Nové pravidlá pre detské ihriská

Dňa 1. januára 2020 nadobúda účinnosť zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z dôvodovej správy vyplýva, že zákonodarca považoval za potrebné nahradiť doterajšiu právnu úpravu tejto problematiky obsiahnutú v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia (ďalej len „nariadenie vlády“) komplexnou úpravou na úrovni zákona.

Tvorcovia nového zákona vysvetľujú, že nariadenie vlády sa zameriavalo len na zariadenia detského ihriska ako individuálne veci spadajúce do kategórie tzv. určených výrobkov,  v prípade ktorých sa musí pred ich uvedením na trh alebo do prevádzky vykonať obligatórne posúdenie zhody, ktorým sa zisťuje, či pri výrobe zariadenia detského ihriska boli dodržané príslušné technické normy. Naviac, predmetné nariadenie vlády predstavovalo len národnú reguláciu a nebolo transpozíciou alebo implementáciou práva Európskej únie. V zmysle nariadenia sa však posudzuje bezpečnosť zariadenia detského ihriska len po jeho výrobe, neriešia sa početné nedostatky spôsobené neodbornou montážou, nesprávnou inštaláciou priamo na detskom ihrisku či nedostatočnou údržbou, čím sa aj z pôvodne bezpečného zariadenia detského ihriska môže stať nebezpečný výrobok.

Dôvodová správa uvádza, že ambíciou nového zákona nie je vylúčiť každé potenciálne nebezpečenstvo na detskom ihrisku, ale stanoviť také požiadavky, aby miera hroziaceho rizika vyplývajúceho zo samotnej podstaty hry na detskom ihrisku a s ňou neoddeliteľne spätá neprekročila hranicu rizika, ktoré možno na detskom ihrisku rozumne predvídať.

V novom právnom predpise sú okrem iného nájdete:

  • legálnu definíciu detského ihriska a celého radu nadväzujúcich pojmov. Detským ihriskom sa rozumie priestor, v ktorom je umiestnené aspoň jedno zariadenie detského ihriska a je prístupný verejnosti, pričom zariadením detského ihriska zariadenie alebo konštrukcia vrátane dielcov a konštrukčných prvkov, s ktorým, v ktorom alebo na ktorom sa dieťa môže hrať vnútri alebo vonku, samostatne alebo v skupine a je primárne určené na hru detí;
  • základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska. Napríklad platí, že časť povrchu, na ktorú môže používateľ zariadenia detského ihriska spadnúť po páde z vyvýšenej časti zariadenia detského ihriska s výškou voľného pádu väčšou ako 0,6 m alebo ktoré pri používaní vyvoláva bezprostredne neovládateľný pohyb tela používateľa zariadenia detského ihriska, musí byť zabezpečená povrchom tlmiacim náraz;
  • katalóg povinností vlastníka detského ihriska – zaujalo nás ustanovenie, podľa ktorého bude platiť, že vlastník detského ihriska nesmie užívateľov detského ihriska nepravdivo informovať o zodpovednosti za škodu alebo ujmu na zdraví, ku ktorej dôjde pri užívaní detského ihriska počas prevádzky detského ihriska;
  • rozsah údajov a informácii, ktoré musia byť povinne uvedené v rámci označenia ihriska – patrí k nim aj číslo linky tiesňového volania;
  • povinnosť vlastníka detského ihriska viesť evidenciu úrazov o každom písomne oznámenom úraze, ku ktorému došlo v priestore detského ihriska;
  • podrobne upravené podmienky kontroly, pričom sa rozlišuje vstupná kontrola a priebežné kontroly a definuje sa okruh subjektov oprávnených vykonávať kontroly detských ihrísk po preukázaní dostatočnej odbornosti na výkon tejto špecializovanej činnosti. Vstupná kontrola sa uskutočňuje pred uvedením detského ihriska do prevádzky a pri jeho podstatných zmenách. Priebežná kontrola je  kontrola detského ihriska so zameraním najmä na nedostatky vyvolané používaním zariadenia detského ihriska alebo iného príslušenstva detského ihriska, nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou, poveternostnými vplyvmi alebo vandalizmom vykonávaná najmenej raz za 24 mesiacov.

A čo platí pre už existujúce ihriská? Vlastník detského ihriska uvedeného do prevádzky do 31. decembra 2019 je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska podľa nového zákona a vykonať alebo zabezpečiť vykonanie prvej pravidelnej kontroly detského ihriska najneskôr do 31. decembra 2021.


Šaňo Bröstl ml.
Ilustračné foto: pixabay.com

 

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať