Namiesto pondelkovej porady (prehľad 9. - 15. december 2019)

Prázdniny, každý ich miluje. Najviac tie, ktoré sú neplánované. Uhoľné či chrípkové.

Ako človek končí fakultu z každej strany počúva: Posledné prázdniny sú pred tebou, uži si ich!

Potom som o nich postupne začal počúvať. Justičné prázdniny! Že cez leto sa nepojednáva, že súdy cez leto nepracujú. A podobne aj cez zimné sviatky. Tajomstvo, ktoré poznajú len zasvätení...

Dnes zisťujem, že justičné prázdniny môžu existovať úplne oficiálne. Jedna z najvýznamnejších civilných procesných kodifikácii, ktorá priamo či nepriamo azda najviac ovplyvnila aj náš Civilný sporový poriadok, má osobitné ustanovenie o plynutí lehôt počas obdobia od 24. decembra do 6. januára a obdobia od 15. júla do 17. augusta.

Podstatou tejto úpravy je, že počas tohto obdobia lehoty na podanie odvolania, dovolania či sťažnosti, ktoré inak nemožno predĺžiť (Notfristen) neplynú. Podľa výslovnej zákonnej úpravy platí, že ak do plynutia lehoty pripadne 24. december alebo 15. júl o celé obdobie zákonného neplynutia lehoty sa lehota predlžuje.  A ak vyjde na toto obdobie začiatok plynutia lehoty z dôvodu doručenia rozhodnutia, potom platí, že lehota začne vždy plynúť až 18. augusta resp. 7. januára. Inými slovami, lehoty na opravné prostriedky sa o vymedzené letné a zimné obdobie predlžujú.

Uvedené pravidlo neplatí pre všetky druhy konaní, napríklad je vylúčené pri kontumačných rozhodnutiach, či v zmenkových veciach.

Ak na uvedené obdobie vyjde termín pojednávania a strana alebo jej zástupca sa v tom čase majú nachádzať na dovolenke je daný dôvod na odročenie; návrh však musí byť podaný do jedného týždňa od doručenia predvolania.

Justičné prázdniny môžu existovať celkom legálne. Letné aj zimné! Prof. Števček a spol.: Prečo sme toto do CSP neprevzali?.

Magické ustanovenie § 222 rakúskeho ZPO (Zivilprozessordnung) v originálnom znení môžete poobdivovať napríklad TU.

Prajeme krásne vianočné sviatky, plné justičného pokoja!

 

VVyšlo v Zbierke zákonov

9. december 2019          416/2019 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla

10. december 2019        417/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov

10. december 2019        418/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel

10. december 2019        419/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov v znení vyhlášky č. 73/2019 Z. z.

13. december 2019        420/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

11. december 2019        421/2019 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. novembra 2019 č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia č. 1/2014

13. december 2019        422/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

13. december 2019        423/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z.

13. december 2019        424/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole

13. december 2019        425/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky č. 122/2019 Z. z.

13. december 2019        426/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality

13. december 2019        427/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky na roky 2019 – 2023

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto:  pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať