Namiesto pondelkovej porady (prehľad 2 – 8. marca 2020)

Súdom určené lehoty stresujú prokrastinikov aj prekrastinikov.

CSPzaloba3.jpgzdroj:

Každého inak. Tí prví si v mysli alebo v kalendári vyznačia posledný deň lehoty, ktorý si opakovane prepočítajú. Ti druhí si určia vlastný deadline, spravidla v prvej tretine súdom určenej lehoty.

Spúšťačom stresu je nasledovné: Zo súdu je doručené podanie protistrany na 20 stranách so 100-stranovým znaleckým posudkom a ďalšími desiatimi prílohami. Čo k tomu pribalí súd? Uzneseníčko  ukladajúce povinnosť vyjadriť sa v lehote... 10 dní! Samozrejme s nemilosrdnou koncentráciou.

Civilný sporový poriadok ponecháva určovanie lehôt na súd a iba na niektorých miestach upravuje ich minimálnu dĺžku v trvaní 10 dní (odstránenie vád, vyjadrenie k odvolaniu, dovolaniu). Zdá sa, že desaťdňovka sa ustálila ako štandard a súd len výnimočne určí 15 dňovú, alebo nebodaj dlhšiu lehotu, hoci si podanie s prílohami vyžaduje prečítať dajme tomu šesťdesiat á-štvoriek.

Príčiny tohto zvráteného javu nie sú celkom jasné...

Jedným z možných vysvetlení môže byť nedostatočné zžitie sa so spisom. Napríklad v úvodnej fáze sporu nemusí mať súd hĺbkovú znalosť o právnej či skutkovej zložitosti veci a chýba mu tak správny odhad o ako náročnú vec ide.

Musíme vysloviť aj podozrenie, že lehoty na vyjadrenie k podaniam niekedy určuje administratívny personál, pre ktorý to je rutinná a automatizovaná činnosť.

No a napokon to môže byť aj nedostatok empatie. Všimnite si, že v Civilnom sporovom poriadku je pre samotný súd uložených veľmi málo lehôt (neodkladko) a fakticky bez akýchkoľvek sankcií. Možno niekomu chýba predstava o tom, čo pre advokáta zavalaného desiatkami sporov znamená za desať dní naštudovať celé podanie, zorganizovať stretnutie s klientom, vymyslieť stratégiu, zabezpečiť dôkazy, atď....

Je to  inak výborné merítko pre koncept silného sudcu. Ten by mal znamenať aj primerane ústretový prístup k stranám sporu a rešpektovanie ich oprávnených „procesných záujmov“. Desaťdňová lehota je namieste pri jednoduchých veciach, prečo by však pri elaborátoch so stostranovými prílohami neurčil súd napríklad 30 dňovú lehotu... hm?

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

2. marec 2020     35/2020 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z.

2. marec 2020     36/2020 Z. z.
Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 27/2020 Z. z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2020

2. marec 2020     37/2020 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín

5. marec 2020     38/2020 Z. z.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. februára 2020 č. MF/007067/2020-32, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov

6. marec 2020     39/2020 Z. z.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule

6. marec 2020     40/2020 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej


Prečítali sme
• A ministerstvo spravodlivosti sa oddelilo od najvyššieho súdu SR... (justice.gov.sk):
Ministerstvo spravodlivosti si oficiálne prebralo novú budovu na Račianskej ulici

• Povinné čítanie (epravo.sk): Koronavírus na pracovisku – práva a povinnosti zamestnávateľaŠaňo Bröstl ml.
Ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať