Namiesto pondelkovej porady (prehľad 25. november - 1. december 2019)

So súdom a sudcom sa dá vybudovať príjemné, užitočné a nezištné priateľstvo. Legálne, v súlade so všetkými etickými kódexmi.

Amicus curiae alebo priateľ súdu je inštitút (vznikol v USA, kde je najviac rozšírený a podlieha aj určitej regulácii) umožňujúci,  aby osoba alebo organizácia spravila súdu priateľskú službu a podala k skutkovému alebo právnemu problému (malo byť ísť o pohľad, ktorý doposiaľ do konania nikto nepriniesol) kvalifikované stanovisko.

Priateľa si však americký súd vyberá a nemôže ním byť hocikto. Mal by mať zdokladovaný záujem na výsledku veci (v dobom slova zmysle), musia s ním súhlasiť strany sporu, alebo súd jeho účasť nariadi, prípadne o nej rozhodne na návrh. Priateľ súdu však nemusí byť nestranný, fakticky bude podporovateľom niektorej zo strán

Spomeniete si na nášho intervenienta – ibaže ten má priznané procesné práva podobne ako strana sporu a má právny záujem na výsledku. Amicus curiae nie je totožný ani s litigation friend (next friend, alebo prochein ami), čo je pojem používaný v angloamerickom prostredí pre opatrovníka resp. zákonného zástupcu.

Na kontinente sa s amicus curiae možno stretnúť najmä pri ústavných súdoch (pozri napríklad § 86 alebo § 97 nášho zákona o Ústavnom súde SR), medzinárodných či európskych súdoch, ktoré si môžu vyžadovať stanoviská od tretích nezúčastnených osôb (právnické autority, NGO, alebo inštitúcie verejnej moci) alebo stanovisko na návrh pripustiť.

Priateľskú službu robí dobrý úmysel. Napriek tomu by asi slovenský civilný súd , ak by sa mu z ničoho nič objavilo na súde rozsiahle stanovisko právnickej kapacity či záujmovej organizácie k otázke, ktorú práve prejednáva, ostal zaskočený.  Otáznou by bola procesná prípustnosť: môže stanovisko predložiť ne-strana? Ide o druh súkromného znaleckého posudku? Podlieha jeho predloženie koncentrácii?

Ak máte veľa času a záujem pozdvihnúť úroveň rozhodovania našich súdov, nenechajte sa odradiť. Úprimné priateľstvo sa vždy cení.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

27. november 2019   393/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

27. november 2019   394/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

27. november 2019   395/2019 Z. z.
Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

27. november 2019   396/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

27. november 2019   397/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

27. november 2019   398/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

27. november 2019   399/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

28. november 2019   400/2019 Z. z.
Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca

28. november 2019   401/2019 Z. z.
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii

28. november 2019   402/2019 Z. z.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.

28. november 2019   403/2019 Z. z.
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania

28. november 2019   404/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

28. november 2019   405/2019 Z. z.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

29. november 2019   406/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

29. november 2019   407/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

29. november 2019   408/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z.

29. november 2019   409/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z.

29. november 2019   410/2019 Z. z.
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z.

29. november 2019   411/2019 Z. z.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

29. november 2019   412/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 25. novembra 2019 č. 21934/2019/SCL/96603-M, ktorým sa ustanovujú vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v civilnom letectve a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať