Vláda Slovenskej repubilky vyhlásila núdzový stav!

Vláda Slovenskej republiky 15. marca 2020 vyhlásila s účinnosťou od 16. marca 2020 6.00 hod. núdzový stav.

Vláda postupuje podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Podstatou tohto predpisu je úprava postupu orgánov verejnej moci za kritických situácií - vypovedať vojnu alebo vyhlásiť vojnový stav, výnimočný stav a núdzový stav možno len za podmienok ustanovených v tomto ústavnom zákone. Ústavný zákon pri každom z ďalej uvedených prípadov upravuje základné podmienky a rozsah obmedzení, ktoré môžu orgány verejnej moci zaviesť.

Ústavný zákon rozlišuje štyri prípady:

Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:

V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády:

Vláda pri núdzovom stave:

Rozhodnutia o vyhlásení núdzového stavu v sa bezodkladne vyhlasujú v tlači a vo vysielaní rozhlasu a televízie a ich vydanie sa oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

V aktuálnom prípade sa núdzový stav vyhlasuje na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom.  Núdzový stav sa týka týchto poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti:

Uznesenie vlády o vyhlásení núdzového stavu nájdete TU.

Pripomíname, že v núdzový stav bol vyhlásený aj v roku 2011, kedy hrozili masové výpovede lekárov – uznesenie nájdete TU.


Spracoval: Šaňo Brostl ml.

Ilustarčné foto: pixabay.com

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: