Rekodifikácia Občianskeho zákonníka – zverejnené prvé pracovné návrhy

Na webe Ministerstva spravodlivosti SR  boli zverejnené prvé pracovné návrhy právnej úpravy niektorých častí pripravovaného, nového Občianskeho zákonníka, spolu s odôvodnením.

 

 

 

paragraph-67400_1280.jpgzdroj: pixabay.com

Konkrétne ide pracovné návrhy všeobecnej časti Občianskeho zákonníka a to:

  • Základné ustanovenia
  • Právne úkony
  • Zastúpenie

Ich znenie nájdete TU.

V dohľadnej dobe budú zverejnené aj návrhy všeobecnej úpravy právnických osôb a úpravy premlčania a postupne sa zverejnia aj ďalšie časti, či už návrhu nového Občianskeho zákonníka, alebo návrhu nového Zákona o obchodných spoločnostiach a družstvách.

V súvislosti so zverejnením prvých návrhov Milan Hlušák na portáli lexforum uviedol:

1. Publikované návrhy sú vstupom či podkladom pre čo najintenzívnejšiu odbornú diskusiu, výsledkom ktorej má byť návrh rekodifikácie súkromného práva. Nejde teda o nejaké kabinetné návrhy, ktoré by nepripúšťali žiadne zmeny. Na druhej strane, k príprave návrhov sme sa snažili pristupovať s rešpektom, zodpovedne a svedomite. Nádejame sa, že sú veľmi dobrým základom, na ktorom by sa mohla budúca právna úprava budovať. Diskutovať je totiž možné až o konkrétnom návrhu. Dúfame preto, že sa verejná diskusia bude primárne viesť o konkrétnostiach návrhov, namiesto toho, aby sme sa znovu zaoberali abstraktnými otázkami, ktoré už boli v minulosti v rámci rekodifikačných prác diskutované a zodpovedané a našli svoje ukotvenie aj v legislatívnom zámere rekodifikácie. Za také považujeme napr. otázku zjednotenia občianskoprávnej a obchodnoprávnej úpravy záväzkov alebo otázku, či má mať Občiansky zákonník povahu iba všeobecného predpisu občianskeho práva, alebo aj predpisu integrujúceho v sebe veľkú časť súkromného práva (napr. právo rodinné, mnohé zmluvné úpravy roztrúsené v iných, najmä v primárne verejnoprávnych predpisoch).

2. Návrhy znenia jednotlivých častí Občianskeho zákonníka a Zákona o obchodných spoločnostiach a družstvách budú zverejňované postupne. Nečakáme teda na vypracovanie kompletného znenia nových zákonov. Dôvodom je, že chceme o jednotlivých častiach diskutovať priebežne, nenechávať všetko nakoniec. Takto sa zabezpečí väčšia transparentnosť i kvalita diskusie a prípravy novej právnej úpravy. Veríme, že aj odborná verejnosť uvíta postupnú a systematickú diskusiu o jednotlivých oblastiach. Zároveň považujeme za dôležité začať zverejňovanie všeobecnou časťou Občianskeho zákonníka.

3. Návrhy sa môžu na prvý pohľad javiť tak, že sa príliš odkláňajú od súčasného stavu. Do istej miery je to pravda, aj keď nie úplná. Návrhy sú v porovnaní s dnešným právom nepochybne podrobnejšie. Dôvodom je, že terajšia úprava nie je dostatočná; bola koncipovaná ako úprava výlučne typických situácií jednoduchého socialistického života. Táto prílišná všeobecnosť a typizácia platnej právnej úpravy kladie neprimeranú záťaž na právnu prax, ktorá z nej pochopiteľne nedokáže vyvodiť riešenia zodpovedajúce súčasným spoločenským a ekonomickým potrebám. Nemôžeme taktiež chcieť, aby sa súdnictvo denno-denne borilo so zložitými teoretickými problémami. Právna úprava by preto mala pokrývať dostatok rôznorodých situácií, aby riešenia prijímané v právnej praxi boli predvídateľné a jasné. Navrhujeme ju preto urobiť podrobnejšou, aby bol proces aplikácie práva jednoduchší.

4. Návrhy nevyrástli na zelenej lúke. Nadväzujú na výsledky doterajších rekodifikačných prác ako aj na veľmi intenzívne diskusie vedené v minulých rokoch. Iste, rôzne rekodifikačné komisie vychádzali z rôznych východísk či manévrovacieho priestoru (celková rekodifikácia vs. čiastková novelizácia), čo sa odrazilo tak na vecnej, ako aj na formulačnej či štylistickej stránke. Na druhej strane, všetky doterajšie rekodifikačné výstupy predstavovali obrovské nasadenie umu a schopností, čo nám našu dnešnú prácu značne uľahčuje. Mnohé z otázok súkromného práva už totiž nie je potrebné spisovať či diskutovať nanovo. Výstupy doterajších rekodifikačných prác tak možno v nemalom rozsahu prevziať alebo aspoň na ne nadviazať.

V súvislosti s návrhmi plánujeme v Justičnej revue pravidelne publikovať v novej rubrike venovanej rekodifikácii, ktorú využijeme na priblíženie a vysvetlenie navrhovaných zmien. Okrem toho, v spolupráci s Justičnou akadémiou plánujeme organizovať k jednotlivým častiam sympóziá, na ktorých by sme už chceli reflektovať aj na spätnú väzbu a na diskusie, ktoré dovtedy prebehnú. Zároveň sme oslovili všetky ministerstvá a orgány ústrednej štátnej správy, ale aj iné verejné i iné organizácie, vrátane profesijných komôr a fakúlt. Spätná väzba ako aj podnety na doplnenie úpravy sú totiž pre úspešný proces rekodifikácie nevyhnutné.

Záverom by som Vás chcel vyzvať, aby ste sa rekodifikácii venovali, aby ste o nej hovorili, diskutovali, písali, nech sú jednotlivé otázky čo najviac predebatované. Borme sa radšej s otázkami teraz, ako potom. Za všetky podnety, ktoré možno posielať na rekodifikacia@justice.sk, ako aj za všetky Vaše prípadné príspevky v odborných periodikách či iné výstupy preto už teraz vopred veľká vďaka.

Zdroj: webová stránka MS SR, lexforum.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať