Nové pravidlá pri prehliadke advokátskej kancelárie

Od 1. mája 2023 majú byť účinnými nové pravidlá výkonu prehliadky priestorov súvisiacich s výkonom advokácie.

hammer-802301_1280.jpgzdroj: pixabay.com

Podľa dôvodovej správy je základným cieľom novely „zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní. V praxi dochádza k prípadom, kedy orgány činné v trestnom konaní neselektujú dokumenty alebo informácie, ale zabavia en bloc všetky dokumenty alebo celý nosič dát, ktorý obsahuje údaje o rôznych osobách, nesúvisiace s predmetom prehliadky. Následkom je tak nielen zásah do práv advokáta, ale zásah do práv širokého okruhu osôb, ktorým advokát poskytuje právne služby a ktorým je v právnom štáte garantované, že informácie zverené advokátovi požívajú osobitnú mieru ochrany a to aj pred orgánmi činnými v trestnom konaní.“

Novela podľa jej autorov vychádza z predpokladu, že inštitút mlčanlivosti nemôže byť zneužívaný na páchanie trestnej činnosti a ak je dôvodné podozrenie, že v dotknutom priestore je vec dôležitá pre trestné konanie, môže dôjsť k prehliadke priestoru výkonu advokácie. Na to však návrh ukotvuje prísne stanovené pravidlá.  

Nové pravidlá budú začlenené do Trestného poriadku v ustanoveniach § 106a.

Podstata novej úpravy spočíva v tom, že pri vykonávaní domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu, pokiaľ sa tam môžu nachádzať listiny, ktoré obsahujú skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti advokáta, si musí orgán vykonávajúci úkon vyžiadať súčinnosť Slovenskej advokátskej komory (SAK) a príslušného sudcu pre prípravné konanie. Listinou sa pritom rozumie aj iný nosič informácií, počítačový údaj, vrátane prevádzkových údajov, ktoré boli uložené prostredníctvom počítačového systému. Ak je to potrebné, OČTK alebo sudca pre prípravné konanie môže pribrať odborného konzultanta, špecializované odborné pracovisko alebo znalecký ústav. 

OČTK je oprávnený sa oboznámiť s obsahom týchto listín uvedených v príkaze výlučne za prítomnosti  zástupcu Slovenskej advokátskej komory, ktorého ustanoví predseda komory z radov jej zamestnancov alebo advokátov; ak sa tento nedostaví napriek riadnemu a včasnému vyrozumeniu komory možno prehliadku vykonať aj bez neho.  
Ďalej platí, že oboznámiť sa s listinami, ktorých predmetom sú skutočnosti na ktoré sa vzťahuje advokátova povinnosť mlčanlivosti a zaistiť ich možno iba so súhlasom zástupcu SAK a sudcu pre prípravné konanie. 

Trestný poriadok upravuje aj postup v prípade, že zástupca SAK odmietne udeliť súhlas – potom rozhoduje sudca pre prípravné konanie opatrením ktorým ho nahradí a to priamo na mieste, alebo v prípade odôvodnenej potreby bez zbytočného odkladu po vykonaní prehliadky. Pri rozhodovaní musí byť prítomný dotknutý advokát, prokurátor a zástupca SAK a pre zaistené listiny platí, že musia byť náležite zabezpečené tak, aby sa nikto nemohol oboznámiť s ich obsahom, zničiť ich alebo poškodiť.

Proti rozhodnutiu o (ne) nahradení súhlasu nie je prípustný opravný prostriedok – ak bude súhlas nahradený, listina sa vydá OČTK, ak nie tak dotknutému advokátovi.

Novela takisto výslovne zakotvuje, že advokát, u ktorého sa vykonáva domová prehliadka alebo prehliadka iných priestorov, je oprávnený z priebehu prehliadky vyhotovovať zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam, čo sa zaznamená aj v zápisnici. Rovnaké oprávnenie má aj zástupca komory, ako aj orgán vykonávajúci prehliadku.

Podklady z legislatívneho procesu nájdete TU


Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať