať návrh zákona, ktorým sa zavádza nový trestný čin „Ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti“, ktorý bude upravený v § 285a zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“).

Cieľom navrhovanej trestnoprávnej úpravy je najmä preventívne pôsobenie hroziaceho trestu, čím sa zabezpečuje ochrana najohrozenejšej skupiny osôb. Návrh zákona reaguje na aktuálnu situáciu nízkeho počtu kvalifikovaných lekárov, sestier a pôrodných asistentiek. Pri nezabezpečení potrebného počtu kvalifikovaných lekárov, sestier a pôrodných asistentiek hrozia zdravotne najzraniteľnejšej skupine ľudí, a to pacientom s ťažkým stavom v nemocniciach, závažné následky poškodenia zdravia a straty ľudského života.

Pri trestnom čine ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti bude trestne zodpovedný špeciálny subjekt, a to štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prevádzkujúceho nemocnicu dlhšie ako 90 dní. Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti spočíva v porušení povinnosti zabezpečiť počet lekárov, zdravotných sestier alebo pôrodných asistentiek, ktorý je určený v osobitnom predpise.

Návrh zákona bol predložený na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie z dôvodu dodržania termínu na splnenie úlohy z Memoranda, v zmysle ktorej vláda Slovenskej republiky do  31. marca 2023 predloží Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa zabezpečí, aby sa trestný čin ohrozovania zdravotnej starostlivosti stal súčasťou Trestného zákona v znení opísanom v prílohe č. 1 tohto Memoranda. Návrh zákona bol teda predložený na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie z dôvodu jeho naliehavosti, pričom lehotu 15 pracovných dní v tomto prípade nemožno dodržať.

Návrh zákona možno pripomienkovať do 14.3.2023 v procese LP/2023/128. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.


Zdroj: slov - lex

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať