Zákon o "očiste justície"

Ak ktokoľvek označuje legislatívnu zmenu, ktorú si priblížime na nasledovných riadkoch za „očistu justície“  povahu plánovaných zmien mierne preháňa.

Novelizácia totiž neobsahuje systémové zmeny v justícii a v podstate len rozširuje portfólio ex post opatrení voči sudcom a prokurátorom. Napokon dôvodová správa k novele tieto zmeny predstavuje takto: „Aj keď súčasná právna úprava umožňuje dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu, ako aj výkon funkcie prokurátora z taxatívnych dôvodov, tieto sa však neuplatňujú zo strany príslušných orgánov v dostatočnej miere, preto je potrebné tieto dôvody rozšíriť o ďalšie ktoré budú zohľadňovať potrebu dôveryhodnosti súdnictva a jeho dobrú povesť.“

Návrhom zákona, ktorého predkladateľom je vláda a ktorý schválila na svojom mimoriadnom rokovaní 28. novembra 2019  sa navrhujú zmeniť tri zákony:

  • zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
  • zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
  • zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky

V prípade sudcov sa navrhuje možnosť dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu, ak existujú dôvodné pochybnosti o tom, že sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva.

O takomto pozastavení bude rozhodovať Súdna rada SR na návrh svojho predsedu, ministra spravodlivosti SR alebo predsedu Najvyššieho súdu SR. O návrhu na takéto dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu musí súdna rada rozhodnúť do 30 dní od jeho doručenia.

Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu a prípadné rozhodnutie o predĺžení dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu môže súdna rada zrušiť na návrh toho, kto dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu alebo jeho predĺženie navrhol, na návrh dotknutého sudcu alebo aj bez návrhu.

Dotknutému sudcovi bude podľa návrhu patriť právo vyjadriť sa k návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu na zasadnutí Súdnej rady, na ktoré ho predseda súdnej rady pozve.  Ak po pozastavení výkonu funkcie sudcu, sudca navrhne zrušenie pozastavenia a to nebude schválené, môže svoj návrh na zrušenie dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu podľa podať znovu najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa prijatia uznesenia súdnej rady o zamietnutí jeho predchádzajúceho návrhu.

Obdobné zmeny sa navrhujú aj pri prokurátoroch. Prokurátorovi má byť možné dočasne pozastaviť výkon funkcie prokurátora aj vtedy, ak existujú dôvodné pochybnosti o tom, či spĺňa predpoklad bezúhonnosti pre výkon funkcie (t.j. že je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prokurátora bude vykonávať riadne) a ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť prokuratúry alebo dobrá povesť prokuratúry.

O takomto pozastavení výkonu funkcie prokurátora bude môcť rozhodnúť generálny prokurátor na návrh rady prokurátorov alebo bez návrhu po predchádzajúcom súhlase rady prokurátorov.

Ako pri sudcoch tak aj pri prokurátoroch má platiť, že dočasné pozastavenie výkonu funkcie trvá až kým nepominú dôvody na dočasné pozastavenie výkonu funkcie, najviac 6 mesiacov. Dočasné pozastavenie výkonu funkcie možno ešte predĺžiť najviac o 6 mesiacov,  celková doba dočasného pozastavenia výkonu funkcie pritom nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

Novelizácia zákona o Súdnej rade SR reflektuje na zmeny vyššie uvedených predpisov (napríklad sa zakotvuje sa právomoc rozhodovať o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu) a obsahuje aj niektoré súvisiace procesné zmeny (predvolanie sudcu o ktorom sa rozhoduje na zasadnutie súdnej rady). Najzásadnejšou zmenou je verejné hlasovanie vo všetkých veciach (čo predkladateľ zákona vníma ako prostriedok na zvýšenie verejnej kontroly), keďže doterajšia úprava pozná z verejného hlasovania viacero výnimiek (napríklad pri vymenovaní a odvolaní sudcov, či voľbe predsedu a podpredsedu NR SR).

Vláda predložila túto novelizáciu do skráteného legislatívneho konania, na čo nadväzuje, že jej účinnosť sa navrhuje dňom vyhlásenia.

Aká bude výsledná podoba zákona, vzhľadom na viaceré poslanecké zmeny, sa pravdepodobne ukáže v krátkom čase.

Podklady z legislatívneho konania a stav prejednania novely v NR SR nájdete TU.


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať