Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Zo správy bytových domov vyplývajú pre správcov viaceré administratívne povinnosti – jednou z takýchto povinností je povinnosť správcu predložiť správu o svojej činnosti za uplynulý rok. Aplikačný problém v súvislosti so splnením tejto povinnosti spôsobuje v praxi pojem predložiť. Preto sa pokúsime tento pojem podrobiť menšej analýze a zistiť aké interpretačné prístupy prichádzajú do úvahy a aké sankčné mechanizmy, resp. postihy hrozia správcom pre porušenie tejto povinnosti.

Kategória: Správne právo
Autor: Tomáš Čentík
22.05.2019

Bežný hokejový zápas je plný priestupkov, niekedy aj trestných činov, o súkromnoprávnych deliktoch ani nehovoriac.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
20.05.2019

Na zasadnutí hongkongského parlamentu sa minulý týždeň strhla bitka, video si môžete pozrieť napríklad TU.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
13.05.2019

Poznám veľa Slovákov, sú to úžasní ľudia, dosahujú vynikajúce výsledky.“ (3. máj 2019, Donald Trump, POTUS)

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
06.05.2019

Exekučné konanie je súdne konanie, ktoré je zamerané na vynútenie plnenia povinnosti, ktorá je obsiahnutá v exekučnom titule a nebola splnená dobrovoľne. Exekučné konanie začína spravidla na návrh oprávneného z exekučného titulu. Návrh na vykonanie exekúcie (ďalej len „návrh“) sa po 1. apríli 2017 podáva výlučne  elektronickými prostriedkami, prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica.

Kategória: Exekučné právo
Autor: Tomáš Čentík
30.04.2019

Keď ju miluješ, nie je čo riešiť. Alebo?

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
29.04.2019

Neodmysliteľnou súčasťou agendy vymáhania pohľadávok je aj prihlasovanie pohľadávok do konkurzu. Elektronizácia sa dotkla aj tejto sféry vytvorením elektronického formulára dostupného na portáli slovensko.sk.

Kategória: Konkurzné právo
Autor: Tomáš Čentík
17.04.2019

Spolupatričnosť podľa Maslowa a jeho pyramídy potrieb patrí k našej podstate.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
15.04.2019

V aplikačnej praxi sa objavili rozdielne názory na uplatnenie fikcie doručenia pri platobnom rozkaze, či už v režime upomínacieho konania alebo klasického platobného rozkazu v režime CSP (pre oba druhy platobných rozkazov platia na účely tohto článku rovnaké pravidlá elektronického doručovania). Elektronizácia je relatívne nová – do právneho poriadku sa síce dostala už skôr, ale naplno sa začala vo vzťahu k súkromnej sfére prejavovať až s nástupom povinnej aktivácie el. schránok právnických osôb, t. j. necelé 2 roky. Elektronická podoba výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci je v právnom poriadku zakotvená už od roku 2013, avšak stále ide vo svojej podstate o niečo nové, čo sa len postupne udomácňuje a na čo si krok po kroku zvykáme. S tým prirodzene vznikajú nové výkladové problémy, ktoré sme tu predtým nemali a musíme sa s nimi vysporiadať. Jedným z týchto problémov je aj otázka doručovania platobného rozkazu.

Kategória: Občianske právo procesné
Autor: Tomáš Čentík
09.04.2019

Každý z nás ich pozná a v podvedomí rozlišujeme medzi červenou  a čiernou tabličkou.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
08.04.2019

V ap­li­kač­nej tres­tnop­ráv­nej praxi je vy­slo­ve­ne spor­né, či súh­la­som poš­ko­de­né­ho pod­ľa § 211 ods. 1 Tr. por. mô­že dis­po­no­vať aj práv­nic­ká oso­ba, res­pek­tí­ve, či sa us­ta­no­ve­nie § 211 Tr. por. tý­ka vy­slo­ve­ne len fy­zic­kej oso­by, prí­pad­ne, či sa za ur­či­tých okol­nos­tí mô­že tý­kať as­poň niek­to­rých práv­nic­kých osôb (nap­rík­lad, ak by man­žel­ka ob­ža­lo­va­né­ho kú­pi­la pria­mo 100% ma­jet­ko­vú účasť v tej­to poš­ko­de­nej spo­loč­nos­ti).

Kategória: Trestné právo
Autor: Peter Šamko
04.04.2019

Roz­hod­nu­tie ESLP vo ve­ci Be­ne­dik pro­ti Slo­vin­sku je za­ují­ma­vé tým, ž v ňom iš­lo o po­su­dzo­va­nie prí­pa­du, v kto­rom slo­vin­ská po­lí­cia v rám­ci vy­šet­ro­va­nia det­skej por­nog­ra­fie po­žia­da­la pos­ky­to­va­te­ľa inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia o dá­ta tý­ka­jú­ce sa uží­va­te­ľa ur­či­tej dy­na­mic­kej IP ad­re­sy (kaž­dá IP ad­re­sa je uni­kát­nym re­ťaz­com čí­siel, kto­rý iden­ti­fi­ku­je kon­krét­ne za­ria­de­nie pri­po­je­né k inter­ne­tu a umož­ňu­je je­ho ko­mu­ni­ká­ciu s ďal­ší­mi za­ria­de­nia­mi). 

Kategória: Trestné právo
Autor: Peter Šamko
03.04.2019

Z času na čas sa objavujú v spoločnosti rôzne názory na funkčnosť aktuálneho modelu vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti (aj) voči súdnym exekútorom. Cieľom tohto príspevku však nie je zaoberať sa vhodnosťou súčasného dohľadového mechanizmu nad exekútormi, resp. hľadať vhodnejší, ale oboznámiť sa s rozhodnutiami disciplinárnych senátov a prípadne poukázať na tie miesta, kde je z môjho uhla pohľadu priestor na zlepšenie.

Kategória: Exekučné právo
Autor: Ján Dankovčík
27.03.2019

Konfirmačné skreslenie je jednou z viacerých dnes už podrobne popísaných chýb v myslení.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
25.03.2019

Neviditeľnou dopravnou značkou možno rozumieť takú značku, ktorú nie je vidieť v dôsledku jej zakrytia určitou prekážkou alebo takú, ktorú nie je vidieť z dôvodu jej neexistencie. V oboch týchto prípadoch zdravý sedliacky rozum hovorí, že za nerešpektovanie neviditeľnej dopravnej značky nemožno účastníka cestnej premávky sankcionovať. V duchu pomáhať štátnemu rozpočtu a chrániť neviditeľné je však možné všetko.

Kategória: Správne právo
Autor: Tomáš Čentík
20.03.2019

S účinnosťou od 1. februára 2017 poskytuje právna úprava v oblasti vymáhania pohľadávok možnosť využiť upomínacie konanie, ktoré predstavuje alternatívny spôsob uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku. Tento príspevok sa pokúsi priblížiť špecifiká tohto konania a poukázať tak na jeho výhody ako aj nevýhody.

Kategória: Občianske právo procesné
Autor: Tomáš Čentík
12.03.2019

Out of Space, Voodoo People, No good (Start the dance) či Firestarter predstavovali nezabudnuteľnú kulisu mojej mladosti, podobnú ako tvorila odchádzajúca búrka s bleskami fenoménu The Prodigy pri jeho vystúpení na Pohode v roku 2005 (viem len z počutia).

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
11.03.2019

V odbornom právnickom časopise Bulletin slovenskej advokácie (1-2/2019) bol publikovaný článok od Martina Friedricha na tému zaručená konverzia. Článok považujeme z pohľadu advokátov za prínosný, pretože obsahuje zhrnutie podstatných otázok na zorientovanie sa v problematike, pričom je obohatený aj o poznatky z praxe a skúsenosti so softvérovými produktmi na výkon zaručených konverzií. Napriek tomu si dovoľujeme v reakcii na predmetný článok spresniť a doplniť niektoré informácie, ktoré v ňom odzneli.

Kategória: Z advokátskej praxe
Autor: Róbert Kuchár
09.03.2019

Nemilujem slovensko.sk.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
04.03.2019

Na prvý pohľad banálna otázka, ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké meno môžete vybrať (vymyslieť) svojim deťom a od čoho závisí, kedy budete oslavovať meniny.

Kategória: Správne právo
Autor: Tomáš Čentík
27.02.2019