Režim súdnych pojednávaní v čase núdzového stavu a mimoriadnej situácie

Ministerstvo spravodlivosti SR vydalo vyhlášku o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu; jej znenie nájdete TU.

 

ContactBan.jpgzdroj: pixabay.com

V nadväznosti na novelizovaný lex corona (§ 3 ods. 1 písm. a)) Ministerstvo spravodlivosti SR určilo, že v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu sa vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia v týchto veciach:

a) väzobné veci vrátane rozhodovania o väzbe,

b) rozhodovanie sudcu pre prípravné konanie podľa § 348 ods. 1 písm. a) a b) Trestného poriadku,

c) podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody,

d) rozhodovanie o tom, či sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil alebo či sa nariadi výkon trestu odňatia slobody,

e) rozhodovanie o uložení ochranného liečenia, zmene spôsobu výkonu ochranného liečenia, pokračovania v ochrannom liečení, prepustenia a ukončenia ochranného liečenia,

f) konanie vo veciach určenia rodičovstva,

g) konanie vo veci starostlivosti o maloletých vrátane výkonu rozhodnutia,

h) konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,

i) konanie vo veciach osvojenia,

j) konanie vo veciach výživného plnoletých osôb,

k) konanie o dedičstve,

l) konanie o spôsobilosti na právne úkony,

m) konanie o prípustnosti držania v zdravotníckom zariadení,

n) konanie o ustanovení opatrovníka,

o) veci azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,

p) konanie v civilnom sporovom konaní a v civilnom mimosporovom konaní, ak strany sporu alebo účastníci konania súhlasili s pojednávaním v ich neprítomnosti.

Okrem vyššie uvedených prípadov možno v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vykonať pojednávanie, hlavné pojednávanie a verejné zasadnutie aj vtedy, ak ide o vec, ktorá neznesie odklad; túto skutočnosť konajúci súd v predvolaní zdôrazní.

Núdzový stav je aktuálne na území Slovenskej republiky vyhlásený do 7. februára 2021, mimoriadna situácia je stále vyhlásená od 11. marca 2020.

V súčasnosti už možno zaznamenať, že súdy informujú strany sporu o odročeniach pojednávaní.


Zdroj: slov lex, doplnenie ulpianus.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať