Dočasná ochrana podnikateľov - čo má priniesť lex corona

Lex corona by sa mal dočkať  prvej zmeny, alebo presnejšie doplnenia novej samostatnej časti „DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV.“

corona.jpgzdroj: pixabay.com

Vláda 14. apríla 2020 schválila návrh tohto zákona a poslala ho do skráteného legislatívneho konania.


Čo je podstatou dočasnej ochrany?

Účelom dočasnej ochrany je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 na podnikateľov prevádzkujúcich podnik. Podľa dôvodovej správy: „Využitie dočasnej ochrany prichádza do úvahy v prípadoch, ak podnikatelia takúto úpravu budú potrebovať najmä z dôvodu tlaku ich veriteľov. Návrh vychádza z premisy značnej komplexnosti súčasných ekonomických vzťahov dodávateľov a odberateľov, ako aj financujúcich subjektov, pričom súčasná situácia spôsobila obmedzenia v prevádzkovaní značného množstva podnikov. Pokým takéto prevádzkovanie nebude môcť byť úplne obnovené a vývoj pandémie nebude možné efektívne predpokladať, je namieste obmedziť najmä pôsobnosť (v bežnej situácii) inak prísne povinnosti súvisiace s insolvenciou. Navrhované účinky dočasnej ochrany sú však vyvážené aj s ohľadom na záujmy veriteľov a zachovanie hodnoty podniku.

Konkrétne právne účinky poskytnutia dočasnej ochrany sú:

 • Veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu - konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou podanom po 12. marci 2020 sa prerušuje. Uvedené pravidlo sa uplatňuje rovnako na návrhy veriteľov podané počas dočasnej ochrany.
 • Dlžnícky návrh na vyhlásenie konkurzu - podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je po dobu trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok; to platí rovnako na osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene.
 • Exekučné konanie začaté po 12. marci 2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušuje; ak sa exekučné konanie prerušilo po začatí exekúcie, ustanovenia § 61i Exekučného poriadku o odklade bez blokovania sa použijú primerane.
 • Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku. Ak bola dočasná ochrana poskytnutá počas plynutia lehoty, po uplynutí ktorej možno takéto záložné právo vykonať, účinky oznámenia o začatí výkonu záložného práva nastávajú zánikom dočasnej ochrany.
 • Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou skôr, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa predpisu o konkurznom konaní.
 • Druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod dočasnou ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred poskytnutím dočasnej ochrany; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné.
 • Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú.
 • Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety platí od podania žiadosti a vzťahuje sa rovnako na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou.
 • Záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami.
 • Úver a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú, poskytnuté bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a neuplatnia sa na ne ustanovenia predpisu o konkurznom konaní o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Na ich zabezpečenie v konkurze sa neprihliada.

Podstatu uvedených účinkov dôvodová správa prezentuje takto: „Aj keď účinky sú formálne podobné ako účinkom konkurzu, materiálne sú značne odlišné, keďže práve naopak majú brániť potenciálnej vlne vyhlasovania konkurzov, ktoré by začali pôsobiť v značne integrovanej ekonomike ako „domček z kariet“. Dočasná ochrana je v skutočnosti typ neodkladného opatrenia súdu. Účinky dočasnej ochrany je potrebné vyvažovať, a teda nemôžu byť formulované výlučne len na veriteľov, ale aj na podnikateľa pod dočasnou ochranou neho samotného, pre ktorého dočasná ochrana má znamenať čiastočný stand still, najmä pokiaľ ide o povinnosť vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere. Počas dočasnej ochrany je potrebné preferovať spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb. Nerešpektovanie takéhoto účinku môže znamenať nielen dôvod na zrušenie dočasnej ochrany, účinnosť právnych úkonov, ale v neposlednom rade aj zodpovednosť za škodu.“


Kto a ako bude žiadať o poskytnutie dočasnej ochrany?

O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020 a k 12. marcu 2020 nebol v úpadku.

Dočasná ochrana sa nebude môcť uplatniť pri presne vymedzených subjektoch z finančného sektora (banka, inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, zaisťovňa, zdravotná poisťovňa a ďalšie vymenované v zákone).

Na poskytnutie dočasnej ochrany bude  príslušný  súd podľa sídla resp. miesta podnikania žiadateľa a to:

Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

 • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Na žiadosť podanú na súd, ktorý nie je príslušný, sa nebude prihliadať.

Žiadosť sa bude môcť účinne podať výlučne prostredníctvom na to určeného formulára, pri právnických osobách výlučne elektronicky, pri fyzických osobne alebo poštou. Popri uvedení všeobecných náležitostí musí žiadateľ v žiadosti prehlásiť, že:

 • je oprávnený podať žiadosť,
 • k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
 • ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
 • v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,
 • v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,
 • vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka (schvaľovanie a ukladanie účtovných závierok).


Rozhodovanie o dočasnej ochrane a zánik dočasnej ochrany

Ak podnikateľ žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd mu bezodkladne poskytne dočasnú ochranu, a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany sa doručuje uložením v spise a zverejňuje v Obchodnom vestníku, po ktorom sa žiadateľ označuje ako podnikateľ pod dočasnou ochranou.

Ak sa na žiadosť neprihliada alebo žiadateľ nespĺňa predpísané náležitosti vyšší súdny úradník vydá bezodkladne potvrdenie o odmietnutí žiadosti. Proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti je v lehote 15 dní od jeho doručenia prípustná námietka, o ktorej rozhodne bezodkladne sudca.

Dočasná ochrana zanikne:

 • 1. októbra 2020, ak  vláda Slovenskej republiky jej trvanie paušálne nepredĺži, najdlhšie však do 31. decembra 2020,
 • ak o jej ukončenie podnikateľ pod dočasnou ochranou požiada, alebo
 • rozhodnutím súdu o zrušení dočasnej ochrany v osobitnom konaní o zrušení dočasnej ochrany  - súd, ktorý rozhodol o poskytnutí dočasnej ochrany, môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu rozhodnúť o zrušení dočasnej ochrany, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany. Kvalifikovaný podnet môže podať každý a musí obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o predpokladoch pre poskytnutie alebo trvanie dočasnej ochrany.

Účinnosť zákona sa navrhuje dňom jeho vyhlásenia.

Text návrhu zákona a všetky podklady z legislatívneho procesu nájdete TU.


Spracoval: Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať