Nové pravidlá pre detské ihriská

Dňa 1. januára 2020 nadobúda účinnosť zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z dôvodovej správy vyplýva, že zákonodarca považoval za potrebné nahradiť doterajšiu právnu úpravu tejto problematiky obsiahnutú v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia (ďalej len „nariadenie vlády“) komplexnou úpravou na úrovni zákona.

Tvorcovia nového zákona vysvetľujú, že nariadenie vlády sa zameriavalo len na zariadenia detského ihriska ako individuálne veci spadajúce do kategórie tzv. určených výrobkov,  v prípade ktorých sa musí pred ich uvedením na trh alebo do prevádzky vykonať obligatórne posúdenie zhody, ktorým sa zisťuje, či pri výrobe zariadenia detského ihriska boli dodržané príslušné technické normy. Naviac, predmetné nariadenie vlády predstavovalo len národnú reguláciu a nebolo transpozíciou alebo implementáciou práva Európskej únie. V zmysle nariadenia sa však posudzuje bezpečnosť zariadenia detského ihriska len po jeho výrobe, neriešia sa početné nedostatky spôsobené neodbornou montážou, nesprávnou inštaláciou priamo na detskom ihrisku či nedostatočnou údržbou, čím sa aj z pôvodne bezpečného zariadenia detského ihriska môže stať nebezpečný výrobok.

Dôvodová správa uvádza, že ambíciou nového zákona nie je vylúčiť každé potenciálne nebezpečenstvo na detskom ihrisku, ale stanoviť také požiadavky, aby miera hroziaceho rizika vyplývajúceho zo samotnej podstaty hry na detskom ihrisku a s ňou neoddeliteľne spätá neprekročila hranicu rizika, ktoré možno na detskom ihrisku rozumne predvídať.

V novom právnom predpise sú okrem iného nájdete:

A čo platí pre už existujúce ihriská? Vlastník detského ihriska uvedeného do prevádzky do 31. decembra 2019 je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska podľa nového zákona a vykonať alebo zabezpečiť vykonanie prvej pravidelnej kontroly detského ihriska najneskôr do 31. decembra 2021.


Šaňo Bröstl ml.
Ilustračné foto: pixabay.com

 

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: